Cyfle olaf i ddweud eich dweud am Gynllun Datblygu Lleol newydd y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ceisio eich barn, ar ôl gwneud newidiadau i’w Gynllun Datblygu Lleol arfaethedig yn dilyn y Sesiynau Gwrandawiadau Archwilio yn ddiweddar.

Gelwir y newidiadau hyn yn Newidiadau Materion yn Codi ac anfonir unrhyw sylwadau a dderbynnir ymlaen at yr Arolygydd i’w hystyried.

Mae’r dogfennau perthnasol a ffurflen sylwadau ar gael ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol: www.arfordirpenfro.cymru/dweudeichdweud ac ar ffurf papur yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi a phrif swyddfa’r Awdurdod yn Noc Penfro.

Mae copïau o’r dogfennau hefyd ar gael i’w harchwilio am ddim ar gyfrifiaduron sydd ar gael yn gyhoeddus mewn llyfrgelloedd lleol yn ystod eu horiau agor arferol.

Dylid anfon sylwadau erbyn 4.30pm ddydd Gwener 13 Mawrth 2020, naill ai drwy e-bost at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk neu drwy ysgrifennu at:

Cyfeiriad y Parc
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
SA72 6DY.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, anfonwch e-bost at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01646 624800 a gofynnwch am gael siarad â rhywun yn Nhîm Cyfeiriad y Parc sy’n delio â’r Cynllun.

Cyhoeddwyd gan Medi George, Adran Gyfathrebu’r Parc Cenedlaethol, rhif ffôn 01646 624867 neu e-bost medig@arfordirpenfro.org.uk.

                                                   

Last chance to have your

say on National Park’s

new Local Development

Plan

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is seeking your views, having made amendments to its forthcoming Local Development Plan following the recent Examination Hearing Sessions.

These amendments are called Matters Arising Changes, and any comments received will be passed on to the inspector for consideration.

The relevant documents and representation form are available on the National Park Authority’s website: www.pembrokeshirecoast.wales/haveyoursay and in paper format at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, St Davids, and the Authority’s main office in Pembroke Dock.

Copies of the documents are also available for inspection free of charge on publicly accessible computers at local libraries during normal opening hours.

Representations should be sent by 4.30 pm on Friday 13 March 2020, either by email to devplans@pembrokeshirecoast.org.uk or in writing to:

Park Direction
Pembrokeshire Coast National Park Authority
Llanion Park
Pembroke Dock
SA72 6DY.

For further information or assistance, email devplans@pembrokeshirecoast.org.uk or call 01646 624800 and ask to speak to someone in the Park Direction Team dealing with the Plan.

Issued by Medi George, National Park Communications, tel 01646 624867 or email medig@pembrokeshirecoast.org.uk.

www.arfordirpenfro.cymru / www.pembrokeshirecoast.wales

Kitty Parsons

Kitty Parsons

Kitty is an incomer, with five summers under her belt and the knowledge that even the wettest and greyest of winters have not diminished her love of Pembrokeshire. She knows she will never live long enough to be considered a local but hopes to leave some small mark through writing about this beautiful county and its people.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *