Discover Archaeological Wonders of the Coast National Park

Neolithic dolmen at Pentre Ifan

Please scroll down for the English version

Darganfod rhyfeddodau archaeolegol y Parc Cenedlaethol

Mae cyfle i ddysgu rhagor am nodweddion archaeolegol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn eich cartref eich hun yn cael ei gynnig gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd y digwyddiad rhithiol rhad ac am ddim yn cael ei gynnal ar 26 Awst 2020, a bydd yn canolbwyntio ar y ffordd y mae diwylliant dynol wedi siapio’r tirlun a welwn ni heddiw.

Gyda hanes o bobl yn byw yn yr ardal yn ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd, mae’r Parc Cenedlaethol yn llawer mwy na noddfa i fywyd gwyllt.

Dan arweiniad yr archaeolegydd cymunedol Tomos Ll. Jones, bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad byr i archaeoleg a map rhithiol yn tynnu sylw at faint a gwasgariad nodweddion archaeolegol ledled y Parc Cenedlaethol.

Bydd henebion archaeolegol amlwg fel siambrau claddu a chestyll yn cael eu cynnwys, yn ogystal â nodweddion mwy cynnil fel carneddau a chloddweithiau a allai gael eu diystyru fel rhannau o’r dirwedd naturiol.

Bydd cyfle i archwilio olion coetir hynafol a aeth dan y dŵr ar hyd yr arfordir ac archwilio trysorau diwylliannol cudd, gan gynnwys ffiniau traddodiadol a’r rhaniad rhwng yr ucheldir a’r tir isel.

Daw’r digwyddiad i ben gyda sesiwn holi ac ateb.

Dywedodd Tomos Ll. Jones: “Mae sesiwn fel hyn yn bwysig o ran tynnu sylw at y graddau y mae treftadaeth ddiwylliannol wedi gwreiddio o fewn tirwedd y Parc Cenedlaethol. Y gwirionedd yw bod pobl wedi siapio’r lle a welwn ni heddiw, a dyma ganlyniad miloedd o flynyddoedd o hanes. Rwy’n gobeithio y bydd y rhai a fydd yn bresennol yn cael golwg werthfawr ar sut mae modd darllen y dirwedd archaeolegol.”

Disgwylir i’r digwyddiad bara oddeutu awr, a gellir archebu lle ar-lein yn www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.  

Atgoffwn y rhai sydd â diddordeb yng ngorffennol pell y sir y bydd Diwrnod Archaeoleg, ein digwyddiad blynyddol ym mis Tachwedd, yn cael ei gynnal ar-lein eleni. Bydd manylion yn cael eu rhyddhau yn nes at y dyddiad.

Image by Wolfgang Eckert from Pixabay

Discover Archaeological Wonders of the National Park

An opportunity to learn more about the archaeological features of the Pembrokeshire Coast National Park from the comfort of your own home is being offered by the National Park Authority.

This free virtual event will take place on 26 August 2020, and will focus on how human culture has shaped the landscape we see today.

With a history of human habitation extending back thousands of years, the National Park is far more than just a haven for wildlife.

Led by community archaeologist Tomos Ll. Jones, the event will include a brief introduction to archaeology and a visual map highlighting the extent and spread of archaeological features throughout the National Park.

Obvious archaeological monuments such as burial chambers and castles will be covered, as well as more subtle features such as cairns and earthworks that might be dismissed as part of the natural landscape.

There will be an opportunity to explore the traces of submerged ancient woodland along the coastline and examine other hidden cultural gems, including traditional boundaries and the division between upland and lowland.

The event will end with a question and answer session.

Tomos Ll. Jones said: “A session like this is important in highlighting how embedded cultural heritage is within the National Park landscape. It really is the case that humans have carved out the place we see today and this is the accumulation of thousands of years of history. I hope that those attending will gain valuable insight into how to read the archaeological landscape.”

The event is expected to last about an hour, and places can be booked online at www.pembrokeshirecoast.wales/events.  

Those interested in the county’s distant past are reminded that November’s annual Archaeology Day event will take place online this year. Details will be released nearer the date.

Kitty Parsons

Kitty Parsons

Kitty is an incomer, with five summers under her belt and the knowledge that even the wettest and greyest of winters have not diminished her love of Pembrokeshire. She knows she will never live long enough to be considered a local but hopes to leave some small mark through writing about this beautiful county and its people.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *