Take a Walk in the Park

Seal pup on the shore.

Am dro yn y Parc

Please scroll down for the English version

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailddechrau ei raglen o deithiau cerdded wedi’u tywys, ar ôl gorfod oedi’r digwyddiadau o ganlyniad i effaith y Coronafeirws.

Dan arweiniad tywyswyr profiadol, mae’r teithiau cerdded hyn yn dangos y gorau sydd gan y Parc Cenedlaethol i’w gynnig, o fywyd gwyllt ysblennydd i hanes diddorol rhai o leoliadau harddaf Sir Benfro.

Bydd y daith gyntaf, Nanhyfer – Cestyll a Phererinion, yn cael ei chynnal ddydd Gwener 21 Awst. Bydd y llwybr cylchog 3 milltir yn dilyn dyffryn hardd Afon Nyfer ar hyd hen lwybr pererinion, ac mae’n cynnwys ymweliadau â chastell hynafol ac ywen waedlyd enwog eglwys Nanhyfer.

Bydd cyfle ar sawl diwrnod drwy fis Awst a mis Medi i’r cyhoedd ddod ar deithiau cerdded diwrnod llawn ar hyd Maes Castellmartin, a mwynhau trysorau cudd y rhan gyfyngedig hon o forlin Sir Benfro. Mae’r holl deithiau cerdded dan arweiniad tywysydd profiadol a hyddysg. Dim ond ychydig o gyfleusterau sydd ar gael ac maen nhw ar gael i bobl dros 18 oed yn unig.

Mae Taith Gerdded Fer Bryniau Preseli: Craig Talfynydd wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 26 Awst rhwng 1pm a 3.30pm. Ar ôl dringo’n raddol i fyny llethrau Craig Talfynydd i gyfeiriad Bedd Arthur a’i olygfeydd gwych o Garn Meini, bydd y daith yn parhau i Garn Bica cyn dychwelyd heibio’r safle lle disgynnodd awyren Liberator i’r ddaear yn yr Ail Ryfel Byd, ac yn ôl i Dan Garn.

Cynhelir taith gerdded o amgylch porthladd Solfach fore dydd Gwener 28 Awst. Mae Solfach: Smyglwyr a Mudo yn daith gerdded gylchog hamddenol sy’n cynnwys hen safleoedd milwrol a chaerau o Oes yr Haearn, a storïau am longddrylliadau, smyglo a digwyddiadau rhyfedd o’r hen amser!

I’r rheini â diddordeb mewn hanes dyfrffyrdd mewndirol Sir Benfro, mae Taith Gerdded y Tri Chei ar ddydd Gwener 11 Medi, sy’n saith milltir o hyd, yn gyfle i dreulio diwrnod cyfan yn dysgu am gyfrinachau’r tri chei cysylltiedig – yn cynnwys hanes y diwydiant glo lleol yn ogystal â safleoedd milwrol, iardiau llongau, cestyll, y tŷ hynaf yn Sir Benfro a safle trychineb ddychrynllyd mewn pwll glo.

Mae nifer o Deithiau Cerdded Gwylio Morloi ym Mhorthstinan a Llanwnda yn rhan o’r rhaglen, gan roi cyfle i bobl ymuno â Pharcmyn lleol ar ddechrau tymor geni’r morloi bach a dysgu sut mae gwylio’r creaduriaid rhyfeddol hyn yn ddiogel.

I gloi, efallai y bydd y rhai sy’n frwdfrydig dros adar yn awyddus i ymuno â’r Parcmon lleol am un o ddwy daith gerdded wedi’u tywys ar thema Adar yr Aber: Adar Gwyllt Cleddau Wen. Mae’r teithiau hamddenol hyn ar hyd glannau’r Cleddau, a gynhelir ym Mae Angle fore dydd Sadwrn 7 Tachwedd a Little Milford ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr, yn gyfle delfrydol i weld y bywyd gwyllt sy’n chwilio am fwyd ar hyd ei glannau ac i gael cip ar adar hirgoes fel y gylfinir a’r ganwraidd goesgoch.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae mesurau diogelwch ychwanegol ar waith i sicrhau profiad diogel a phleserus i bawb sy’n cymryd rhan.

Mae’n rhaid archebu lle ar gyfer pob taith, gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael er mwyn ei gwneud hi’n bosibl cadw pellter cymdeithasol.

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau neu fe allwch chi archebu dros y ffôn, ar 01437 720 392.

Nodiadau i olygyddion

Dyma ddyddiadau ac amseroedd Teithiau Cerdded Maes Castellmartin:

Dydd Sul 23 Awst     9.30am-4pm

Dydd Sul 30 Awst     9.30am-4pm

Dydd Llun 31 Awst    9.30am-4pm

Dydd Sul 13 Medi     9.30am-4pm

Dyma ddyddiadau ac amseroedd Teithiau Cerdded Gwylio Morloi:

Dydd Sul 13 Medi                             9.45am-4pm  Porthstinan

Dydd Gwener 18 Medi                     6pm-8pm       Llanwnda

Dydd Sadwrn 26 Medi                     9.45am-4pm  Porthstinan

Dydd Mercher 7 Hydref                    6pm-8pm       Llanwnda

Dyma deithiau cerdded eraill a fydd yn digwydd dros yr wythnosau nesaf:

Taith Gerdded ar Lan yr Afon – Dydd Iau 27 Awst, 2pm-3.30pm.

Taith Gerdded Dinas Tyddewi – Dydd Mercher 9 Medi, 1.30pm-3pm.

Abereiddi i Borthgain, Gorffennol Diwydiannol – Dydd Iau 15 Hydref, 10am.

————————————————————-

                                        

Marloes

Take a Walk in the Park

Pembrokeshire Coast National Park Authority is set to resume its programme of guided walks after events were put on hold due to the impact of coronavirus.

Led by experienced guides, these walks showcase the best of what the National Park has to offer, from spectacular wildlife to the fascinating history of some of Pembrokeshire’s most scenic locations.

The first of the walks, Nevern – Castles and Pilgrims, will take place on Friday 21 August. The three-mile circular route will follow the beautiful valley of the Afon Nyfer along an ancient pilgrims’ path, and includes visits to an ancient castle and the famous bleeding yew of Nevern church.

On multiple dates throughout August and September, members of the public will be given the opportunity to take part in full-day Castlemartin Range Walks and take in the hidden gems of this restricted part of the Pembrokeshire coastline. All walks are led by an experienced and knowledgeable guide, have limited facilities and are open to over-18s only.

The Preseli Hills Short Walk: Craig Talfynydd is scheduled forWednesday 26 August between 1pm and 3.30pm. Following a gradual climb around the flank of Craif Talfynydd to Bedd Arthur, with its wonderful views of Carn Meini, the walk will continue to Carn Bica before returning via the site of the World War Two Liberator crash to Dan Garn.

A walk around the delightful harbour of Solva will take place on the morning of Friday 28 August. Solva: Smuggling and Migration is a leisurely circular walk, featuring old military sites, Iron Age forts and stories of shipwrecks, smuggling and strange happenings from years ago.

For those interested in the history of Pembrokeshire’s inland waterways, the seven-mile Three Quays Walk on Friday 11 September presents an opportunity to spend a whole day learning about the secrets of these connected quays – incorporating the story of the local coal industry as well as military sites, shipyards, castles, the oldest house in Pembrokeshire and the site of a terrible mining disaster.

Several Seal Watching Walks at St Justinian and Llanwnda are included in the programme, offering the chance to join local rangers as the seal pupping season begins and to learn how to watch these wonderful creatures safely.

Finally, bird enthusiasts may be interested in joining the local ranger for one of two guided walks on the theme of Estuary Birds: Wildfowl of the Western Cleddau. Taking place in Angle Bay on the morning of Saturday 7 November and Little Milford on Saturday 5 December, these gentle strolls along the banks of the Cleddau offer an ideal opportunity to discover the wildlife that feeds along its shores and catch sight of wading birds such as curlews and redshanks.

In line with Welsh Government guidelines, additional safety measures have been undertaken to guarantee a safe and enjoyable experience for all those attending.

Booking is essential for all walks, as places are limited to allow for social distancing.

To find out more and reserve your place, go to www.pembrokeshirecoast.wales/events or book by calling 01437 720 392.

Dates and times for the Castlemartin Range Walks are as follows:

Sunday 23 August                 9.30am-4pm

Sunday 30 August                 9.30am-4pm

Monday 31 August                9.30am-4pm

Sunday 13 September         9.30am-4pm

Dates and times for the Seal Watching Walks are as follows:

Sunday 13 September                     9.45am-4pm  St Justinian

Friday 18 September                       6pm-8pm       Llanwnda

Saturday 26 September                   9.45-4pm       St Justinian

Wednesday 7 October                     6pm-8pm       Llanwnda

Other walks scheduled to take place over coming weeks include:

In the River Walk                                                      Thursday 27 August, 2pm-3.30pm.

St Davids City Walk                                     Wednesday 9 September, 1.30pm-3pm.

Abereiddi to Porthgain, an Industrial Past            Thursday 15 October, 10am.

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *