Become a Force of Nature

This is a bilingual article from the Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Gweithredwch heddiw i wneud gwahaniaeth yfory gydag Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Ar gyfer Wythnos Cofio Elusen eleni, mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi llunio partneriaeth â Farewill, gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau mwyaf y Deyrnas Unedig, i gynnig gwasanaeth ysgrifennu ewyllys am ddim.

Bydd y bartneriaeth yn caniatáu i unrhyw un ysgrifennu neu ddiweddaru ewyllys yn rhad ac am ddim drwy gyflwyno cod arbennig yn y man talu.

Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos nad oes gan dros hanner yr oedolion ym Mhrydain ewyllys, ac na fyddai tua 5.4 miliwn yn gwybod sut i fynd ati i ysgrifennu un. Mae Farewill yn symleiddio’r broses ac yn cynnig cefnogaeth broffesiynol, gan ei gwneud yn bosibl creu ewyllys sy’n rhwymol yn gyfreithiol o gysur eich cartref mewn cyn lleied â 15 munud.

Dywedodd swyddog cyllido a grantiau Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Jess Morgan: “Mae’r wythnos flynyddol, Wythnos Cofio Elusen, yn gyfle i elusennau ddod ynghyd ac annog mwy o bobl i ystyried gadael rhodd yn eu hewyllys.

“Byddai rhodd i Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn helpu i ddiogelu bywyd gwyllt a thirwedd y cornel trawiadol hwn o Gymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac yn galluogi eraill i ddysgu am y Parc a manteisio ar yr hyn sydd ganddo i’w gynnig.”

I gael gwybod mwy am waith Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

I ysgrifennu neu ddiweddaru eich ewyllys am ddim, ewch i https://farewill.com/pembscoast5 a rhowch y cod pembscoast5 yn y man talu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am adael rhodd yn eich ewyllys, cysylltwch â support@pembrokeshirecoasttrust.wales 01646 624 808.

Act Today to Make a Difference Tomorrow

For this year’s Remember a Charity Week, the Pembrokeshire Coast National Park Trust has teamed up with Farewill, the UK’s largest will-writer, to offer a free will-writing service.

The new partnership will allow anyone to write or update a will free of charge by entering a special code at the checkout.

Recent research has shown that over half of British adults don’t have a will, and around 5.4 million wouldn’t know how to set about writing one. Farewill simplifies the process and offers professional support, making it possible to create a legally binding will from the comfort of your own home in as little as 15 minutes.

Funding and grants officer for Pembrokeshire Coast National Park Trust Jess Morgan said: “The annual Remember a Charity Week is an opportunity for charities to come together and encourage more people to consider leaving a gift in their will.

“A donation to Pembrokeshire Coast National Park Trust would help protect the wildlife and landscape of this spectacular corner of Wales for future generations and enable others to learn about the park and make the most of what it has to offer.”

To find out more about the work of the Pembrokeshire Coast National Park Trust, go to www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

To write or update your will for free, visit https://farewill.com/pembscoast5 and enter the code pembscoast5 at the checkout.

If you have any questions about leaving a gift in your will please contact support@pembrokeshirecoasttrust.wales 01646 624 808.

Kitty Parsons

Kitty Parsons

Kitty is an incomer, with five summers under her belt and the knowledge that even the wettest and greyest of winters have not diminished her love of Pembrokeshire. She knows she will never live long enough to be considered a local but hopes to leave some small mark through writing about this beautiful county and its people.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *