Face-to-Face Support for Victims of Domestic Abuse

Image by Tumisu from Pixabay

This is a bilingual message from the Welsh Government. Please scroll down for the English version.

Mwy o gymorth wyneb yn wyneb i’r rhai sy’n dioddef ac yn goroesi camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol

Wrth i’r cyfyngiadau Covid-19 gael eu llacio, mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r cymorth sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau wyneb yn wyneb i’r rhai sy’n dioddef ac yn goroesi trais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

Yn ystod y pandemig Covid-19, mae Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu cyllid ar gyfer cymorth VAWDASV mewn gwahanol ffyrdd i ddiwallu anghenion cyfnewidiol:

  • £1.2 miliwn o gyllid cyfalaf ar gyfer llety cymunedol y telir amdano er mwyn galluogi pobl i symud ymlaen, a gostwng y galw ar lochesi
  • £0.25 miliwn o refeniw, wedi’i ailgyfeirio i ddiwallu anghenion uniongyrchol Covid-19

Mae £1.575 miliwn arall o refeniw, a gyhoeddwyd fis Mehefin, yn cael ei flaenoriaethu i helpu darparwyr gwasanaethau i baratoi ar gyfer y cynnydd disgwyliedig yn y galw wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, ac yn arbennig er mwyn galluogi gwasanaethau wyneb yn wyneb i ailgychwyn.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt:

“Mae Covid-19 a’r newidiadau i’n bywydau bob dydd wedi cynyddu’r risg o drais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol, a’i ddifrifoldeb. Mae pobl sy’n cyflawni camdriniaeth ddomestig wedi manteisio ar y cyfyngiadau ar symud i reoli mwy fyth, gan atal y dioddefwyr a’r goroeswyr rhag cael preifatrwydd a chyfle i gyrraedd at wasanaethau cymorth a chefnogaeth.

“Gwelodd llinell gymorth Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru ostyngiad yn nifer y galwadau yn gynharach eleni, a oedd yn achos pryder, ond gwelwyd cynnydd yn y dulliau cyswllt tawel, ac roedd nifer y sgyrsiau a’r e-byst a anfonwyd at y llinell gymorth yn parhau i fod yn uchel.

“Wrth i’r cyfyngiadau ar symud gael eu llacio, ac wrth i blant ddychwelyd i’r ysgol yr wythnos nesaf, bydd dioddefwyr a goroeswyr yn cael mwy o gyfle i ymddiried mewn ffrindiau, aelodau’r teulu a gweithwyr proffesiynol, a gofyn am y cymorth sydd ei angen. Mae’r galwadau i’r llinell gymorth yn amlygu anghenion cynyddol gymhleth a lefelau uwch o risg.

“Rydyn ni’n gweithio gyda’n partneriaid a darparwyr arbenigol i helpu gwasanaethau i ailgychwyn gweithio wyneb yn wyneb mewn amgylchedd diogel, gan ddefnyddio sgriniau tisian, cyfarpar diogelu personol a mesurau cadw pellter cymdeithasol.

“Rwy’n annog unrhyw un sydd wedi dioddef camdriniaeth ddomestig neu drais, neu sy’n pryderu am berthynas, ffrind neu gymydog, i gysylltu â llinell gymorth Byw Heb Ofn – dros y ffôn, e-bost, neges destun neu sgwrsio byw. Mae cymorth a chefnogaeth, gan gynnwys cymorth tawel, ar gael 24 awr y dydd. Dydych chi ddim wrth eich hunain, ac mae’r cymorth wyneb yn wyneb yn ailgychwyn.”

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru, Sara Kirkpatrick:

“Mae Cymorth i Ferched Cymru yn hynod o falch y bydd y refeniw yma gan Lywodraeth Cymru yn helpu gwasanaethau arbenigol i ailgychwyn y cymorth wyneb yn wyneb sydd ei angen yn ddirfawr ar oroeswyr.

“Mae’r pandemig Covid-19 wedi newid nifer o’r dulliau a ddefnyddir gan wasanaethau i gynnig cymorth allai drawsnewid bywydau’r goroeswyr, os nad eu hachub. Mae eu cadernid a’u gallu i addasu drwy gydol y pandemig wedi bod yn anhygoel, ond mae methu darparu cymorth wyneb yn wyneb i’r rhai mewn angen wedi creu rhai pryderon ymysg staff, a rhai goroeswyr sydd wedi wynebu rhwystrau ymarferol ac emosiynol.

“Yn anffodus, rydym yn gwybod o ddata llinell gymorth Byw Heb Ofn bod cyfraddau trais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol wedi codi yn ystod y pandemig, ond roedd natur y mesurau cadw pellter cymdeithasol a’r cyfyngiadau ar symud yn golygu, ar gyfer nifer o’r goroeswyr, bod y mynediad at gymorth a diogelwch yn gyfyngedig.

“Wrth i’r cyfyngiadau hyn gael eu codi, rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn nifer y goroeswyr sy’n estyn allan am gymorth ac arweiniad. Rydyn ni’n cael ein sicrhau y bydd mwy o’r goroeswyr hyn yn gallu cael cymorth wyneb yn wyneb pan fydd hynny’n ddiogel ac yn briodol, diolch i gymorth Llywodraeth Cymru.”

Dywedodd Fflur Emlyn, o Ganolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru:

“Diolch i’r dyfarniad cyfalaf diweddar a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, rydyn ni wedi medru ailgychwyn gweithio wyneb yn wyneb gyda phlant ac oedolion sydd wedi goroesi camdriniaeth rywiol yn y gogledd. 

“O ganlyniad i’r pandemig Covid-19, gohiriwyd bob gwasanaeth wyneb yn wyneb a bu’n rhaid parhau’n ddigidol. Ond bu’n rhaid i’n gwaith therapiwtig gyda phlant dan 11 oed ddod i ben wyneb yn wyneb ac yn ddigidol, gan nad oedd yn ymarferol parhau. 

“Mae’r cyllid hwn wedi cyfrannu at gyfarpar diogelu personol a’n helpu i ailgychwyn ein holl wasanaethau i oedolion a phlant sydd wedi goroesi camdriniaeth rywiol yn y gogledd, gan gynnwys ein gwaith gyda’n cleientiaid ifanc iawn.”

Image by Pexels from Pixabay

Faceto-face support increases for victims and survivors of domestic abuse and sexual violence

As Covid-19 restrictions ease, the Welsh Government is stepping up support to
promote face-to-face services for victims and survivors of violence against women,
domestic abuse and sexual violence (VAWDASV).

During the pandemic, the Welsh Government has prioritised funding for
VAWDASV support in different ways to meet changing needs:

 £1.2 million capital funds for disbursed community-based accommodation to
allow move-on, and reduce the demand on refuges

 £0.25 million revenue, repurposed to meet the immediate needs of Covid-19

An additional £1.575 million revenue, announced in June, is being prioritised to help
service providers to prepare for the anticipated surge in demand as restrictions
eased, and particularly to enable face to face services to resume.

The Deputy Minister and Chief Whip, Jane Hutt, said: “Covid-19 and the changes to daily life have increased the risk and severity of VAWDASV. Perpetrators of domestic abuse used lockdown measures to increase
their controlling behaviour, preventing victims and survivors from having the privacy and space they needed to access advice and support.

“The Welsh Government’s Live Fear Free helpline saw a worrying drop in calls earlier this
year, but silent methods of contact increased, and the number of chats and emails to
the helpline remained high.

“As lockdown measures ease, and children return to school, victims and
survivors will have more opportunities to confide in friends, family and professionals,
and to seek the support they need. Calls to the helpline are exposing increasingly
complex needs, and higher levels of risk.

“We are now working with VAWDASV partners and specialist providers to help
services get back to face-to-face working in a secure environment, using sneeze
screens, PPE equipment and social distancing measures. 

“I would encourage anyone who has suffered domestic abuse or violence, or who is
concerned about a relative, friend or neighbour, to contact the Live Fear Free
helpline – by phone, email, text or live chat. Help and support, including silent
support, is available 24 hours a day. You are not alone, and face-to-face support is
resuming.”

Welsh Women’s Aid CEO Sara Kirkpatrick said: “Welsh Women’s Aid are delighted that this Welsh Government capital funding will help specialist services to resume much needed face-to-face support for survivors.

“The Covid-19 pandemic altered many of the ways that services were able to provide
their lifesaving, life-changing support to survivors. Their resilience and ability to
adapt throughout the pandemic has been breathtaking, but not being able to provide
face-to-face support to those in need has created some concern among staff, and
some survivors have faced both practical and emotional barriers.

“Unfortunately, we know from Live Fear Free helpline data that rates of violence
against women, domestic abuse and sexual violence rose during the pandemic, but
the nature of social distancing and lockdown meant that for many survivors, access
to support and safety were limited.

“As these restrictions lift, we expect to see a rise in survivors reaching out for help
and guidance. We are reassured that more of these survivors will be able to
experience face-to-face support when safe and appropriate, thanks to Welsh
Government assistance.”

Fflur Emlyn, of the Rape and Sexual Abuse Support Centre, North Wales (RASASC
NW) said: “Thanks to the recent capital award provided by the Welsh Government, RASASC
North Wales has been able to resume face-to-face therapeutic intervention to child
and adult survivors of sexual abuse in North Wales. 

“As a result of the pandemic, all face-to-face services were suspended and
continued via digital means. However, our therapeutic work with children under 11
had to be suspended both face-to-face and digitally, as in practical terms it was not
possible to continue. 

“This funding has contributed to PPE equipment, and the safe resumption of all
RASASC NW services to survivors of child sexual abuse and sexual abuse in North
Wales, including work with our very young child clients.”

  • The Live Fear Free helpline is a free 24/7 service for all victims and survivors of domestic abuse and sexual violence and those close to them, including family, friends and colleagues. It will remain open and offering a full service during the coronavirus emergency.
    • Helpline: 0808 8010 800
    • Text: 078600 77333
    • Silent support is available via text, webchat and email, if victims aren’t able to speak.
Kitty Parsons

Kitty Parsons

Kitty is an incomer, with five summers under her belt and the knowledge that even the wettest and greyest of winters have not diminished her love of Pembrokeshire. She knows she will never live long enough to be considered a local but hopes to leave some small mark through writing about this beautiful county and its people.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *