Coast Park Authority HQ Reopens to the Public

This is a bilingual article. Please scroll down for English version

Pencadlys Awdurdod y Parc i ailagor i’r cyhoedd

Bydd pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig ddydd Mawrth 1 Medi.

Mae’r swyddfa wedi cau i ymwelwyr ers cyflwyno cyfyngiadau’r coronafeirws ym mis Mawrth.

O fis Medi ymlaen, fel rhan o waith ailagor yn raddol, bydd aelodau o’r cyhoedd yn gallu trefnu apwyntiadau ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 9am a 4pm.

Bydd llinellau ffôn ar agor bob dydd rhwng 9am a 5pm i’r rhai sy’n dymuno siarad â swyddogion Awdurdod y Parc.

Am y tro, bydd cymorthfeydd cynllunio’n dal i gael eu cynnal dros y ffôn. Dylai unrhyw un sy’n dymuno trafod materion cynllunio neu faterion eraill gydag aelodau penodol o staff ffonio, yn hytrach na cheisio trefnu apwyntiad. Bydd apwyntiadau ar gael, fodd bynnag, i weld dogfennau cynllunio.

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod y Parc: “Ar ôl cyfnod mor hir o gyfyngiadau symud, rydyn ni’n gwerthfawrogi y bydd aelodau o’r cyhoedd a rhanddeiliaid yn awyddus i ailafael mewn rhyw fath o normalrwydd. Fodd bynnag, mae’n hanfodol ein bod yn cael y cydbwysedd cywir rhwng bodloni’r galw hwnnw a sicrhau bod y broses ailagor gymhleth yn cael ei chyflawni’n ddiogel ac yn unol â’r heriau niferus sy’n deillio o’r argyfwng iechyd unigryw hwn.”

“Lle bo modd, byddwn yn dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau ar sail yr hyn sydd wedi cael ei ddysgu o’r cyfyngiadau symud, sydd wedi gweld symudiad hynod lwyddianus tuag at weithio ystwyth, a chydweithredu agosach nag erioed rhwng Awdurdod y Parc, Cyngor Sir Benfro, yn ogystal ag asiantaethau eraill sy’n gysylltiedig â thwristiaeth a’r awyr agored, a’r cymunedau eu hunain.”

Fel mesur diogelwch ychwanegol, bydd gofyn i’r rheini sy’n defnyddio’r adeilad lanhau eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan. Dylai unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, neu’r rhai y gofynnwyd iddynt hunanynysu, ymatal rhag trefnu apwyntiadau neu geisio ymweld â phencadlys Parc Llanion nes bydd eu cyfnod cwarantin wedi dod i ben.

Mae modd trefnu apwyntiadau i ymweld â phencadlys yr Awdurdod ym Mharc Llanion drwy ffonio 01646 624800 neu drwy anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

——————————————————————————————————————————————

Llanion Park

Park Authority HQ Reopens to the Public

The Llanion Park headquarters of Pembrokeshire Coast National Park Authority has now reopened to members of the public on an appointments-only basis.

The office has been closed to visitors since coronavirus restrictions were introduced in March.

From September onwards, as part of a phased reopening, members of the public will be able to book appointments to visit Llanion HQ on Mondays, Wednesdays and Fridays between 9am and 4pm.

Phone lines will be open every day between 9am and 5pm for those wishing to speak to Park Authority officers.

For the time being, planning surgeries will continue to be handled via telephone. Anyone wishing to discuss planning or other issues with specific members of staff should phone, rather than attempt to book an appointment to visit. Appointments will be available, however, to view planning documents.

Chief executive of the Park Authority Tegryn Jones said: “After such a long period of lockdown, we appreciate that members of the public and stakeholders will be keen to resume some kind of normality. It is critical, however, that we strike the right balance between meeting that demand and ensuring that the complex reopening process is carried out safely and line with the many challenges resulting from this unprecedented health crisis.

“Where possible, we will find new ways of doing things based on what has been learned from lockdown, which has seen an incredibly successful move to agile working and closer than ever collaboration between the Park Authority, Pembrokeshire County Council, other outdoor and tourism-based agencies and communities themselves.”

As an added safety measure, those accessing the building will be required to sanitise their hands when entering and exiting. Anyone who has symptoms of coronavirus, or has been asked to self-isolate, should refrain from booking appointments or attempting to visit the Llanion Park headquarters until their period of quarantine has been completed.

Appointments to visit the Authority’s headquarters at Llanion Park can be booked by calling 01646 624800 or by emailing info@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *