Children Get Outdoor Lessons on Food Production

This is a bilingual post from Janet O’Toole of the Pembrokeshire Coast National Park. Scroll down for the English version

Disgyblion lleol yn cryfhau eu gwreiddiau gyda gwersi yn yr awyr agored ar gynhyrchu bwyd

Mae disgyblion yn ardal Aberdaugleddau wedi bod yn dathlu cynnyrch lleol ac yn dysgu am sut mae’n cael ei gynhyrchu fel rhan o’r prosiect Gwreiddiau/Roots, sy’n cael ei ariannu gan South Hook LNG ac Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac yn cael ei ddarparu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Sefydlwyd y prosiect Gwreiddiau/Roots ddechrau’r flwyddyn er mwyn gwella dealltwriaeth plant o gynnyrch naturiol a’r rhwydweithiau bwyd yn eu cymunedau eu hunain. Gyda’r bwriad o gryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion a chynhyrchwyr bwyd lleol, mae’r sesiynau yn yr awyr agored wedi bod yn boblogaidd iawn yn yr amgylchedd dysgu sydd ohoni ar ôl y cyfnod clo.

Dywedodd Tom Bean, Parcmon Addysg y Parc Cenedlaethol: “Er bod ysgolion a disgyblion ledled y wlad wedi wynebu heriau sylweddol eleni, mae wedi bod yn hyfryd gweld sut maen nhw wedi croesawu ffyrdd newydd o ddysgu a’r gwersi y gall yr awyr agored eu haddysgu. 

“Ers mis Medi, mae nifer o ysgolion cynradd wedi cymryd rhan yn y rhaglen hon, yn cynnwys Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston, Ysgol Gymunedol Neyland, Ysgol Gatholig Sant Ffransis ac Ysgol y Glannau.

“Tyfodd disgyblion yn Ysgol Sant Ffransis eu gwenith eu hunain, a gafodd ei falu’n flawd gan ddefnyddio melin law o Felin Lanw Caeriw. Ymhlith y gweithgareddau eraill a wnaed mae plannu, tyfu, pigo afalau, ymweld â ffermydd, astudio cynefinoedd a thrawsnewid ardaloedd yn yr awyr agored.”

Mae gwaith ar y gweill i greu ardaloedd tyfu ac ardal dysgu yn yr awyr agored yn Ysgol Gelliswick ddiwedd y flwyddyn.

“Rydyn ni mor falch o gefnogi’r prosiect yma a gwaith Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i roi ffordd i blant gysylltu â’n hamgylchedd lleol a’r holl gynhyrchwyr sy’n cefnogi rhwydweithiau bwyd yn ein Sir”, meddai Mariam Dalziel, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus South Hook LNG.

I ddysgu mwy am y rhaglenni dysgu yn yr awyr agored sydd ar gael i ysgolion ewch i www.arfordirpenfro.cymru/i-ysgolion-ac-addysgwyr .

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i helpu i ofalu am y Parc Cenedlaethol a’i ddiogelu. I gael rhagor o wybodaeth am yr elusen a’r gwaith mae’n ei gefnogi ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Pupils from Coastlands CP took part in apple-picking at St Brides

Children Get Outdoor Lessons on Food Production

Pupils in the Milford Haven area have been celebrating local produce and learning about how it’s produced as part of the Gwreiddiau/Roots project funded by South Hook LNG and the Pembrokeshire Coast National Park Trust and delivered by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.

The Gwreiddiau/Roots project was set up at the beginning of the year to boost children’s knowledge of natural produce and the food networks that exist in their own community. With the aim of strengthening links between schools and local food producers, the outdoor sessions have proven particularly popular in the post-lockdown learning environment.

National Park education ranger Tom Bean said: “While this year has posed a significant challenge to schools and pupils across the country, it’s been heartening to see how they’ve embraced new ways of learning and the lessons that can be taught by the great outdoors.

“Since September, several primary schools have participated in this programme, including Johnston CP, Neyland Community School, St Francis Catholic School and Coastlands CP.

“Pupils from St Francis grew their own wheat, which was then ground into flour using a quern from Carew Tidal Mill. Other activities have included planting, growing, apple-picking, farm visits, habitat studies and transforming outdoor spaces.”

Work to create growing spaces and an outdoor learning area at Gelliswick VC School is scheduled for later in the year.

Mariam Dalziel, South Hook LNG’s PR manager, said: “We’re so pleased to be supporting this project and the work of the Pembrokeshire Coast National Park Trust in giving children a means by which to connect with our local environment and the many producers who support food networks in our county.”

To learn more about outdoor learning programmes available to schools, go to www.pembrokeshirecoast.wales/for-schools-and-educators.

Pembrokeshire Coast National Park Trust is a registered charity, set up to help care for and protect the National Park. To find out more about the charity and the work it supports go to www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *