Wheelchairs on the Beach

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National park. Please scroll down for the English version

Cadeiriau olwyn traethau Sir Benfro yn barod i fynd am dro unwaith eto dros yr haf

A beach wheelchair at West Angle Bay


Mae fflyd o 14 o gadeiriau olwyn traeth wedi eu dylunio’n arbennig yn cael eu cyflwyno ar draws nifer o draethau hygyrch Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn pryd ar gyfer tymor yr haf.

Mae’r prosiect yn cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei gyllido’n rhannol gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan gymunedau a sefydliadau sydd wedi helpu i gyllido’r cadeiriau mewn blynyddoedd blaenorol.

Bydd y system newydd yn ffordd i bobl archebu eu cadair olwyn ar y traeth ymlaen llaw drwy safle archebu ar-lein yn www.pembrokeshirecoast.wales/beachwheelchairs, sy’n golygu y bydd cadair wedi ei chadw ar gael pan fyddant yn cyrraedd y traeth o’u dewis. 

Dywedodd Sarah Beauclerk, Cydlynydd Mynediad Awyr Agored a Chadeiriau Olwyn ar y Traeth newydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Gyda llawer ohonom wedi treulio cyfran fawr o’n hamser yn cysgodi dan do dros y pandemig, mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n dod o hyd i ffyrdd o gefnogi mynediad at draethau trawiadol y Parc Cenedlaethol, yn enwedig gan ein bod ni yn awr yn gwybod bod treulio amser yn ymgolli mewn natur yn gallu arwain at well llesiant corfforol a seicolegol.

“Erbyn hyn mae gennym 14 o gadeiriau olwyn traeth ar gael ar hyd Arfordir Sir Benfro, a fydd yn fodd i lawer o bobl sydd â chyflyrau sy’n effeithio ar eu symudedd ymweld â’r traeth hyd at y draethlin. Mae gwybodaeth a chanllawiau diogelwch ar gael ar y safle archebu y gall pobl eu darllen cyn archebu er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu defnyddio a gweithredu’r gadair yn ddiogel.

“Mae’r cadeiriau olwyn ar gyfer y traeth yn cefnogi amcanion ‘mynediad i bawb’ Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Ni fyddai wedi bod yn bosibl iddynt fod ar gael ar gyfer y tymor hwn heb gyfraniad y busnesau a’r grwpiau cymunedol lleol sydd wedi bod yn hael iawn drwy gynnal cadair olwyn ar y traeth ar gyfer tymor yr haf.”

Mae mesurau diogelwch Covid-19 hefyd yn cael eu hymgorffori yn y system archebu, sydd wedi cael ei chreu i gynorthwyo’r rhai sy’n cynnal y cadeiriau olwyn ar gyfer y traeth, gan gynnwys caffis ar lan y môr sy’n rhagweld y byddant yn neilltuol o brysur yn ystod yr haf. Dim ond tocyn a math dilys o ddogfen adnabod sy’n ofynnol i gadarnhau archeb cadair olwyn ar y traeth.

Mae cadeiriau olwyn safonol ar gyfer y traeth ar gael, a nifer fach o rai i blant hefyd. Bydd cadeiriau olwyn ar y traeth ar gael mewn dros saith o draethau hygyrch yn Sir Benfro.

Mae rhagor o wybodaeth am gadeiriau olwyn ar y traeth, costau archebu a’u lleoliadau ar gael ar y safle archebu:  https://www.pembrokeshirecoast.wales/beachwheelchairs.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect cadeiriau olwyn ar y traeth, cysylltwch â Chydlynydd Cadeiriau Olwyn y Traeth, Sarah Beauclerk, drwy e-bost: sarahb@pembrokeshirecoast.org.uk.

Pembrokeshire beach wheelchairs ready to relaunch and roll out for summer


Image by Ralf Beck from Pixabay

A fleet of 14 specially designed beach wheelchairs is being rolled out across several of Pembrokeshire Coast National Park’s accessible beaches in time for the summer season.

The project is managed by the Pembrokeshire Coast National Park Authority and part-funded by the Welsh Government with support from communities and organisations that have helped to fund the chairs in previous years.

The new system will allow people to pre-book their beach wheelchair through an online booking site at www.pembrokeshirecoast.wales/beachwheelchairs, meaning a reserved chair will be available when they arrive at their chosen beach. 

The National Park Authority’s new beach wheelchair and outdoor access coordinator, Sarah Beauclerk, said: “With many of us having spent a large proportion of time shielding indoors over the pandemic, it is more important than ever that we find ways to support access to the National Park’s stunning beaches, especially as we now know that spending time immersed in nature can lead to better physical and psychological wellbeing.

“We now have 14 beach wheelchairs available across the Pembrokeshire Coast, which will allow many people with conditions affecting their mobility to experience a visit to the beach right up to the shoreline. There is safety information and guidelines on the booking site that people can read prior to booking to ensure they will be able to use and operate the chair safely.

“The beach wheelchairs support the National Park Authority’s ‘access for all’ objectives. Their availability for this season would not have been possible without the involvement of the local businesses and community groups who have shown immense generosity by hosting a beach wheelchair for the summer season.”

Covid-19 safety measures are also incorporated into the booking system which has been created to support the beach wheelchair hosts, including beachside cafés which anticipate being particularly busy in the summer. A beach wheelchair booking confirmation requires only a ticket and a valid form of identification.

Standard-sized beach wheelchairs, and a small number of children’s sizes are available. Beach wheelchairs will be available at more than seven of Pembrokeshire’s accessible beaches.

More information about beach wheelchairs, booking costs and their locations can be found on the booking site:  https://www.pembrokeshirecoast.wales/beachwheelchairs.

For more information about the beach wheelchair project, contact Sarah Beauclerk on sarahb@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *