Meet the New National Park Rangers

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

 

 

Aelodau newydd yn ymuno â Thîm Parcmyn Haf Arfordir Penfro

 

Mae pedwar Parcmon Haf newydd wedi dechrau ar eu swyddi tymhorol yn cefnogi staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar lawr gwlad wrth i dymor prysur yr haf barhau.

 

Bydd Lauren Dunkley, Maisie Sherratt, Megan Greenhalgh a Megan Holt wrth law i gynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor i drigolion ac ymwelwyr ar draethau a lleoliadau allweddol eraill o amgylch y Parc Cenedlaethol.

 

Rhai o brif gyfrifoldebau’r rolau hyn yw helpu pobl ddysgu mwy am y Parc Cenedlaethol drwy gynnig gweithgareddau am ddim fel archwilio pyllau creigiog, darparu canllawiau pwysig fel amseroedd y llanw ac adnoddau am ddim fel taflenni a’r papur newydd i ymwelwyr, Coast to Coast.

 

Gyda llawer mwy o bobl yn ymweld â’r ardal eleni, maent hefyd yn gallu cynnig arweiniad ar leoliadau amgen a defnyddio eu gwybodaeth leol i helpu i liniaru problemau gorlenwi.

 

Dywedodd Megan H., sy’n byw yn Nhyddewi ac a fydd yn gwasanaethu Gogledd a Gorllewin Sir Benfro yn bennaf: “Rwy’n edrych ymlaen at gyflwyno ymwelwyr chwilfrydig i’r ardal a dangos rhyfeddodau’r Parc Cenedlaethol iddynt, yn ogystal â bod yn rhan o’r gwaith gydag ysgolion, grwpiau a’r gymuned leol i’w galluogi i fwynhau eu Parc Cenedlaethol yn well.”

 

Dywedodd Maisie, sy’n byw ym Mhenfro ac a fydd yn gwasanaethu arfordir y de yn bennaf: “Fe wnes i astudio modiwlau ymgysylltu ag ymwelwyr yn y Brifysgol, felly mae’r cyfle i roi’r hyn rydw i wedi’i ddysgu ar waith yn wych. Rwy’n gobeithio y bydd y swydd hon yn agor drysau newydd i mi, gan yr hoffwn weithio yn y sector hwn yn barhaol un diwrnod.”

 

Dywedodd Megan G., sy’n dod o Faenclochog ac a fydd wedi’i lleoli’n bennaf ar y traethau o amgylch arfordir y gogledd: “Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd ag amrywiaeth o bobl a rhannu fy angerdd dros y sir a’i bywyd gwyllt gyda nhw.

 

Ychwanegodd Lauren, sy’n byw yn Noc Penfro ac a fydd yn gwasanaethu’r de: “Rwy’n gobeithio ysbrydoli llawer o bobl a theuluoedd i archwilio rhyfeddodau’r Parc, gan ddod i adnabod y dirwedd, ei bywyd gwyllt a’i nodweddion arbennig.”

 

Dywedodd Libby Taylor, Rheolwr Gwasanaethau Porthmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu ehangu’r cynllun hwn i groesawu pedwar aelod newydd i’r tîm, ar ôl dechrau gydag dim ond un Parcmon Haf ychydig flynyddoedd yn ôl.

 

“Mae cael pedwar Parcmon Haf yn ein galluogi i wasanaethu llawer mwy o’r arfordir a helpu mwy o bobl i fwynhau a dysgu am y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys pam ei bod yn bwysig bod yn ofalus a pheidio â gadael unrhyw olion; negeseuon sydd hyd yn oed yn fwy arwyddocaol wrth i fwy a mwy o bobl ymweld â’r Parc.”

 

I gael gwybod beth mae’r Parcmyn Haf yn ei wneud, hoffwch y dudalen @PembsCoastRangers ar Facebook neu dilynwch @SummerRangers ar Twitter.

 

Am ragor o wybodaeth am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ewch i www.arfordirpenfro.cymru.

 

 

 

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Summer Rangers Megan Greenhalgh (top left), Megan Holt (top right), Maisie Sherratt (bottom left) and Lauren Dunkley (bottom right).

 

 

 

Four new Summer Rangers have taken up their seasonal posts supporting Pembrokeshire Coast National Park Authority staff on the ground as the busy summer season continues.

 

Lauren Dunkley, Maisie Sherratt, Megan Greenhalgh and Megan Holt will be on hand to offer help, information and advice to residents and visitors at beaches and other key locations around the National Park.

 

Some of the most important parts of these temporary roles are to help people find out more about the National Park through free activities such as rockpooling, providing important guidance such as tide times, and providing free resources such as leaflets and the visitor newspaper Coast to Coast.

 

With many more people visiting the area this year, they are also able offer guidance on alternative locations and other local information to help alleviate overcrowding issues.

 

Megan H, who lives in St Davids and will mostly be covering North and West Pembrokeshire, said: “I’m looking forward to introducing inquisitive visitors to the area and showing them the wonders of the National Park, as well as getting involved with schools, groups and the local community to enable them to better enjoy their beautiful National Park.”

 

Maisie, who lives in Pembroke and will be mostly covering the south coast, said: “I studied visitor engagement modules at university, so the opportunity to put my learning into practice is great. I hope that this job will open up new doors for me, as I’d like to work in this sector permanently one day.”

 

Megan G, who is from Maenclochog and will be mainly based on the beaches around the north coast, said: “I’m looking forward to meeting a variety of people and sharing with them my passion for the county and its wildlife.

 

Lauren, who lives in Pembroke Dock and will be covering the south, added: “I hope to inspire lots of people and families to explore the wonders of the park, getting to know the landscape and its special wildlife and properties.”

 

National Park Authority ranger rervice manager Libby Taylor said: “We’re delighted to have been able to expand this scheme to welcome four new recruits, having started with just one Summer Ranger a few years ago.

 

“Having four Summer Rangers enables us to cover a lot more of the coast and help more people enjoy and learn about the National Park, including why it’s important to tread lightly and leave no trace, messages which have become even more significant as more and more people visit.”

 

To find out what the Summer Rangers are up like the @PembsCoastRangers page on Facebook or follow @SummerRangers on Twitter.

 

For more information about the Pembrokeshire Coast National Park visit www.pembrokeshirecoast.wales.

 

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *