National Park Team in Line for Awards

 

Footprints in the sand – Tenby beach

 

This is a bilingual message from the Pembrokeshire Coast National Park. For the English version, please scroll down.

 

Tîm Cyfathrebu Awdurdod y Parc yn y ras am bum gwobr

Mae Tîm Cyfathrebu Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer pum gwobr yng Ngwobrau PRide Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru.

Mae ymateb Awdurdod y Parc mewn argyfwng wrth ddelio ag effaith pandemig y Coronafeirws wedi cael ei gydnabod mewn tri chategori: Ymgyrch Sector Cyhoeddus, Ymgyrch Cyllideb Isel, ac Ymgyrch Ranbarthol y Flwyddyn.

Mae papur newydd blynyddol yr Awdurdod i ymwelwyr, Coast to Coast, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer categori y Cyhoeddiad Gorau, ar ôl ennill y wobr yn 2014.

Mae’r Tîm Cyfathrebu hefyd yn cystadlu am Wobr y Tîm Cysylltiadau Cyhoeddus Mewnol Rhagorol. Llwyddodd yr Awdurdod ennill y wobr honno hefyd yn 2014.

Dywedodd Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Marie Edwards: “Mae cael eich rhoi ar y rhestr fer, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol blaenllaw ym maes cysylltiadau cyhoeddus ledled y wlad, yn brawf o’r gwaith caled mae’r tîm wedi’i wneud dros y 12 mis diwethaf a thu hwnt i ddatblygu a chyflawni’r Cynllun Adfer Cyfathrebu drwy Covid-19.

“Mae’r tîm wedi adeiladu ar lwyddiant ei ymgyrch yn 2020 eleni ac mae’n parhau i ymgysylltu â phartneriaid ledled Cymru a thu hwnt i hyrwyddo’r Parc Cenedlaethol fel cyrchfan ddiogel ond sensitif i ymwelwyr, gan annog parch gan bawb i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r hyn i’w ddisgwyl a’r hyn a ddisgwylir ganddynt.”

Dywedodd Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Tegryn Jones: “Mae’r Awdurdod yn falch iawn bod y Tîm Cyfathrebu wedi cyrraedd y rhestr fer unwaith eto, a hynny ar ôl i’w waith gael ei gydnabod yn ddiweddar yng Ngwobrau Rhagoriaeth CIPR y DU.

“Mae’r tîm wedi defnyddio amryw o ymgyrchoedd traddodiadol a chreadigol i sicrhau canlyniadau gwych a lledaenu’r negeseuon #Troedio’nYsgafn; hyd yn oed dan yr amodau heriol a ddaeth yn sgil y pandemig byd-eang.”

Bydd enillwyr Gwobrau PRide CIPR Cymru Wales yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni rithiol ar 5 Hydref. I weld y rhestr lawn, ewch i https://ciprawards.co.uk/pride/cymru-wales/shortlist-2/ .

                                         

Goodwick, Fishguard

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Communications Team has been shortlisted for no fewer than five awards at the Chartered Institute of Public Relations Wales PRide Awards.

The Park Authority’s crisis response in dealing with the impact of the pandemic has been recognised in three categories: Public Sector Campaign, Low Budget Campaign, and Regional Campaign of the Year.

The Authority’s long-running annual visitor newspaper, Coast to Coast, has been shortlisted for the Best Publication category, having won the award in 2014.

The Communications Team is also in the running for the Outstanding In-House Public Relations Team Award, which the Authority also won in 2014.

National Park Authority communications and marketing manager Marie Edwards said: “Being shortlisted alongside the leading public relations professionals from across the country is testament to the hard work the team has put in over the past 12 months and beyond to develop and deliver the Communicating out of Covid-19 Recovery Plan.

“The team has built on the success of its 2020 campaign this year and continues to engage with partners across Wales and further afield to promote the National Park as a safe but sensitive visitor destination, urging respect by all to ensure people are aware of what to expect and what is expected of them.”

National Park Authority chief executive Tegryn Jones added: “The Authority is very proud that the Communications Team has been shortlisted once again, following on from its work being recently recognised in the UK CIPR Excellence Awards.

“The team has used a range of traditional and creative campaigns to achieve great results and spread the #TreadLightly messaging, even in the challenging conditions presented by the global pandemic.”

The CIPR Cymru Wales PRide Award winners will be revealed at a virtual ceremony on 5 October. To see the full list visit https://ciprawards.co.uk/pride/cymru-wales/shortlist-2/.

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *