Nominate Your Favourite Charity for Cash Prize

 

This bilingual message from Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS). Please scroll down for the English version

 

Datganiad i’r Wasg – Gwobrau Mynd y Tu Hwnt i’r Galw

Mae’n bleser gan raglen Cysylltu, sydd wedi creu ac sy’n gweinyddu tri phlatfform Cysylltu Gorllewin Cymru, wneud cyhoeddiad am Wobrau Mynd y Tu Hwnt i’r Galw, a fydd yn cydnabod elusennau a grwpiau cymunedol yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Trwy gydol y pandemig, rydym wedi clywed straeon rhyfeddol am sefydliadau yn cynorthwyo eu haelodau a’u cymunedau trwy ddarparu gwasanaethau mewn gwahanol ffyrdd, newid y ffordd y maent yn cyfarfod ac yn rhyngweithio gyda dinasyddion, ac yn arloesi er mwyn cynorthwyo’r rhai mewn angen.  I ddathlu’r grwpiau penigamp hyn, rydym yn cynnig y cyfle i 4 elusen neu fudiad cymunedol ym mhob Sir i ennill £500.

Er mwyn cael cyfle i ennill y wobr o £500, rhaid i rywun enwebu grŵp yn y lle cyntaf;  i enwebu’ch hoff elusen neu grŵp cymunedol, anfonwch e-bost at lee.hind@pavs.org.uk gan nodi ‘Mynd y Tu Hwnt i’r Galw’ yn nhestun y neges.  Dywedwch wrthym o ba Sir yr ydych chi, y grŵp yr hoffech ei enwebu ac uchafswm o 50 gair am y ffordd y maent wedi mynd y tu hwnt i’r galw.  Bydd y cyfnod enwebu yn cau ar ddydd Gwener 17 Medi.

Bydd y gweithgarwch pleidleisio ar gyfer pob Sir yn digwydd ar y platfformau Cysylltu lleol – www.connectpembrokeshire.org.uk; www.connectcarmarthenshire.org.uk; www.connectceredigion.org.uk – trowch at eich platfform Sirol chi heddiw i weld y nodweddion gwych yr ydym wedi’u creu.  Cadwch olwg am y broses bleidleisio, a fydd yn cychwyn ar ddydd Llun 20 Medi.

Dywedodd Hazel Lloyd Lubran, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO):  “Rydym wrth ein bodd i gefnogi Gwobrau Mynd y Tu Hwnt i’r Galw rhaglen Cysylltu, er mwyn cydnabod y cymorth rhyfeddol y mae ein grwpiau cymunedol wedi’i roi ar draws ein rhanbarth.  Mawr obeithiaf y byddwn yn gweld nifer fawr o enwebiadau a phleidleisiau – hwn yw eich cyfle chi i ddweud diolch”.

Os oes gennych chi gwestiynau neu os bydd angen rhagor o fanylion arnoch, ceir tudalen wybodaeth ar bob platfform Cysylltu.  Os na atebir eich ymholiad, anfonwch e-bost at lee.hind@pavs.org.uk

 

The Connect programme, which has created and administers the three West Wales Connect platforms, has announced the Above and Beyond Awards, recognising charities and community groups in Pembrokeshire, Carmarthenshire and Ceredigion.

It says: “Throughout the pandemic, we have heard amazing stories of organisations supporting their members and communities by delivering services in different ways, changing the way they meet and interact with citizens, and innovating to support those in need. To celebrate these wonderful groups, we’re offering four charities or community organisations in each county the chance to win £500.

“To be in with a chance of winning the £500 prize, groups must first be nominated; to nominate your favourite charity or community group, send an email to lee.hind@pavs.org.uk with ‘Above and Beyond’ in the subject line. Tell us which county you’re from, the group you’d like to nominate and, in a maximum of 50 words, about how it’s gone above and beyond. Nominations close on Friday 17 September.

“Voting for each county will be on the local Connect platforms – www.connectpembrokeshire.org.uk; www.connectcarmarthenshire.org.uk; www.connectceredigion.org.uk – visit your county platform today and see the great features we’ve built. Watch out for the voting to start on Monday 20 September.”

Hazel Lloyd Lubran, chief executive of the Ceredigion Association of Voluntary Organisations (CAVO), said: “We’re delighted to support the Connect programme Above and Beyond Awards to recognise the amazing support our community groups have given across our region. I hope we see lots of nominations and votes coming in – it’s your opportunity to say thank you.”

If you have questions or need more details, there’s an information page on each Connect platform. If your query isn’t answered, email lee.hind@pavs.org.uk

 

 

 

 

 

 

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *