Ghoulish Goings On Aplenty

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Atyniadau’r Parc Cenedlaethol yn paratoi ar gyfer hwyl Calan Gaeaf ysbrydoledig a fydd yn ddigon i godi gwallt eich pen

Gall pobl leol ac ymwelwyr o bob oed edrych ymlaen at gael hwyl gwerth chweil yr hanner tymor hwn mewn tri atyniad sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Bydd Castell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau i apelio at bob oed drwy gydol wythnos olaf mis Hydref.

Yng Nghastell Caeriw, bydd Llwybr Sgerbydau yn rhedeg drwy’r hanner tymor, gan herio ymwelwyr iau i chwilio’r Castell am esgyrn anifeiliaid er mwyn hawlio gwobr.

Cynhelir sesiynau ‘Straeon y Pentan’ yn rhad ac am ddim, sy’n addas ar gyfer plant dros bedair oed, yn y Castell ddydd Sadwrn 23 Hydref a dydd Sul 24 Hydref rhwng 11:30am a 12:30pm, lle bydd y gwesteion yn cael eu gwahodd i setlo o amgylch y tân yn y Neuadd Fach wrth i storïwr mewn gwisg draddodiadol adrodd straeon arswydus am farchogion dewr a thywysogesau hardd.

Bydd y sgyrsiau Hanes Atgas (Horrid Histories) rhyngweithiol a phoblogaidd hefyd yn chwarae rhan flaenllaw gydol yr wythnos, gan gynnig y cyfle i ddarganfod yr holl bethau erchyll a gwaedlyd na chawsant erioed eu dysgu mewn dosbarth hanes. Cynhelir y sgyrsiau rhwng 11am a 11.30am ddydd Llun 25 a dydd Mawrth 26 Hydref, dydd Gwener 29 Hydref, dydd Sadwrn 30 Hydref a dydd Sul 31 Hydref, ac maent yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim gyda’r pris mynediad arferol.

I gael golwg fwy hudolus ar Galan Gaeaf, beth am ymuno â Chyfeillion Tylwyth Teg y Goedwig yng Nghaeriw ddydd Mercher 27 Hydref a dydd Iau 28 Hydref, wrth iddyn nhw fynd ar daith i baratoi’r goedwig ar gyfer y gaeaf? Bydd gweithdai rhyngweithiol, sy’n llawn gemau, dawnsio, adrodd straeon, canu a hwyl Calan Gaeaf i bob oed, yn cael eu cynnal rhwng 10:30am a 4pm. Nid oes angen archebu lle, ond cynghorir y rhai sydd am fod yn bresennol i gyrraedd 10 munud cyn pob sesiwn. Bydd ffi o £3, arian parod yn unig, yn cael ei chasglu gan y perfformwyr.

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, mae ias yn yr awyr wrth i ŵyl hynafol Samhain, neu Galan Gaeaf, agosáu. Drwy gydol yr hanner tymor, bydd ymwelwyr yn gallu dilyn llwybr pwmpen arswydus drwy goetir hudol, cyn cyrraedd y pentref ei hun, lle byddant yn cwrdd ag ysbrydion pentrefwyr Oes yr Haearn a oedd yn byw yno dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

I’r rhai sy’n fwy celfyddydol eu hawydd, bydd gweithdy Creadigaethau Clai Dychrynllyd yn cael ei gynnal ddydd Gwener 29 Hydref, gan gynnig cyfle i lunio creadigaeth iasol i gael gwared ag ysbrydion drwg, neu i gadw cwmni i chi dros Galan Gaeaf.

Y prif ddigwyddiad, fodd bynnag, fydd Dathliad Samhain ddydd Sadwrn 30 Hydref, a fydd yn cynnwys taith ysbrydion, perfformiad tân ac, wrth gwrs, llosgi’r dyn gwiail. Mae’n hanfodol archebu lle’n gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Mae llond crochan o weithdai crefft arswydus hefyd yn mud-ferwi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, lle bydd Llwybr Calan Gaeaf brawychus gyda chliwiau cryptig a gwobr yn rhedeg ledled y ganolfan a’r tir o gwmpas yn ystod wythnos hanner tymor.

Cynhelir gweithdai dan arweiniad Parcmon ddydd Llun 25, dydd Mawrth 26 a dydd Iau 28 Hydref, a byddant yn cynnwys sesiynau ar thema ystlumod a phryfed cop, yn ogystal â gweithgareddau eraill fel adeiladu gwestai chwilod, gwneud bomiau gwenyn a phaentio cerrig.

Mae gweithdy creu Llusernau a Lleuad o Bapur Sidan gyda Deborah Withey hefyd wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mercher 27 Hydref, lle bydd cyfranogwyr yn gallu gwneud eu llusernau eu hunain ar thema fotanegol, gan chwilota am eitemau o dir Oriel y Parc.

Ac yn olaf, os yw’r syniad o siopa Nadolig yn fwy brawychus nag unrhyw erchyllterau sy’n gysylltiedig â Chalan Gaeaf, efallai mai’r farchnad grefftau fach dros dro ar dir Oriel y Parc ddydd Mercher 27 Hydref yw’r ateb perffaith. Gyda rhoddion a nwyddau wedi’u gwneud yn lleol, bydd y farchnad ar agor rhwng 10am a 3pm ac mae mynediad am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn ac i drefnu lle ar eich cyfer, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

 

Image from Jill Wellington from Pixabay

 

Locals and visitors can look forward to some fiendishly good fun this half-term at three attractions run by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.

Carew Castle, Castell Henllys Iron Age Fort and Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre will host a packed programme of activities and events to appeal to all ages throughout the last week of October.

At Carew Castle a Skeleton Trail will run throughout half-term, challenging younger visitors to search the castle for animal bones in order to claim a prize.

Free drop-in Fireside Tales sessions, suitable for children over the age of four, are scheduled to take place at the castle on Saturday 23 October and Sunday 24 October between 11.30am and 12.30pm, where guests will be invited to settle around the fire in the Lesser Hall as a costumed storyteller recounts spooky tales of brave knights and beautiful princesses.

The ever-popular interactive Horrid Histories talks will also feature strongly throughout the week, offering the chance to discover all the gruesome and gory things that were never taught in history class. Talks will take place between 11am and 11.30am on Monday 25 October and Tuesday 26 October, Friday 29 October, Saturday 30 October and Sunday 31 October, and are included free with normal admission.

For a more magical take on Halloween, you can join the Forest Fairy Friends at Carew on Wednesday 27 October and Thursday 28 October, as they go on a journey to prepare the forest for winter. Interactive workshops, packed with games, dancing, storytelling, singing and Halloween fun for all ages will run between 10.30am and 4pm. Booking isn’t necessary, but those attending are advised to arrive 10 minutes prior to each session. A £3 charge, cash only, will be collected by the performers.

At Castell Henllys Iron Age Village there’s a distinct chill in the air as the ancient Festival of Samhain, or Calan Gaeaf, approaches. Throughout half-term, visitors will be able to follow a spooky pumpkin trail through an enchanting woodland, before arriving in the village itself, where they’ll meet the ghosts of Iron Age villagers who lived there over 2,000 years ago.

For the more artistically minded, a Spooky Clay Creations workshop will run on Friday 29 October, offering the chance to conjure up a creepy creation to ward off evil spirits, or simply keep you company over Halloween.

The main event, however, will be the Samhain Celebration on Saturday 30 October, which will include a ghost walk, fire performance and, of course, the burning of the wicker man. Early booking is essential to avoid disappointment.

A cauldron-full of creepy craft workshops is also simmering at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids, where a spooky Halloween Trail with cryptic clues and a prize will run throughout the centre and grounds during half-term week.

Ranger-led workshops will take place on Monday 25, Tuesday 26 and Thursday 28 October, and will include bat- and spider-themed sessions, as well as other activities such as building bug hotels, making bee bombs and pebble painting.

A Tissue Paper Lantern and Moon workshop with Deborah Withey is also scheduled to take place on Wednesday 27 October, where participants will be able to make their own botanical themed lanterns, foraging items from Oriel y Parc’s grounds.

And finally, if the prospect of Christmas shopping is more alarming than any Halloween-related horrors, the small pop-up craft market in the grounds of Oriel y Parc on Wednesday 27 October might be the perfect solution. Featuring locally made gifts and goodies, the market will be open between 10am and 3pm and entry is free.

For more information on these events and to reserve your place, go to www.pembrokeshirecoast.wales/events.

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *