National Park Confirms Commitment to Welsh Language

This is a bilingual message from the Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg ar gyfer mis Ebrill 2020 i fis Mawrth 2021.

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol sy’n rhoi dyletswydd ar bob awdurdod lleol ac Awdurdodau Parc Cenedlaethol yng Nghymru, ynghyd â Gweinidogion Cymru, i gydymffurfio â’r Safonau sy’n ymwneud â’r Gymraeg.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg fel y gwelir yn ein Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd, Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol a Chynllun Datblygu Lleol 2.

“Mae’r cynlluniau swyddogol hyn yn cael eu hategu gan waith dyddiol staff yr Awdurdod, o rannu gwybodaeth ar-lein, i ymweliadau ag ysgolion, digwyddiadau cyhoeddus a sesiynau gwirfoddoli.

“Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo’n llwyr i’r egwyddor o ganiatáu i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio eu hiaith ym mhob agwedd ar eu bywydau, ac mae’n cydnabod ei gyfrifoldeb i hwyluso a hyrwyddo’r defnydd hwn.

“Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf o ran cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ac yn tynnu sylw at y meysydd lle gellir gwneud gwelliannau pellach o hyd.”

I gael rhagor o wybodaeth am Safonau’r Gymraeg ewch i: https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/sefydliadau-cyhoeddus/safonaur-gymraeg

I ddarllen Adroddiad Blynyddol llawn Safonau’r Gymraeg ewch i: https://www.arfordirpenfro.cymru/awdurdod-y-parc-cenedlaethol/dogfennau-corfforaethol.

Pembrokeshire Coast National Park Authority has published its Welsh Language Standards Annual Report for April 2020 to March 2021.

The Welsh Language (Wales) Measure 2011 sets out a legal framework which imposes a duty on all local authorities and National Park Authorities in Wales, together with the Welsh Ministers, to comply with standards relating to the Welsh Language.

National Park Authority chairman Cllr Paul Harries said: “The National Park Authority is committed to promoting the Welsh language as evidenced in our five-year Welsh Language Strategy, National Park Management Plan and Local Development Plan 2.

“These official plans are supplemented by the daily work undertaken by Authority staff from sharing information online, to school visits, public events and volunteering sessions.

“The Authority is fully committed to the principle of allowing Welsh speakers to use their language in all aspects of their lives and recognises its responsibility to facilitate and promote this use.

“This report sets out the progress that has been made over the past year in complying with the Welsh Language Standards and highlights the areas where further improvements can still be made.”

For more information on the Welsh Language Standards visit: https://www.welshlanguagecommissioner.wales/public-organisations/welsh-language-standards

To read the full Welsh Language Standards Annual Report go to: https://www.pembrokeshirecoast.wales/about-the-national-park-authority/corporate-documents/

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...