Grant Scheme a Boost for Nature

Scroll down for English version

Force for Nature grants have supported biodiversity, created new habitats and meadows for pollinators to thrive, and cleared community spaces of rubbish and litter

Cynllun grantiau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr i gymunedau lleol

 Mae cynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro bellach wedi bod ar waith ers blwyddyn, ac mae’n dathlu popeth sydd wedi’i gyflawni ers ei lansio.

Cafodd y cynllun ei sefydlu fis Mai diwethaf, ac roedd yn gwahodd grwpiau cymunedol a mudiadau lleol i wneud cais am grantiau bach o hyd at £500. Roedd angen i brosiectau naill ai gefnogi bioamrywiaeth, cyflawni o ran cadwraeth neu newid yn yr hinsawdd, neu addysgu eraill ar y pynciau hynny.

Bu’r cynllun yn boblogaidd, gyda 29 o geisiadau’n dod i law yn ystod ei flwyddyn gyntaf, gyda’i gilydd cyflwynwyd ceisiadau am £14,500 o gronfa grant £5,000 yn unig.

Cafodd cyfanswm o 12 safle cymunedol gyllid gan gynllun Gweithredu dros Natur i gefnogi gwelliannau bioamrywiaeth. Yn ychwanegol at hyn, mae 10 grŵp cymunedol sy’n cynnwys plant ac oedolion wedi bod yn ymwneud â chamau cadwraeth, ac mae dwy ardal gymunedol bellach yn cael eu clirio o sbwriel yn rheolaidd.

Yng Nghapel y Mynydd yn Llanteg, soniodd gwirfoddolwyr y grŵp pryfed peillio am gyfoeth o flodau gwyllt, gan gynnwys tegeirianau gwyllt, melynydd a chlefryn wedi iddyn nhw adael ardal o borfa isel heb ei phori yn ystod eu prosiect.

Rhoddodd cyllid Gweithredu dros Natur yr un pleser i ddisgyblion yn Ysgol Harri Tudur, a enillodd ychydig o sgiliau garddio sylfaenol yn ystod eu prosiect, yn ogystal â dysgu am gadwraeth a bywyd gwyllt lleol.

Mae’r gweithgareddau eraill a gyflawnwyd diolch i grantiau bach yn cynnwys creu dolydd blodau gwyllt a gerddi gloÿnnod byw, clirio pyllau cymunedol, BioBlitz bach, plannu coed a phlanhigion sy’n denu pryfed peillio, a phlannu ar gyfer ysgogi’r synhwyrau mewn mannau chwarae cymunedol a meysydd chwaraeon.

Dywedodd Jessica Morgan, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Rydyn ni’n falch iawn o’r hyn mae cymunedau Gweithredu dros Natur wedi gallu ei gyflawni yn ystod 2021. Yn ogystal â rhoi cyfle gwych i ni gydweithio â grwpiau cymunedol a’u helpu i ddarparu gweithgareddau a phrosiectau sy’n cyd-fynd â’n hamcanion elusennol, mae’r prosiect wedi cefnogi bioamrywiaeth, wedi creu cynefinoedd a dolydd newydd er mwyn i bryfed peillio ffynnu, ac wedi clirio sbwriel yn y gymuned.”

I gael rhagor o wybodaeth am grantiau Gweithredu dros Natur ewch i: https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/ein-gwaith-an-heffaith/cronfa-gweithredu-dros-natur/.

Mae’r prosiect hwn wedi cael ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Lleoedd Lleol ar gyfer Byd Natur.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen sydd wedi’i chofrestru gan Gomisiwn Elusennau’r DU. Rhif cofrestru’r elusen yw 1179281.

 

 

Pembrokeshire Coast National Park Trust’s Force for Nature mini-grant scheme has been in place for a year and is celebrating all that’s been achieved since its launch.

Set up last May, the scheme invited community groups and local organisations to apply for grants of up to £500. Projects needed to either support biodiversity, deliver on conservation or climate change, or educate others on those topics.

The initiative proved popular, with 29 applications, requesting a total of £14,500 in grants from a grant pot of just £5,000.

A total of 12 community sites received funding to support biodiversity improvements. Further to this, 10 community groups consisting of both children and adults have been involved in conservation actions, and two community areas are now cleared of rubbish and litter on a regular basis.

At Mountain Chapel in Llanteg, pollinator group volunteers reported a wealth of wildflowers, including wild orchids, cat’s ear and sheep’s-bit, after leaving an area of low-growing grass unmown during the course of their project.

Force for Nature funding benefited pupils at Harri Tudur School who picked up a few basic gardening skills during their project, as well as learning about conservation and local wildlife.

Other activities carried out thanks to grants include the creation of wildflower meadows and butterfly gardens, a community pond clearance, a mini BioBlitz, the planting of trees and pollinator-friendly plants, and sensory planting in community play areas and sports fields.

Jessica Morgan, director of the Pembrokeshire Coast National Park Trust, said: “We are incredibly proud of what the Force for Nature communities have been able to achieve during 2021. As well as giving us an excellent opportunity to engage with community groups and help them deliver activities and projects aligned with our charitable objectives, the project has supported biodiversity, created new habitats and meadows for pollinators to thrive, and cleared community spaces of rubbish and litter.”

To find out more about Force For Nature grants, visit: https://pembrokeshirecoasttrust.wales/force-for-nature-grants/. 

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...