Really Wild Food Festival is Back in May 2020

Calling all stallholders

This is a bilingual article. Please scroll down for the English version.

Cyfnod gwneud cais ar agor i stondinwyr yr Ŵyl Hynod Wyllt

Bydd yr ŵyl sy’n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 30 Mai 2020.

Cynhelir yr Ŵyl Fwyd a Chefn Gwlad Hynod Wyllt, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc rhwng 10am a 5pm, a bydd yn dychwelyd i’r safle lle dechreuodd y digwyddiad yn 2004.

Ac mae’n ddigwyddiad cyfeillgar, anffurfiol a llawn hwyl sy’n dathlu bywyd cefn gwlad, bwyd a chrefftau gwledig. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr a thyfwyr arddangos eu cynnyrch i fusnesau ac ymwelwyr.

Dywedodd Rheolwr Oriel y Parc, Claire Bates: “Bydd llefydd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Er mwyn cynnal ethos gwreiddiol yr ŵyl, bydd yn rhaid i’r cynnyrch sy’n cael ei arddangos neu ei werthu gynnwys cynhwysion gwyllt neu fod â chysylltiad agos iawn â chefn gwlad.

“Rydym wedi ymrwymo i gynnal digwyddiad sy’n cael cyn lleied o effaith â phosib ar yr amgylchedd, felly rydym yn annog darparwyr i ailddefnyddio plastig nad yw’n fioddiraddadwy neu leihau faint o blastig maen nhw’n ei ddefnyddio lle bo modd.

“Mae ffurflenni cais nawr ar gael i gynhyrchwyr, busnesau ac elusennau sy’n dymuno dod i’r digwyddiad. Sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Ebrill 2020.”

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yn Oriel y Parc ac ar y tir o’i chwmpas. Bydd mynediad am ddim a bydd ffi fechan ar gyfer rhai gweithgareddau.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffurflenni archebu ar gyfer consesiynau ac arddangoswyr, ewch i www.pembrokeshirecoast.wales/default.asp?pid=887&LangID=2.

I drafod eich cais, anfonwch e-bost at reallywild@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01437 720392.

Cyhoeddwyd gan Kate Gravell, Adran Gyfathrebu Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ffôn 01646 624823 neu e-bost kateg@pembrokeshirecoast.org.uk.

                       

Really Wild Festival stallholder applications now open

A festival that celebrates all things inspired by nature and rural life is returning to St David’s on Saturday 30 May 2020.

The multi-award-winning Really Wild Food and Countryside Festival will be held at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre from 10am to 5pm, returning to the site where the event originated in 2004.

The festival is a friendly, informal and fun event that celebrates rural life, food and country crafts. It also provides producers and growers with the opportunity to showcase their products to businesses and visitors.

Oriel y Parc manager Claire Bates said: “Spaces will be allocated to stallholders on a first come, first served basis. To maintain the original ethos of the festival, the products on display or for sale will need to include ingredients from the wild or have a very close connection with the countryside.

“We’re committed to hosting an event that minimises our impact on the environment and are encouraging stallholders to reduce or reuse non-biodegradable plastics wherever possible.

“Application forms are now available for producers, businesses and charities who wish to attend the event. Please note the deadline for applications is 1 April 2020.”

The festival will be held in and around the Oriel y Parc grounds and will be free to enter, with a small fee for some activities.

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in owned and run by the Pembrokeshire Coast National Park Authority and is the home of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales in Pembrokeshire.

For more information, including booking forms for concessions and exhibitors, visit www.orielyparc.co.uk/reallywild.

To discuss your application, email reallywild@pembrokeshirecoast.org.uk or call 01437 720392.

Issued by Kate Gravell, National Park Authority Communications, 01646 624823, kateg@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...