Stena Steps In

This is a bilingual post. Please scroll down for Welsh version

Stena Line is supporting a Pembrokeshire Coast Path biodiversity project. The project, which aims to boost biodiversity along the Pembrokeshire Coast Path National Trail, is receiving a donation from Stena Line, which runs the ferry crossing from Fishguard to Rosslare.

Stena Line’s contribution was secured by the Pembrokeshire Coast National Park Trust to provide an electric vehicle to support the work of the UK’s first pollinator warden, Vicky Squire.

Vicky’s role is part of the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s ‘People, Paths and Pollinators’ project, which is placing biodiversity at the heart of the work to maintain the Coast Path. Her work will improve conditions for wildlife and enhance the enjoyment of walkers.

Pembrokeshire Coast National Park Trust chair Elsa Davies said: “We are extremely grateful for this donation as it will help to limit the project’s overall carbon footprint. Vicky travels around the coast identifying locations where changes can be made to benefit biodiversity, and the Stena Line-funded vehicle will see her buzzing around while minimising her environmental impact.

“This will be the first fully electric vehicle to be used by National Park staff and we hope that it is the first in a fleet of green vehicles.”

Vicky added: “Although my work initially focused on the stretch of Coast Path between Abereiddi and Newgale, this is now being extended to take in even more miles of the route in order to make the National Trail as pollinator-friendly as possible.

“It’s great to know that this vehicle will help lower the impact of my work on the environment and help towards the Park Authority’s response to climate change.”

Ian Davies, trade director, Stena Line, Irish Sea South from Stena Line, said: “As a business, we are always striving to reduce our ecological footprint in the field of sustainability – we are proud to be supporting this important biodiversity project.”

The Pembrokeshire Coast National Park Trust was launched in 2019 to raise funds for important projects and activities that contribute to the conservation, education and enjoyment of the National Park.

For more information on the Trust, its work and how you can help, visit www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

Picture shows the new electric vehicle at the Stena Line’s Fishguard ferry terminal with (left to right) Carl Milne, port services manager, Stena Line Fishguard Port; Vicky Squire, National Park Authority pollinator warden; Duncan Fitzwilliams and Peter Walker, Pembrokeshire Coast National Park Trust trustees; Elsa Davies, chair of Pembrokeshire Coast National Park Trust; and Jessica Morgan, director of the Pembrokeshire Coast National Park Trust.

Stena Line yn cefnogi prosiect bioamrywiaeth Llwybr Arfordir Sir Benfro

Mae prosiect sy’n mynd ati i hybu bioamrywiaeth ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro yn mynd i gael ei hwb ei hun yn sgil cyfraniad sylweddol gan Stena Line, sy’n rhedeg y fferi rhwng Abergwaun a Rosslare.

Sicrhaodd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfraniad gan Stena Line i ddarparu cerbyd trydan i gefnogi gwaith Warden Peillwyr cyntaf y DU, Vicky Squire.

Mae rôl Vicky yn rhan o brosiect ‘Pobl, Llwybrau a Pheillwyr’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sy’n rhoi bioamrywiaeth wrth galon y gwaith i gynnal a chadw Llwybr yr Arfordir. Bydd ei gwaith yn gwella amodau ar gyfer bywyd gwyllt ac yn gwella mwynhad cerddwyr.

Dywedodd Elsa Davies LVO, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Rydyn ni’n ddiolchgar dros ben am y cyfraniad hwn gan y bydd yn helpu i leihau ôl troed carbon cyffredinol y prosiect. Mae Vicky yn teithio o amgylch yr arfordir yn canfod lleoliadau lle gellir gwneud newidiadau er budd bioamrywiaeth a bydd y cerbyd a ariennir gan Stena Line yn golygu bod modd iddi wneud hynny ar yr un pryd â lleihau ei heffaith ar yr amgylchedd.

“Dyma’r cerbyd cwbl drydan cyntaf i gael ei ddefnyddio gan staff y Parc Cenedlaethol a gobeithio mai dyma’r cyntaf o fflyd o gerbydau gwyrdd”.

Ychwanegodd Vicky: “Er i fy ngwaith ganolbwyntio i ddechrau ar y darn o Lwybr yr Arfordir rhwng Abereiddi a Niwgwl, mae bellach yn cael ei ymestyn i gwmpasu mwy byth o filltiroedd er mwyn gwneud y Llwybr Cenedlaethol mor gyfeillgar i beillwyr â phosibl. 

“Mae’n wych gwybod y bydd y cerbyd hwn yn helpu i leihau effaith fy ngwaith ar yr amgylchedd ac yn cyfrannu at ymateb Awdurdod y Parc i newid yn yr hinsawdd.”

Ychwanegodd Ian Davies, Cyfarwyddwr Masnach, Stena Line, De Môr Iwerddon: “Fel busnes, rydyn ni bob amser yn gwneud ein gorau glas i leihau ein hôl troed ecolegol ym maes cynaliadwyedd. Rydyn ni’n falch o gefnogi’r prosiect bioamrywiaeth pwysig hwn.”

Lansiwyd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 2019 i godi arian ar gyfer prosiectau a gweithgareddau pwysig sy’n cyfrannu at gadwraeth, addysg a mwynhad pobl o’r Parc Cenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth, ei gwaith a sut gallwch chi helpu, ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Pennawd: Yn y llun gyda’r cerbyd trydan newydd yn nherfynfa fferi Stena Line Abergwaun mae (o’r chwith i’r dde) Carl Milne, Rheolwr Gwasanaethau Porthladd, Porthladd Abergwaun Stena Line; Vicky Squire, Warden Peillwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol; Duncan Fitzwilliams a Peter Walker, Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; Elsa Davies, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Jessica Morgan, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...