Warning on Fines for Illegally Parked Campervans

Camperfans yng Ngorllewin Freshwater – Campervan at Freshwater

Scroll down for English version

Dirwyon i gamperfans sydd wedi parcio’n anghyfreithlon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhoi rhybudd llym i wersyllwyr anghyfreithlon ar ôl rhoi 19 rhybudd tâl cosb y penwythnos hwn yn dilyn llif o wersyllwyr yn aros dros nos mewn sawl maes parcio ledled y sir.

Mae gwersylla gwyllt, boed mewn pabell neu gamperfan, wedi’i wahardd yng Nghymru oni bai fod gennych ganiatâd y tirfeddiannwr. Mae Awdurdod y Parc yn annog pobl i ddefnyddio’r detholiad eang o safleoedd gwersylla dynodedig sydd ar gael yn Sir Benfro.

Ynghyd â pheryglu bywydau pobl drwy achosi problemau mynediad i wasanaethau brys, mae camperfans sydd wedi parcio’n anghyfreithlon wedi achosi problemau eraill dros yr wythnosau diwethaf, gan gynnwys taflu sbwriel a phobl yn defnyddio’r Parc Cenedlaethol fel toiled cyhoeddus.

Byddwn yn cadw llygad ar draws y sir y penwythnos hwn i wneud yn siŵr bod pobl yn defnyddio’r safleoedd gwersylla dynodedig yn hytrach na pharcio’n anghyfreithlon yn y Parc.

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Roedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn brysur iawn dros y penwythnos gyda phobl yn teithio o bob rhan o’r wlad i fwynhau’r traethau, y golygfeydd a theithiau cerdded. Roedd y rhan fwyaf yn ymddwyn yn dda ac yn dilyn y canllawiau. Fodd bynnag, roedd sawl achos o bobl yn gwersylla’n anghyfreithlon yn y Parc Cenedlaethol, a arweiniodd at roi nifer o ddirwyon.

“Rwy’n annog pobl i barchu’r Parc ac i aros mewn safleoedd gwersylla dynodedig. Mae gennym ddetholiad gwych o safleoedd ar draws y sir, ac o’r penwythnos hwn ymlaen, rydym yn rhagweld y bydd holl gyfleusterau’r safleoedd gwersylla ar agor. Mae hyn yn golygu y gall y rheini sydd am wersylla neu aros dros nos mewn camperfans ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ar eu safle gwersylla dewisol.

“Rydyn ni wedi dyheu am yr amser hwn i allu mwynhau mynediad at y gornel brydferth hon yng Nghymru – rhaid i ni beidio â gadael i ymddygiad anghyfrifol rhai pobl ddifetha’r mynediad a’r hwyl i bawb arall.”

Fel rhan o strategaeth twristiaeth pum cam i ymateb i COVID-19, nod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw hybu newid cadarnhaol yn ymddygiad ymwelwyr er mwyn sicrhau dull gweithredu sy’n rhoi ‘natur a’r amgylchedd yn gyntaf’.

Agwedd allweddol ar y strategaeth hon yw canolbwyntio ar ganiatáu i natur barhau i ffynnu fel y mae wedi gwneud o dan y cyfyngiadau symud. Gofynnir i ymwelwyr barchu’r cynnydd mewn gweithgareddau naturiol fel rhan allweddol o’r profiad i ymwelwyr ac i droedio’n ofalus – gan adael prin dim effaith ar y Parc.

I gael gwybodaeth am ymweld â’r Parc Cenedlaethol ac i gael y cyngor diweddaraf am COVID-19, ewch i www.arfordirpenfro.cymru.

Kate Gravell, Adran Gyfathrebu’r Parc Cenedlaethol, ffôn 01646 624822, neu e-bost kateg@pembrokeshirecoast.org.uk.

                                                                               

Warning on Fines for Illegally Parked Campervans

Pembrokeshire Coast National Park Authority has issued a stark warning to illegal campers after 19 penalty charge notices were issued following a spate of unauthorised overnight stays in a number of car parks around the county.

Wild camping, whether it’s in a tent or a campervan, is prohibited in Wales unless you have the landowner’s permission, and the Park Authority is encouraging people to make use of Pembrokeshire’s wide-ranging selection of designated campsites.

As well as putting lives at risk by causing access issues for emergency services, illegally parked campervans have led to other problems over recent weeks, including littering and people using the National Park as a public toilet.

Patrols will continue around the county to ensure that people are using designated campsites and not parking illegally in the Park.

Tegryn Jones, chief executive of Pembrokeshire Coast National Park Authority said the Pembrokeshire Coast National Park has been very busy “with people travelling from all over the country to enjoy the beaches, walks and landscape. The majority were well behaved and followed the guidance. However, there were several instances of illegal camping in the National Park, which led to a number of fines being issued.

“I urge people to respect the Park and use designated campsites for their stay. We have a great selection of sites to choose from around the county and we anticipate all campsite facilities being open. This means those who wish to camp or stay overnight in campervans without facilities can make use of these services at their chosen campsite.

“We have longed for this time when we could enjoy access to this beautiful corner of Wales – let’s not let the irresponsible actions of a few spoil access and enjoyment for us all.”

As part of a five-phase Covid-19 tourism response strategy, the Pembrokeshire Coast National Park says it aims to influence a positive shift in visitor behaviour to encourage a “nature and environment first” approach.

A key aspect of this strategy is to focus on allowing nature to continue thriving as it has under lockdown. Visitors are being asked to respect this increase in natural activity as a key part of the visitor experience and to tread lightly – leaving a legacy of limited impact on the Park.

For information on visiting the National Park and the latest Covid-19 advice, please visit www.pembrokeshirecoast.wales.

Kate Gravell, National Park Communications, 01646 624822, email kateg@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...