Pembrokeshire Coast National Park Restores Traditional Field Boundaries

This is a bilingual article from the Coast National Park. Please scroll down for the English version

Image from David Gardner

Grant yn ceisio hybu adfer ffiniau caeau traddodiadol

Mae cynllun grant peilot wedi cael ei lansio i gefnogi adfer ffiniau caeau traddodiadol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae’r grant, sy’n rhan o gynllun Awdurdod Parc Cenedlaethol a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn arolwg o ffiniau traddodiadol a gwblhawyd rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2020.

Gellir anfon ceisiadau am gefnogaeth gyda phob agwedd o adfer ffiniau traddodiadol, yn cynnwys atgyweirio cloddiau pridd a chloddiau cerrig, adfer waliau sychion, plygu perthi a bondocio, creu gwrychoedd newydd a chau bylchau mewn gwrychoedd sy’n bodoli.

Dywedodd Sarah Mellor, Swyddog Bioamrywiaeth Awdurdod y Parc a datblygwr y cynllun: ”Tynnodd yr arolwg sylw at amrywiaeth ragorol y ffiniau traddodiadol sy’n gwneud cyfraniad anferth i’r dirwedd a’r bywyd gwyllt fel ei gilydd yn ein Parc Cenedlaethol.

“Mae pwysigrwydd ffiniau traddodiadol o fewn y system ffermio wedi gostwng, ynghyd ag argaeledd llafur fferm sydd ei angen i’w cynnal.  Mae’n amser iddyn nhw gael y sylw y maen nhw’n eu haeddu.

“Mae’r gronfa grant yn gyfyngedig a chan y bu oedi gyda lansio’r cynllun oherwydd Covid-19, byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin ar gyfer gweithiau a gynlluniwyd y gaeaf hwn.

“Os digwydd i’r cynllun gael ei ordanysgrifio, gallwn ni ystyried y canlynol wrth flaenoriaethu ceisiadau: gwerth bywyd gwyllt, agosrwydd at hawliau tramwy cyhoeddus neu welededd o hawliau tramwy cyhoeddus, cyfraniad at y dirwedd a gwerth hanesyddol.”

Bydd ceisiadau yn cael eu cyfyngu i un ffin i bob ymgeisydd.  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun, 5ed Hydref 2020.

Er mwyn gweld y manylion llawn a llawrlwytho’r ffurflen gais, ewch i https://www.arfordirpenfro.cymru/cadwraeth/cynllun-peilot-ffiniau-traddodiadol-2020-2021/

Os ydych chi angen unrhyw gymorth neu wybodaeth bellach, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 01646 624800 neu drwy anfon e-bost at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Cynllun Grant Peilot Ffiniau Traddodiadol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw 5ed Hydref 2020

Cyhoeddwyd gan Medi George, Cyfathrebiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Ffôn 01646 624867 neu drwy e-bost at medig@arfordirpenfro.org.uk.

Grant aims to boost restoration of traditional field boundaries

A pilot grant scheme has been launched to support the restoration of traditional field boundaries in the Pembrokeshire Coast National Park.

The grant, which is part of a National Park Authority scheme funded by the Welsh Government, follows a survey of traditional boundaries that was completed between January and March 2020.

Applications can be made for support with all aspects of traditional boundary restoration including repair of earth banks and stone-faced banks, restoration of drystone walls, hedgelaying and coppicing, creation of new hedgerows and gapping up existing hedgerows.

Sarah Mellor, Park Authority biodiversity officer and scheme developer said: “The survey highlighted a wonderful diversity of traditional boundaries making an enormous contribution to both the landscape and wildlife of our National Park.

“The importance of traditional boundaries within the farming system has declined, along with the availability of the farm labour required to maintain them. It’s time to give them the attention they deserve.

“The grant pot is limited and as the launch of the scheme has been delayed due to Covid-19, we will be operating on a first come first served basis for works planned for this coming winter.

“In the event of oversubscription to the scheme we may consider the following when prioritising applications: wildlife value, proximity to or visibility from public rights of way, contribution to the landscape and historic value.”

Applications will be limited to one boundary per applicant. The deadline for applications is Monday 5 October 2020.

To see the full details and download the application form visit https://www.pembrokeshirecoast.wales/conservation/traditional-boundaries-grant-scheme-2020-2021/

If you require any assistance or further information please contact 01646 624800 or email devplans@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...