Tackling Climate Change at the Coast National Park

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Dull gweithredu symlach newydd ar gyfer y Gronfa Datblygu Cynaliadwy

Bydd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn symleiddio’r ffordd mae’n gweithredu ac yn newid ei phwyslais dros y flwyddyn nesaf, mewn ymateb i argyfwng cynyddol y newid yn yr hinsawdd.

Mae Awdurdod y Parc yn neilltuo dros £150,000 y flwyddyn i’r Gronfa, a dros y ddau ddegawd diwethaf mae wedi cefnogi dros 200 o brosiectau unigol sydd wedi cynnig buddion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol i gymunedau yn y Parc Cenedlaethol.

Mae’r prosiectau hyn wedi cynnwys adeiladu eco-gartrefi gan ddefnyddio deunyddiau lleol, cynlluniau ynni gwyrdd, rhaglenni i reoli lledaeniad rhywogaethau o blanhigion estron goresgynnol a grantiau ar gyfer atyniadau lleol i ymwelwyr.

n dilyn argymhellion Cynllun Gweithredu Awdurdod y Parc ar gyfer Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd, bydd pwyslais yn awr ar gefnogi datgarboneiddio.

Bydd y dull gweithredu newydd yma’n golygu bod ymgeiswyr yn gallu gwneud cais am un o dri phrosiect penodol i leihau carbon – gosod cyfleusterau cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar adeiladau cymunedol, helpu i leihau allyriadau carbon ym maes trafnidiaeth, neu osod cyfleusterau cymunedol sy’n lleihau gwastraff – gyda phedwerydd opsiwn ar gyfer unrhyw fenter gymunedol arall i leihau carbon.

Mae’r broses ymgeisio wedi cael ei gwneud yn fwy effeithlon hefyd, drwy gyflwyno rhestr wirio ar-lein ar gyfer cymhwysedd, cyhoeddi dyddiadau cau gyda chanllawiau clir ar hyd prosiectau a faint o gyllid sydd ar gael, ffurflen gais wedi’i symleiddio a hyd at ddau ddyddiad cau y flwyddyn ar gyfer cyflwyno cais.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau fydd hanner dydd, ddydd Gwener 2 Hydref 2020.

Dywedodd Jess Morgan, Swyddog Grantiau’r Parc Cenedlaethol: “Yn ogystal â mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn uniongyrchol, bydd y newidiadau arfaethedig yn gwneud y cynllun yn fwy effeithlon ac yn arwain at welliannau eraill o ran cost-effeithiolrwydd, tryloywder a faint o amser staff sy’n cael ei dreulio ar weinyddu a chefnogi.

Drwy fabwysiadu’r dull gweithredu newydd yma, byddwn mewn sefyllfa well i fesur effaith y gronfa. Er enghraifft, gallem gyfrifo’r gostyngiad mewn allyriadau carbon o ganlyniad i osod paneli ffotofoltäig ar neuadd y pentref.”

Mae £50,000 ychwanegol (i’w wario erbyn mis Mawrth 2021) wedi cael ei neilltuo i’r Gronfa gan gynllun Mannau Cynaliadwy, Tirweddau Cynaliadwy gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau datgarboneiddio cyfalaf.

Bydd y cynllun yn mynd yn weithredol ac yn agor i geisiadau ddiwedd mis Awst. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cdc, neu cysylltwch â Jess Morgan yn Awdurdod y Parc ar 01646 624808 neu anfonwch e-bost i jessicam@arfordirpenfro.org.uk.

                                                  

A New Streamlined Approach for the Sustainable Development Fund

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Sustainable Development Fund will be streamlining operations and changing its focus over the coming year in response to the growing climate change emergency.

The Park Authority allocates over £150,000 per year to the fund, and over the past two decades it has supported more than 200 individual projects offering social, environmental, economic and cultural benefits to communities within the National Park.

These have included the construction of eco-homes from locally sourced materials, green power schemes, programmes to control the spread of invasive non-native plant species and grants for local visitor attractions.

Following recommendations of the Park Authority’s Climate Change Emergency Action Plan, an emphasis will now be placed on supporting decarbonisation.

This new approach will see applicants applying for one of three specific carbon reduction projects – installing renewable energy generation facilities to community buildings, promoting the reduction of carbon emissions in transport, or installing community facilities that minimise waste – with a fourth option for any other community-based carbon reduction initiative.

The application process has also been made more efficient with the introduction of an online eligibility checklist, publicised deadlines with clear guidelines on the length of projects and amount of funding available, a simplified application form and up to two deadlines per year for submitting an application.

The next deadline for applications will be 12 noon on Friday 2 October 2020.

Funding Grants Officer for the National Park Jess Morgan said: “As well as tackling the climate emergency head on, the proposed changes will make the scheme more efficient and lead to other improvements in cost effectiveness, transparency and the amount of staff time spent on administration and support.

“By adopting this new approach we’ll be in a better position to measure the impact of the fund. For example, we could calculate the reduction in carbon emissions due to the installation of photovoltaic panels on a village hall.”

An additional £50,000 (to be spent by March 2021) has been allocated to the fund by the Welsh Government Sustainable Landscape Sustainable Places scheme for capital decarbonisation projects.

The scheme is now live and open for applications. For further information, visit www.pembrokeshirecoast.wales/sdf or contact Jess Morgan at the Park Authority on 01646 624808 or email jessicam@pembrokeshirecoast.org.uk.

The next deadline for applications to the Sustainable Development Fund will be 12 noon on Friday 2 October 2020.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...