The Art of Biodiversity

Postcards by Liza Adamczewski

This post from Janet O’Toole at the National Park is a bilingual message. Please scroll down for the English version.

Oriel y Parc yn dathlu bioamrywiaeth gyda #1000 o gardiau post

Ym mis Tachwedd eleni, bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi sy’n dathlu’r bioamrywiaeth a ddaw pan fydd tir yn cael ei reoli’n foesegol er budd natur.

Mae prosiect #1000 Cerdyn Post gan Liza Adamczewski wedi’i ysbrydoli gan brofiad yr artist ei hun o ddad-ddofi tir ar ei fferm 60 erw yn Sir Benfro.

Mae trydar cerdyn post yn ddyddiol, ac arno greadur neu blanhigyn y mae Liza wedi’i ganfod ar ei fferm ynghyd â gwybodaeth hawdd ei deall, yn rhan annatod o’r darn hwn o waith.

Ar ôl cael MA o Goleg Celf Brenhinol Llundain, mae Liza wedi mwynhau gyrfa fywiog gyda chomisiynau sy’n cwmpasu’r byd masnachol ac artistig, yn cynnwys Penguin Publishing a The Sunday Times yn ogystal ag arddangosfeydd yn Llundain, Suffolk, Bryste a Chaeredin.

Daeth Liza i Sir Benfro oherwydd ei hangerdd dros gadwraeth. Yr angerdd hwn sy’n sail i’w chasgliad newydd o waith.

Dywedodd Rheolwr Oriel y Parc, Claire Bates: “Mae’r darnau hardd hyn yn ein hatgoffa o ba mor dda mae natur yn ymateb pan gaiff ei chefnogi’n briodol.

“Mae bioamrywiaeth cyfoethog tirwedd Sir Benfro wedi ysbrydoli llawer o artistiaid dros y canrifoedd, a bydd yn fraint cynnal arddangosfa sy’n ein hannog i ddathlu’r natur ar ein carreg drws”.

Bydd #1000 o Gardiau Post yn cael eu harddangos yn Oriel y Parc rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Chwefror 2021.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect #1000 o Gardiau Post ewch i wefan Liza Adamczewski yn www.lizaadamczewski.com.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill, ewch i www.orielyparc.com neu ffoniwch 01437 720392.

Postcards by Liza Adamczewski

Oriel y Parc celebrates biodiversity with #1000 postcards

November 2020 marks the start of a new exhibition at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids, celebrating the biodiversity that comes when land is managed ethically for the benefit of nature.

#1000 Postcards by Liza Adamczewski is inspired by the artist’s own re-wilding of her 60-acre Pembrokeshire farm.

The daily tweet of a postcard, featuring a creature or plant that Liza has found on her farm accompanied by understandable information, forms an integral aspect of this piece of work.

Having gained an MA from London’s Royal College of Art, Liza has enjoyed a buoyant career with commissions spanning the commercial and artistic worlds, including Penguin Publishing and The Sunday Times as well as exhibitions in London, Suffolk, Bristol and Edinburgh.

Liza’s passion for conservation brought her to Pembrokeshire and formed the basis for this new body of work.

Oriel y Parc manager Claire Bates said: “These beautiful pieces are an important reminder of how well nature responds when given appropriate support.

“The rich biodiversity of the Pembrokeshire landscape has provided inspiration for many artists over the centuries, and it will be a privilege to host an exhibition that encourages us to celebrate the nature on our doorstep.”

#1000 Postcards will be on display at Oriel y Parc between November 2020 and February 2021.

To find out more about the #1000 Postcards project visit Liza Adamczewski’s website at www.lizaadamczewski.com.

For more information about this and other events, please visit www.orielyparc.com or call 01437 720392.

Caption:  #1000 Postcards by Liza Adamczewski is inspired by the artist’s own re-wilding of her 60-acre Pembrokeshire farm.

Issued by Janet O’Toole, National Park Communications, tel 01646 624823 or email janetoto@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...