Cashless Car Parking for National Park

This is a bilingual message from the National Park. Please scroll down for the English version

Cyn bo hir, bydd modurwyr sy’n ymweld â meysydd parcio sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gallu talu am eu tocynnau heb orfod cario darnau arian na chiwio wrth beiriannau talu ac arddangos.

O ddydd Llun 15 Mawrth 2021 ymlaen, bydd pobl nad ydynt yn dymuno defnyddio’r peiriannau arian parod presennol ar y safleoedd yn gallu defnyddio PayByPhone, sy’n caniatáu i bobl brynu tocynnau drwy ap, neges destun, galwad ffôn neu ar-lein drwy www.paybyphone.co.uk/pcnp.

Bydd y peiriannau arian parod presennol yn cael eu cadw yn yr holl feysydd parcio i’w defnyddio gan y rheini y mae’n well ganddynt ddefnyddio arian parod a’r rheini nad ydynt yn gallu defnyddio’r system ar-lein, a bydd tocyn 30 munud am ddim yn dal ar gael ym mhob safle.

Dywedodd James Parkin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Cymunedol a Chefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae cyflwyno dulliau talu di-arian wedi bod yn her oherwydd lleoliad anghysbell rhai o’n meysydd parcio, ond rydyn ni’n credu y bydd PayByPhone yn rhoi mwy o hyblygrwydd i fodurwyr a bydd yn arbennig o ddefnyddiol wrth i ni i gyd geisio cymryd rhagofalon ychwanegol yn sgil pandemig y coronafeirws.

“Bydd y peiriannau arian yn aros yn eu lle ar gyfer y rheini sydd eu hangen ond mae PayByPhone yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau eraill. Fe’i defnyddir eisoes mewn nifer o leoliadau ledled y DU a chan sefydliadau gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

“Bydd angen i fodurwyr fod yn ymwybodol y bydd defnyddio PayByPhone o’n meysydd parcio yn dibynnu ar ddarpariaeth rhwydwaith, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar y lleoliad a’ch darparwr. Er y byddwch efallai yn dymuno talu am docyn cyn teithio i’r maes parcio, nid yw hyn yn gwarantu y bydd lle ar gael.

“Rydyn ni’n deall nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn cael gyrru i wneud ymarfer corff ar hyn o bryd, ond mae ein meysydd parcio ar agor i’r rheini sy’n cael eu defnyddio o dan gyfyngiadau presennol Llywodraeth Cymru, megis pobl sydd â phroblemau iechyd neu symudedd penodol.”

Gall modurwyr lawrlwytho ap PayByPhone o’r App Store neu Google Play Store i gofrestru neu gofrestru ar-lein drwy www.paybyphone.co.uk i dalu am eu parcio o’u ffôn symudol/cyfrifiadur.

Gellir talu hefyd drwy ffonio 0330 060 6203 neu anfon neges destun at 65565.

Gellir prynu tocynnau tymor ar gyfer meysydd parcio Awdurdod y Parc drwy wefan Awdurdod y Parc drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/tocynnau-tymor-meysydd-parcio

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli 14 o feysydd parcio sydd ar agor rhwng 9am a 7pm rhwng 15 Mawrth a 7 Tachwedd bob blwyddyn. Defnyddir yr incwm i helpu i gynnal a chadw’r meysydd parcio a’r llwybrau yn y Parc Cenedlaethol.

Dyma feysydd parcio Awdurdod y Parc Cenedlaethol y codir tâl ynddynt: Llanrhath, Saundersfoot Regency, Penalun, Maenorbŷr, Freshwater East, Bae Gorllewin Angle, Aber Bach, Nolton Haven, Niwgwl (Cerrig Mân), Solfach, Oriel y Parc (Tyddewi), Traeth Mawr Trefdraeth a Thraeth Poppit.

I gael rhagor o wybodaeth am feysydd parcio a chostau, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/parcio.

Newgale parking

Motorists visiting car parks run by Pembrokeshire Coast National Park Authority will soon be able to pay for their tickets without the need to carry coins or to queue at pay and display machines.

From 15 March 2021 people who don’t wish to use the existing on-site coin machines will be able to use PayByPhone, which allows people to purchase tickets via an app, text, phone call or online via www.paybyphone.co.uk/pcnp.

The existing coin machines will remain in all the car parks for use by those who prefer to use cash and for those who are unable to access the online system, with a free 30-minute ticket continuing to be available at all sites.

National Park Authority director of countryside, community and visitor services James Parkin said: “Introducing cashless payment methods has been a challenge due to the remote location of some of our car parks, but we believe the PayByPhone solution will give motorists greater flexibility and will be particularly useful as we all look to take extra precautions in light of the coronavirus pandemic.

“The coin machines will remain in place for those that need them, but PayByPhone provides a whole range of alternative options. It is already used in numerous locations across the UK and by organisations including the National Trust.

“Motorists will need to be aware that using PayByPhone from our car parks will depend on network coverage, which will vary depending on the location and your provider. While you may wish to pay for a ticket before travelling to the car park, this does not guarantee a space will be available.

“We understand most people are not allowed to drive to exercise at this time but our car parks are open to those that are permitted to use them under the current Welsh Government restrictions, such as people with specific health or mobility issues.”

Motorists can download the PayByPhone app from the App Store or Google Play Store to register or register online via www.paybyphone.co.uk to pay for their parking from their mobile phone/computer.

Payments can then also be made by calling 0330 060 6203 or by texting 65565.

Season tickets for Park Authority car parks can be purchased via the Park Authority website at www.pembrokeshirecoast.wales/car-park-season-tickets.

The National Park Authority manages 14 car parks which operate charges 9am-7pm from 15 March to 7 November each year. The income is used to help maintain the car parks and paths in the National Park.

The charging car parks are located at Amroth, Saundersfoot Regency, Penally, Manorbier, Freshwater East, West Angle Bay, Little Haven, Nolton Haven, Newgale (Pebbles), Solva, Oriel y Parc (St Davids), Newport Sands and Poppit Sands.

For more information on car parks and charges visit www.pembrokeshirecoast.wales/parking.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...