Park Authority Prepares for Bumper Easter

Fishguard Bay

This is a bilingual article from the Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Awdurdod y Parc yn paratoi am Basg prysur

Bydd croeso cynnes i ymwelwyr â’r gorllewin meddai Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ond mae’n annog pawb i gynllunio ymlaen llaw wrth iddo baratoi am ddechrau prysur i’r tymor wrth i’r cyfyngiadau Aros yn Lleol ddod i ben.

Roedd mwy nag erioed o’r blaen wedi ymweld ag arfordir eiconig Sir Benfro yn 2020 ac mae disgwyl i’r tymor nesaf fod yn brysurach fyth.

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae hi’n hollol naturiol y bydd pobl eisiau mynd i’r arfordir wrth i’r cyfyngiadau lacio yn dilyn gaeaf hir, tywyll ac anodd i bawb.

“Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig fu’r Parc Cenedlaethol dros y flwyddyn ddiwethaf o ran cefnogi iechyd a llesiant pobl a’r rôl hollbwysig y bydd yn ei chwarae dros y misoedd nesaf. Ond rydyn ni’n gofyn i bawb gynllunio ymlaen llaw, os mai dyma’r tro cyntaf i chi ymweld neu os ydych chi’n dod yma’n rheolaidd. Gallwch ddisgwyl y bydd y mannau sy’n boblogaidd ymysg twristiaid yn brysur, felly beth am archwilio rhai o drysorau cudd y Parc yn lle.”

Mae’r Awdurdod yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod ymwelwyr yn mwynhau’r gorau o Sir Benfro yn ddiogel a bod cymunedau lleol yn cael eu cefnogi drwy gydol y misoedd nesaf.

“Drwy weithio gydag asiantaethau partner, rydyn ni’n barod i reoli heriau posibl fel y problemau a gawsom yr haf diwethaf gyda gwersylla anghyfreithlon, problemau parcio lleol a gweithgareddau gwrthgymdeithasol,” meddai Tegryn Jones.

“Dydyn ni ddim eisiau pregethu, ond rydyn ni eisiau diogelu’r darn hwn o baradwys Sir Benfro i bawb ei fwynhau, felly rydyn ni’n gofyn i’n holl ymwelwyr droedio’n ysgafn a pheidio â gadael eu hôl.”

Ar gyfer y rheini sy’n bwriadu ymweld â Sir Benfro, mae’n bosibl cynllunio ymlaen llaw gyda fersiwn digidol papur newydd ymwelwyr Awdurdod y Parc, Coast to Coast, sy’n llawn erthyglau a gwybodaeth i helpu pawb i wneud y gorau o’u hymweliad a chefnogi cymunedau a busnesau lleol ar yr un pryd. I weld copi, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/coast-to-coast.

Marloes Sands

A warm welcome awaits visitors to the west of Wales, says the Pembrokeshire Coast National Park Authority, but it’s urging everyone to plan ahead as it prepares for a bumper start to the season as the Stay Local restrictions are lifted.

2020 saw record numbers of visitors flocking to Pembrokeshire’s iconic coastline and it’s predicted that the coming season will be even busier.

Tegryn Jones, chief executive of Pembrokeshire Coast National Park Authority, said: “It’s only natural that people will want to head to the coast as restrictions lift after what has been a long, dark and difficult winter for everyone.

“We know how important the National Park has been over the past year in supporting people’s health and wellbeing and the vital role it will play in the coming months. But we’re asking everyone, whether it’s your first time taking a trip or you’re a regular visitor, to plan ahead and be prepared for popular tourist spots to get busy, so try exploring some of the park’s hidden gems instead.”

The authority is working with partners to ensure that visitors enjoy the very best of Pembrokeshire safely and that local communities are supported throughout the coming months.

“By working together with partner agencies we’re equipped for managing potential challenges such as the issues we experienced last summer with fly-camping, local parking problems and anti-social activities,” said Jones.

“We don’t want to preach but we do want to protect this piece of Pembrokeshire’s paradise for everyone to enjoy so we’re asking all of our visitors to tread lightly and leave no trace.”

For those planning a visit to Pembrokeshire, it’s possible to plan ahead with the digital version of the Park Authority’s visitor newspaper, Coast to Coast, packed with features and information to help everyone make the most of their visit while supporting local communities and businesses. To view a copy visit www.pembrokeshirecoast.wales/coast-to-coast.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...