Exhibition Examines Impact of Second Homes

This a bilingual message. Please scroll down for the English version

Arddangosfa newydd bwerus yn archwilio effaith ail gartrefi


Ynys fythol a chwestiynau sy’n procio’r meddwl am ddyfodol y Gymru wledig yw ysbrydoliaeth arddangosfa newydd fawr yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc gan yr artist lleol, Ben Lloyd.

Bydd Gwales yn agor ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf yn Ystafell Dewi Sant, ac mae’n edrych ar y themâu o anghofio, ebargofiant, dihangdod a boneddigeiddio’r gwyllt drwy gerflunwaith, ffilm a sain.

Gan ddefnyddio profiad yr artist ei hun o gael ei fagu ym Mhenrhyn Tyddewi, ynghyd â chysyniad Osi Rhys Osmond o ‘Alzheimer Diwylliannol’ – a ddefnyddir i esbonio’r modd yr anghofir hunaniaeth Gymreig – mae Gwales yn edrych ar effaith perchnogaeth ail gartrefi ar boblogaethau lleol.

Mae’r arddangosfa’n cyfuno deunyddiau a gwrthrychau cyffredin o adeiladau fferm, sy’n edrych yn bethau hawdd i’w gadael, ond sy’n annog gwylwyr i ystyried y teuluoedd, y cymunedau, y dreftadaeth a’r naws leol y maent yn eu cynrychioli.

Dywedodd Ben Lloyd: “Daw teitl yr arddangosfa o Ail Gainc y Mabinogi, lle mae grŵp o gymdeithion yn byw am 80 mlynedd hapus mewn palas marmor, gan anghofio am y byd y tu allan, nes bod drws gwaharddedig yn cael ei agor ac mae realiti yn dychwelyd.

“Mewn cyd-destun cyfoes, mae agor drws gwaharddedig Gwales yn golygu sylweddoli, yng ngeiriau’r bardd Mererid Hopwood, “na allwn fyw’n ynysig a chymryd arnom fod popeth yn iawn, ond rhaid edrych a gweld a gweithredu.”

Astudiodd Ben Lloyd mewn ysgolion celf yng Nghaerfyrddin, Lerpwl a Chaerdydd, cyn dychwelyd i fyw a gweithio yn Sir Benfro yn 2004. Mae wedi arddangos yn helaeth mewn arddangosfeydd grŵp ac unigol, gan gynnwys yr Amgueddfa Brydeinig, Liverpool Biennial, a g39 a Chapter Caerdydd. Mae ei waith blaenorol wedi canolbwyntio ar drefedigaethau iwtopaidd, fel y gobeithion o baradwys pell yn yr Unol Daleithiau i Grynwyr a oedd yn ffoi rhag erledigaeth yng Ngorllewin Cymru (The Road to New York, 2015), a sefydlu Freetown, Sierra Leone, a’i diwylliant Krio (Empire Kiosk, 2010).

Mae Gwales wedi cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a bydd yn cael ei arddangos tan ddydd Sul 2 Awst 2021.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n rheoli ac yn berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc ewch i www.orielyparc.co.uk.

A mythical island and thought-provoking questions about the future of rural Wales serve as the inspiration for a major new exhibition at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, St Davids, by local artist Ben Lloyd.


Opening on Saturday 3 July in the St Davids Room, Gwales explores the themes of forgetting, oblivion, escapism and the gentrification of the wild through sculpture, film and sound.

Drawing upon the artist’s own experience of growing up on the St Davids Peninsula, along with Osi Rhys Osmond’s concept of ‘Cultural Alzheimer’s’ – used to explain the forgetting of Welsh identity – Gwales looks at the impact of second home ownership on local populations.

The exhibition combines humble materials and objects from farm buildings, which may seem easy to abandon, but prompt viewers to consider the families, communities, heritage and local spirit that they represent.

Ben Lloyd said: “The title of the exhibition is taken from the story of The Assembly of the Wondrous Head in The Mabinogion, where a group of companions live for 80 carefree years in a marble palace, oblivious to the outside world, until a forbidden door is opened and harsh realities return.

“In a contemporary context, the opening of the forbidden door of Gwales is the realisation that, in the words of Welsh poet Mererid Hopwood, ‘We cannot live in oblivion and pretend that all is well, but must look and see and act’.”

Ben Lloyd studied at art schools in Carmarthen, Liverpool and Cardiff before returning to live and work in Pembrokeshire in 2004. He has exhibited widely in group and solo exhibitions, including at the British Museum, the Liverpool Biennial and Cardiff’s g39 and Chapter. His previous work has focused on utopian colonies, such as the hopes of a far paradise in the US for Quakers fleeing persecution in West Wales (The Road to New York, 2015), and the establishment of Freetown, Sierra Leone, and its Krio culture (Empire Kiosk, 2010).

Gwales has been supported by the Arts Council of Wales and will be on display until Sunday 2 August 2021.

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre is owned and run by the Pembrokeshire Coast National Park Authority and is the home of Amgueddfa Cymru–National Museum Wales in Pembrokeshire.

For more information on Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre please visit www.orielyparc.co.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...