National Park: Have your Say

This is a bilingual message from the Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Cyfle i ddweud eich dweud am weledigaeth newydd ar gyfer y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn eich gwahodd i rannu eich barn ar ba fath o Barc Cenedlaethol rydych chi’n dymuno ei weld yn y dyfodol.

Fel llawer o sefydliadau eraill, mae’r Awdurdod wedi cael blwyddyn heriol yn delio ag effaith pandemig y Coronafeirws ac yn ymateb iddo. Mae nawr yn edrych tua’r dyfodol ac yn galw ar bobl leol, busnesau ac ymwelwyr i roi adborth ar eu blaenoriaethau ar gyfer yr Awdurdod a’u gweledigaeth ar gyfer y Parc Cenedlaethol.

Mae Arfordir Penfro yn gwneud cyfraniad hollbwysig at gefnogi diwydiant twristiaeth y sir, ac fe gafodd ei ddewis fel yr hoff Barc Cenedlaethol ond un yn y DU mewn arolwg Which? diweddar.

Rôl yr Awdurdod yw gofalu am dirwedd, treftadaeth ddiwylliannol a bywyd gwyllt y Parc, helpu pawb i gael mynediad ato a’i fwynhau, ac i gefnogi’r bobl a’r busnesau sy’n ei alw’n gartref.

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Rydyn ni eisiau sicrhau ein bod yn adeiladu’n ôl yn well wrth i ni symud ymlaen o’r pandemig, gan gyflawni ein cyfrifoldebau cyfreithiol a pholisi a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae angen i ni hefyd sicrhau ein bod yn barod i ddelio â heriau ariannol a thechnolegol yn y dyfodol.

“O ganlyniad, rydyn ni’n adolygu ein blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol ac yn awyddus i ymgysylltu â chymaint o bobl â phosibl o amrywiaeth o gefndiroedd i ddarganfod beth yw barn pobl ynglŷn â’r agweddau pwysicaf ar waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.”

I lenwi arolwg byr a dweud eich dweud am Weledigaeth Newydd y Parc Cenedlaethol ewch i www.arfordirpenfro.cymru/dweud-eich-dweud.

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan ddydd Gwener 16 Gorffennaf 2021.

The Park Authority wants to engage with as many people as possible from a wide range of backgrounds to find out what people feel are the most important aspects of its work.

Pembrokeshire Coast National Park Authority is inviting you to share your views on what kind of National Park you want to see in the future.

It says: “Like many organisations, the Authority has faced a challenging year responding to and dealing with the impact of the pandemic. It is now looking to the future and putting out a call to local people, businesses and visitors to feed back on their priorities for the Authority and their vision for the National Park.

“The Pembrokeshire Coast makes a vital contribution to supporting the county’s tourism industry, and was voted the UK’s second favourite National Park in a recent Which? survey.

“The role of the Authority is to look after the park’s landscape, cultural heritage and wildlife, and help everyone to access and enjoy it and to support the people and businesses that call it home.”

Tegryn Jones, chief executive of the Pembrokeshire Coast National Park Authority, added: “We want to ensure that we build back better as we move beyond the pandemic, meeting our legal and policy responsibilities and addressing the climate emergency. We also need to ensure that we are ready to meet future financial and technological challenges.

“As a result, we are reviewing future priorities and want to engage with as many people as possible from a wide range of backgrounds to find out what people feel are the most important aspects of the National Park Authority’s work.”

To fill out a short survey and have your say on a New National Park Vision visit www.pembrokeshirecoast.wales/have-your-say.

The consultation will run until 16 July 2021.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...