Woodlands Appeal Doubles Its Money

This is a bilingual article from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Apêl Gwyllt am Goetiroedd yn chwalu’r targed codi arian

Mae’r apêl Gwyllt am Goetiroedd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi codi bron i ddwywaith ei tharged gwreiddiol, sy’n golygu y bydd modd plannu bron i 2,000 o goed ar draws y dirwedd leol, yn ogystal â chefnogi’r gwaith o ddatblygu coetir cymunedol newydd.

Lansiwyd y prosiect codi arian y llynedd, gyda’r nod o greu coridorau coetir newydd ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i helpu bywyd gwyllt i dyfu a ffynnu. Er bod y targed cychwynnol wedi’i osod ar £10,000, codwyd y swm anhygoel o £19,000.

Y DU yw un o’r gwledydd lleiaf coediog yn Ewrop, gyda dim ond 13% o’i arwyneb yn goediog, o’i gymharu â chyfartaledd Ewrop sef tua 37%. Yn ogystal â helpu bywyd gwyllt, mae coed yn chwarae rhan bwysig drwy wrthbwyso ein hôl troed carbon, yn ogystal â hybu iechyd a llesiant.

Dywedodd y darlunydd llawrydd o Ddinbych-y-pysgod, Millie Marotta, sydd wedi bod yn cefnogi’r apêl: “Rydw i wrth fy modd yn gweld apêl Gwyllt am Goetiroedd yn codi bron i ddwywaith ei tharged gwreiddiol – am lwyddiant ysgubol! Mae’r llwyddiant hwn yn brawf o’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan y tîm yn Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r holl gefnogwyr gwych sydd wedi cyfrannu’n hael. Rwy’n edrych ymlaen at ddilyn eu gwaith i greu coridorau o goetir ar draws y Parc er mwyn helpu i ddiogelu dyfodol bywyd gwyllt ein coetiroedd.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr Apêl Gwyllt am Goetiroedd a gwaith yr Ymddiriedolaeth a sut gallwch chi gymryd rhan, ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Money from the appeal will be used to plant 2,000 trees in the National Park and to support the development of a new community woodland

The Pembrokeshire Coast National Park Trust’s Wild about Woodlands appeal has raised almost double its original target, paving the way for planting nearly 2,000 trees across the local landscape, as well as supporting the development of a new community woodland.

The fundraising project was launched last year, with the aim of creating new woodland corridors across the National Park to help wildlife grow and thrive. While the initial target was set at £10,000, an incredible £19,000 has been raised.

The UK is one of the least-wooded countries in Europe, with only 13% coverage, in contrast to a European average of around 37%. As well as helping wildlife, trees play an important role in offsetting our carbon footprint, as well as boosting health and wellbeing.

Tenby-based freelance illustrator Millie Marotta, who has been supporting this appeal, said: “I’m absolutely thrilled to see the appeal almost double its original target – what an incredible achievement! This success is testament to the great work done by the team at Pembrokeshire Coast National Park Trust and all the fabulous supporters who generously donated. I look forward to following their progress in creating woodland corridors across the Park to help safeguard a future for our woodland wildlife.”

To find out more about the Wild about Woodlands Appeal and the work of the Trust and how you can get involved, go to www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...