Survey for Volunteers

This is a bilingual message from Volunteering Wales. Please scroll down for the English version

Arolwg Gwirfoddolwyr Ar-lein

Annwyl wirfoddolwr

Mae Wavehill yn cynnal arolwg ar ran CGGC i’w helpu i ddeall profiad pobl o ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru yn well a sut y gall safle gwirfoddoli canolog gefnogi gwirfoddolwyr ledled Cymru orau.

Rhan bwysig iawn o’r ymchwil hon yw deall profiadau gwirfoddolwyr ledled Cymru sydd wedi defnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru a rhai sydd heb ddefnyddio’r gwefan hefyd. Rydym wedi creu arolwg byr ar-lein i  wirfoddolwyr ddarparu eu hadborth sydd ar gael yma:

Cliciwch yma i gymryd yr arolwg

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 5 i 10 munud  i chi ei gwblhau. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Hyd yn oed os nad ydych wedi defnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru bydd eich adborth yn ein helpu i ddatblygu system a fydd yn helpu i lunio a gwasanaethu dyfodol gwirfoddoli.

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn aros yn gyfrinachol a dim ond at ddibenion yr ymchwil hwn y defnyddir eich ymatebion.

Nid yw’r tîm sy’n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i CGGC. Mae hwn yn werthusiad annibynnol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach gallwch gysylltu ag Ioan Teifi (ioan.teifi@wavehill.com | 01545 571 711) neu Michiel Blees yn WVCA (mblees@wcva.cymru).

Diolch am eich cefnogaeth,

=

Dear volunteer

Wavehill is conducting a survey on behalf of the Wales Council for Voluntary Action (WCVA) to help it to better understand people’s experience of using the Volunteering Wales website and how a central volunteering site can best support volunteers across Wales.

An important part of this research is understanding the experiences of volunteers across Wales who have or have not used the Volunteering Wales website. We have created a short online survey for volunteers to provide their feedback which can be accessed here:

Click here to take the survey

The survey should take no more than five to 10 minutes for you to complete. Even if you haven’t used the Volunteering Wales website your feedback will help us to develop a system that will help to both shape and serve the future of volunteering.

Any comments you make will remain confidential and your responses will only be used for the purposes of this research.

The team undertaking the evaluation does not work for the WCVA. This is an independent evaluation

If you have any further questions, contact Ioan Teifi (ioan.teifi@wavheill.com | 01545 571 711) or Michiel Blees at WVCA (mblees@wcva.cymru).

Thank you for your support.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...