Sound Walk at St Non’s

This is a bilingual message from Medi george. Please scroll down for the English version

Galwad am gyfraniadau gan y cyhoedd i bodlediad taith gerdded sain Santes Non

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i gyfrannu tuag at brosiect newydd cyffrous, a fydd yn dathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non yn Sir Benfro drwy gyfrwng sain.

Ar ben y clogwyni lai na milltir o Dyddewi, yn edrych allan dros Fae Sain Ffraid, ger Capel Santes Non a’r Ffynnon Sanctaidd, yn ôl traddodiad, y rhoddodd Non enedigaeth i Dewi. Dylanwadodd Santes Non a Dewi Sant, nawddsant Cymru, ar ledaeniad Cristnogaeth drwy fyd Celtaidd y 6ed ganrif, yng Nghymru, Iwerddon, Cernyw a Llydaw.

Y lleoliad trawiadol, hanesyddol a gwyllt hwn fydd y man cychwyn ar gyfer yr awduron/darlledwyr adnabyddus, Laura Barton a Horatio Clare, sydd wedi cael eu comisiynu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i greu podlediad taith gerdded sain yn edrych ar hanes, pobl a thirwedd ardal Santes Non.

Bydd Horatio a Laura yn gweithio ochr yn ochr â’r cynhyrchydd ymgynghorol sy’n byw yn Sir Benfro, Graham Da Gama Howells, a pheiriannydd sain y BBC, Andy Fells, a bydd y recordio yn cychwyn yng nghanol mis Awst.

Yn ôl Horatio Clare, sy’n cyflwyno cyfres arbennig Sound Walks ar Radio 3 yn flynyddol: “Mae cael ein comisiynu i greu darlun byw mewn sain o’r lle arbennig hwn yn fraint fawr i bob un ohonom. Rydym yn edrych ymlaen i ddechrau recordio – a gweithio gyda’r bobl leol i recordio – storïau Tyddewi, Santes Non a Sir Benfro.

“Rydym yn cynhyrchu’r daith gerdded sain ac archif sain, a fydd yn cael ei gyhoeddi ar yr un dudalen, lle bydd recordiad o bawb sy’n cyfrannu ar gael i’n gwrandawyr ei glywed.

“Y nod yw creu rhywbeth, wedi’i greu yng Nghymru, sy’n haeddu cynulleidfa fyd-eang. Mae lle hudolus yn haeddu darlun hudolus mewn sain. Â chymorth pawb sy’n dymuno cymryd rhan, rwy’n siŵr y gallwn wneud hynny.”

Bydd taith gerdded sain Santes Non yn brofiad sain a fydd yn seiliedig ar leisiau a cherddoriaeth y lle a’r gymuned arbennig hon. Bydd y gwrandawyr yn dysgu am ffynhonnau, seintiau, capeli, pererinion, byd natur, yr iaith, archaeoleg, ffermio a defnydd tir, modernedd, cadwraeth ac arwyddocâd ehangach y lle hwn ar gyfer hunaniaeth Gymreig a diwylliant Ewropeaidd. Bydd y gwaith gorffenedig ar gael fel podlediad y gall unrhyw un yn unrhyw ran o’r byd ei lwytho i lawr, gyda’r bwriad o gyflwyno’r lle, ei hanes a’i bobl i gynulleidfa ryngwladol.

Gwahoddir awduron, artistiaid, cerddorion, archaeolegwyr, amgylcheddwyr, syrffwyr, adroddwyr storïau, cerddwyr, dringwyr, cychwyr a physgotwyr lleol i ddweud eu storïau. Mae’r tîm cynhyrchu hefyd yn cynnig cyfleoedd i drigolion ifanc yr ardal gael hyfforddiant, cyfle i ddatblygu a phrofiad gwaith ym maes darlledu, recordio sain ac ymchwil. Os hoffech gymryd rhan cysylltwch â Horatio Clare drwy anfon ebost i horatioclare@hotmail.com.

Cefnogir prosiect taith gerdded sain Santes Non gan Ancient Connections, prosiect cyffrous yn ymwneud â’r celfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth sy’n cysylltu Gogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru, dan arweiniad Cyngor Sir Penfro, ynghyd â’i bartneriaid, Cyngor Sir Wexford, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Visit Wexford. I ddarganfod mwy am Ancient Connections ewch i www.ancientconnections.org.

Cyhoeddwyd gan Medi George, Adran Gyfathrebu’r Parc Cenedlaethol, rhif ffôn 01646 624867 neu e-bost medig@arfordirpenfro.org.uk.

Call for public contributions to St Non’s sound walk podcast

Members of the public are being invited to contribute to an exciting new project, which aims to celebrate the history, landscape and people of Pembrokeshire’s iconic St Non’s through the medium of sound.

Sitting above the cliffs less than a mile outside St Davids, with views across St Brides Bay, St Non’s Chapel and Holy Well is where, according to tradition, Non gave birth to David. St Non and St David, the patron saint of Wales, influenced the spread of Christianity across the 6th-century Celtic world, including in Wales, Ireland, Cornwall and Brittany.

This spectacular, historical and wild location will be the jumping off point for award-winning writers/broadcasters Laura Barton and Horatio Clare, who have been commissioned by Pembrokeshire Coast National Park Authority to create a sound walk podcast on the history, people and landscape of St Non’s.

Horatio and Laura will be working alongside Pembrokeshire resident and consultant producer Graham Da Gama Howells and BBC sound engineer Andy Fells, with recording due to begin in mid-August.

Horatio Clare, who presents Radio 3’s acclaimed annual Sound Walks series, said: “Being commissioned to make a living testament in sound to this special place is a huge honour for all of us. We cannot wait to get started with recording – and especially working with locals to record the stories of St Davids, St Non’s and Pembrokeshire.

“We are producing the sound walk and an audio archive, published on the same page, where everyone who contributes will be available to be heard by our listeners.

“We aim to create something, made in Wales, fit for and deserving of a global audience. A magical place deserves a magical portrait in sound. With the help of everyone who wishes to be involved, I have no doubt that we can do it.”

The St Non’s sound walk will be an audio experience driven by the voices and the music of this special place and community. Listeners will learn about springs, saints, chapels, pilgrims, natural history, language, archaeology, farming and land use, modernity, conservation and the wider significance of this place for Welsh identity and European culture. The finished piece will be available as a podcast to be downloaded from anywhere in the world, with the aim of bringing the place, its history and its people to an international audience.

Local writers, artists, musicians, archaeologists, environmentalists, surfers, storytellers, walkers, climbers, boaters and fishers are invited to tell their stories. The production team is also offering opportunities for young residents of the area to gain training, development and work experience in broadcasting, audio recording and research. To get involved contact Horatio Clare by emailing horatioclare@hotmail.com.

The St Non’s sound walk project is supported by Ancient Connectionsan exciting arts, heritage and tourism project linking North Pembrokeshire and North Wexford, funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales co-operation programme, led by Pembrokeshire County Council, together with partners Wexford County Council, Pembrokeshire Coast National Park Authority and Visit Wexford. To find out more about Ancient Connections visit www.ancientconnections.org.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...