National Park Wants to Open Up Walks for All

 

This is a bilingual message from the Coast National Park. Please scroll down for the English version 

 

Cynllun cerdded cynhwysol yn ceisio mynd i’r afael ag unigrwydd drwy hybu pobl i symud

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Parciau Cenedlaethol wedi bod ar flaen y gad fel esiamplau o les, gan gynnig cyfle i bobl ailgysylltu â byd natur a’i gilydd. Mae cynllun peilot newydd a gaiff ei gynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ceisio adeiladu ar hyn, a manteisio ar arbenigedd lleol i ddatblygu prosiect cerdded cwbl gynhwysol.

Nod y prosiect fydd cefnogi’r rheini sydd mewn perygl o gael eu hynysu a rhoi sgiliau a hyder i bobl o bob gallu fwynhau tirwedd ysblennydd y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn. Mae wedi dechrau drwy dreialu cyfres o deithiau cerdded yn ystod misoedd yr hydref.

Mae Awdurdod y Parc nawr yn galw ar unigolion, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i gymryd rhan a helpu i lywio’r rhaglen newydd.

Dywedodd Hannah Buck, Swyddog Iechyd a Thwristiaeth ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae’r sefydliadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn dweud bod llawer o bobl wedi symud llai yn ystod y cyfnodau clo a’u bod wedi cael eu hynysu’n gymdeithasol. Mae hyn yn ei dro wedi effeithio ar eu hyder i fynd allan a manteisio ar gyfleoedd i ofalu am eu lles corfforol a seicolegol.

“Bydd y prosiect yn edrych ar ffyrdd o gefnogi pobl i fynd am dro’n ddiogel i lefydd sy’n addas i’w hanghenion symudedd, yn cynnwys llwybrau sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri, ac i ailgysylltu â’i gilydd a’u hamgylchoedd. Drwy ofyn i bobl am eu hadborth nawr, gallwn wneud yn siŵr bod ein cynlluniau’n berthnasol a’u bod yn cael eu rhoi ar waith mewn modd sy’n sicrhau mynediad i bawb.”

Ychwanegodd Sam Evans, Parcmon Darganfod yr Awdurdod ar gyfer Prosiect Walkability: “Mae’r potensial i gael pobl i lefydd dydyn nhw erioed wedi bod o’r blaen yn gyffrous iawn. Mae’r prosiect yn agored i gynifer o gerddwyr â phosibl a’i nod yw defnyddio’r wybodaeth, yr arbenigedd a’r sgiliau anhygoel sydd ar gael yn Sir Benfro drwy weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid. Byddai’n wych creu ateb a allai ysbrydoli llefydd eraill i fabwysiadu dulliau gwirioneddol gynhwysol.”

Cynhaliwyd y daith gerdded gyntaf ar ddydd Mercher 8 Medi, ac mae eraill ar y gweill ar gyfer dydd Mercher 13 Hydref a dydd Mercher 10 Tachwedd

Dylai unrhyw unigolion neu sefydliadau sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect hwn fynd i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau/.

I gael rhagor o wybodaeth am deithiau cerdded, traethau a golygfannau hygyrch ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/pethau-iw-gwneud/mynediad-i-bawb/. 

Inclusive walking scheme pilot aims to tackle isolation by boosting mobility

 

Over the past year, National Parks have been hailed as beacons of wellbeing, offering a chance to reconnect with nature and each other. A new pilot scheme run by the Pembrokeshire Coast National Park Authority seeks to build on this and harness local expertise to develop a fully inclusive walking project.

Aimed at supporting those at risk of isolation and giving people of all abilities, including wheelchair-users, the skills and confidence to enjoy the spectacular landscape of the National Park, the project has launched with a series of pilot walks planned for the autumn months.

The Park Authority is calling on individuals, service users, carers and professionals to get involved and help shape the new programme.

Hannah Buck, health and tourism officer for Pembrokeshire Coast National Park Authority, said: “Organisations we work with are reporting that many people experienced a reduction in mobility through the lockdown and became socially isolated in ways that have affected their confidence in going out and accessing opportunities to look after their physical and psychological wellbeing.

“The project will explore ways to support people to safely go for walks that suit their mobility needs, with wheelchair and scooter-friendly routes included, and to reconnect with each other and their surroundings. By asking people for their feedback at this point we can ensure our plans are relevant and geared to accomplish a true access-for-all approach.”

Sam Evans, the Authority’s discoveryrRanger for walkability, added: “The potential for getting people to places they have never been before excites me beyond belief. The project is open to as many potential walkers as possible and aims to harness the incredible knowledge, expertise and skill in Pembrokeshire through working with a variety of partners. It would be wonderful to create a solution that could then inspire other places to adopt truly inclusive approaches.”

The first pilot walk took place on 8 September, and others are planned for 13 October and 10 November.

Any individuals or organisations interested in getting involved with this project should visit www.pembrokeshirecoast.wales/events and select Walkability from the dropdown box.

For more information on easy-access walks, beaches and viewpoints within the Pembrokeshire Coast National Park, visit www.pembrokeshirecoast.wales/things-to-do/access-for-all.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...