Beach Wheelchairs Are Go!

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

 

 

Cadeiriau olwyn y traeth ar gael ar gyfer anturiaethau’r gaeaf yn Sir Benfro

Cafodd 14 o gadeiriau olwyn wedi’u dylunio’n arbennig i’w defnyddio ar y traeth eu cyflwyno’n llwyddiannus ar draws Arfordir Penfro yn yr haf eleni, ac mae rhai ar gael ar gyfer anturiaethau’r gaeaf. Mae’r cadeiriau olwyn yn galluogi mynediad awyr agored i rai o’r arfordiroedd godidocaf yn y DU.

Mae’r prosiect yn cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac yn cael ei gyllido’n rhannol gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan gymunedau a sefydliadau sydd wedi helpu i gyllido’r cadeiriau mewn blynyddoedd blaenorol.

 Dywedodd Sarah Beauclerk, Cydlynydd Mynediad Awyr Agored a Chadeiriau Olwyn y Traeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae gweld y gwahaniaeth cadarnhaol y mae cadeiriau olwyn y traeth wedi’i wneud i bobl wedi bod yn agoriad llygad ac yn ysbrydoliaeth. Mae’r profiad yn ychwanegu gwerth aruthrol at yr holl waith da sy’n digwydd yn y Parc Cenedlaethol.

“Mae digwyddiadau gyda phartneriaid elusennau anabledd, fel diwrnodau llwyddiannus Whizz-kidz a Versus Arthritis, a gynorthwywyd gan wirfoddolwyr a staff Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystod yr haf, wedi cyflwyno offer symudedd ar gyfer y traeth mewn amgylchedd naturiol gwych ar draws ystod eang o oedrannau a galluoedd.

“Roedden ni am roi gwybod i bobl y gall y rheini sydd ag anhawsterau symud gael gafael ar ein cadeiriau olwyn o hyd, ac ein bod wedi cael gwared ar yr angen i roi hysbysiad archebu 48 awr yn ystod y cyfnod tawelach hwn. Mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n dod o hyd i ffyrdd o gefnogi mynediad at draethau trawiadol y Parc Cenedlaethol yn ystod y misoedd mwy gwlyp a thywyll – yn enwedig gan ein bod ni nawr yn gwybod bod treulio amser yn ymgolli mewn byd natur yn gallu arwain at lesiant corfforol a seicolegol gwell.

“Yn ogystal â’n cadeiriau olwyn ar gyfer y traeth, mae treiciau gwthio ar gyfer mynydda ar gael yng Nghastell a Melin Heli Caeriw. Mae gwybodaeth a chanllawiau diogelwch ar gael ar y safle archebu. Dylai pobl eu darllen cyn archebu er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu defnyddio a gweithredu’r gadair yn ddiogel.

“Mae’r cadeiriau olwyn ar gyfer y traeth yn cefnogi amcanion ‘mynediad i bawb’ Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Ni fyddai wedi bod yn bosibl iddyn nhw fod ar gael ar gyfer y tymor hwn heb gyfraniad y busnesau a’r grwpiau cymunedol lleol sydd wedi bod yn hael iawn trwy gynnal cadair olwyn ar y traeth ar gyfer tymor yr haf.”

Mae cadeiriau olwyn safonol ar gyfer y traeth ar gael, a nifer fach o rai i blant hefyd. Bydd cadeiriau olwyn y traeth ar gael mewn cymaint â phum traeth hygyrch yn Sir Benfro yn ystod y gaeaf.

Yn amodol ar argaeledd, mae hefyd yn bosibl benthyg cadair olwyn y traeth dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â Sarah yn uniongyrchol.

Gallwch archebu cadair olwyn y traeth ymlaen llaw ar-lein ar https://www.arfordirpenfro.cymru/pethau-iw-gwneud/mynediad-i-bawb/cadeiriau-olwyn-y-traethau/, sy’n golygu y bydd cadair wedi ei chadw ar gael pan fyddwch yn cyrraedd y traeth o’ch dewis.

Mae rhagor o wybodaeth am gadeiriau olwyn y traeth, costau archebu a lleoliadau’r cadeiriau ar gael ar y safle archebu: https://www.arfordirpenfro.cymru/pethau-iw-gwneud/mynediad-i-bawb/cadeiriau-olwyn-y-traethau/.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect cadeiriau olwyn y traeth, cysylltwch â Chydlynydd Cadeiriau Olwyn y Traeth, Sarah Beauclerk, drwy e-bost: sarahb@arfordirpenfro.org.uk.

 

 

A fleet of 14 specially designed beach wheelchairs supporting outdoor access to some of the most beautiful coastline in the UK was successfully rolled out across the Pembrokeshire Coast this summer and some are available for winter adventures.

The project is managed by the Pembrokeshire Coast National Park Authority and part-funded by the Welsh Government with support from communities and organisations that have helped to fund the chairs in previous years.

 The National Park Authority’s beach wheelchair and outdoor access coordinator Sarah Beauclerk said: “Seeing the positive difference that beach wheelchairs have made to people has been a revelation and inspiration and adds tremendous value to all the good work happening in the National Park.

“Events with disability charity partners, like the successful Whizz-kidz and Versus Arthritis days, assisted by volunteers and National Park Authority staff this summer, introduced beach mobility equipment in a fantastic natural environment across a wide range of ages and abilities.

“We wanted to let people know that those with limited mobility can still access our wheelchairs, and we’ve removed the 48-hour booking notice during this quieter period. During these darker and wetter months, it is more important than ever that we find ways to support access to the National Park’s stunning beaches, especially as we now know that spending time immersed in nature can lead to better physical and psychological wellbeing.

“As well as our beach wheelchairs, there is a Mountain Trike ‘Push’ available at Carew Castle and Tidal Mill. There is safety information and guidelines on the booking site that people can read prior to booking to ensure they will be able to use and operate the chair safely.

“The beach wheelchairs support the National Park Authority’s ‘access for all’ objectives. Their availability for this season would not have been possible without the involvement of the local businesses and community groups which have shown immense generosity by hosting a beach wheelchair for the summer season.”

Standard-sized beach wheelchairs, and a small number of children’s sizes are available. Beach wheelchairs will be available at as many as five of Pembrokeshire’s accessible beaches over winter.

Subject to availability, it is planned that it will also be possible to borrow a beach wheelchair over Christmas and New Year. This can be done by contacting Sarah directly.

You can currently pre-book a beach wheelchair through an online booking site at www.pembrokeshirecoast.wales/beachwheelchairs, meaning a reserved chair will be available when you arrive at your chosen beach.

More information about beach wheelchairs, booking costs and their locations can be found on the booking site: https://www.pembrokeshirecoast.wales/beachwheelchairs.

For more information about the beach wheelchair project please contact Sarah Beauclerk on sarahb@pembrokeshirecoast.org.uk.

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...