Big Money Awards to Sustainable Development Projects

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

The Sustainable Development Fund supports community projects that contribute towards a reduction in carbon and help respond to the climate emergency.

 

 

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn dyfarnu £40,000 i brosiectau cymunedol carbon isel

 

Mae tri phrosiect lleol wedi elwa o gael dros £40,000 gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae’r Gronfa yn cefnogi prosiectau sy’n cyfrannu at leihau carbon a chynorthwyo’r ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Gallai enghreifftiau gynnwys gosod paneli solar neu gyfleusterau gwefru trydan ar adeiladau cymunedol; cynllun rhannu beiciau, neu brosiect a fydd yn lleihau allyriadau trafnidiaeth; prosiectau cymunedol i leihau gwastraff, fel gosod ffynhonnau dŵr neu gynlluniau ailgylchu; neu unrhyw gynlluniau eraill i leihau carbon yn y gymuned.

Mae canolfan gymunedol Hubberston a Hakin yn un o’r rhai a elwodd o’r rownd ddiweddaraf o ariannu, gyda grant i osod batrïau i gyd-fynd â’r paneli solar ffotofoltäig sydd eisoes yno ers mis Medi 2020. Bydd storfa fatri yn galluogi’r grŵp cymunedol i gadw’r trydan solar a gynhyrchwyd yn ystod y dydd ar y gyfer y nosweithiau, pan mae’r Ganolfan yn cael ei defnyddio’n rheolaidd.

Dyfarnwyd £25,000 i FRAME Sir Benfro er mwyn cefnogi creu storfa ddiblastig a ddiwastraff yn Noc Penfro. Mae’r storfa, a fydd ar adeiladau FRAME sy’n bodoli eisoes, yn gobeithio troi’r llanw ar lygredd plastig drwy fabwysiadu dull diwastraff a hybu ail-ddylunio ac ailddefnyddio deunyddiau a chynnyrch.

Bydd y storfa ei hun yn ddiblastig a dibecyn ac yn stocio eitemau sy’n hwyluso ffordd o fyw ddiwastraff, fel bwyd sych, glanedyddion golchi, brwsys dannedd bambŵ, siampŵ a bagiau brethyn.

Y trydydd prosiect i dderbyn Grant Datblygu Cynaliadwy oedd Cadernid Cymunedol Ffynnon yng Ngogledd Ddwyrain Sir Benfro er mwyn eu cynorthwyo gyda’u prosiect Sow It to Grow It. Nod y cynllun yw cefnogi gweithgareddau cymunedol sy’n ymwneud â chynhyrchu bwyd a lles yn ardaloedd Cilgerran a Blaenffos, a bydd yn cynnwys plannu ac ehangu’r gofod tyfu, a chyflwyno tri chwrs deuddydd ar gynhyrchu bwyd, tyfu a sgiliau garddwriaeth adfywiol. Mae diwrnod lles cymunedol hefyd yn rhan o’r cynllun, a’r gobaith yw y bydd gwelliannau’n galluogi defnyddwyr y banc bwyd lleol i fwynhau’r ardd gyda gwirfoddolwyr.

Os ydych chi’n chwilio am gyllid ar gyfer prosiect yn Sir Benfro sy’n cyfrannu at leihau carbon ac yn helpu i ymateb i’r argyfwng hinsawdd, efallai y bydd Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addas i chi.

Mae gwybodaeth am gymhwysedd, sut mae gwneud cais a’r ffurflen gais ar gael yn https://www.arfordirpenfro.cymru/awdurdod-y-parc-cenedlaethol/cronfa-datblygu-cynaliadwy/.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12 y prynhawn ddydd Gwener, 25 Chwefror 2022.

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn arian a ddyrannwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Chronfa Tirweddau Cynaliadwy Mannau Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

 

Three local projects have benefited from over £40,000 of funding through the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Sustainable Development Fund (SDF).

The fund supports community projects that contribute towards a reduction in carbon and help respond to the climate emergency. Examples could include the installation of solar panels or electric charging facilities on a community building; a bike sharing scheme or a project that will reduce transport emissions; community projects to minimise waste, such as installing water fountains or recycling schemes; or any other community-based carbon reduction initiatives.

Hubberston and Hakin Community Centre was among those to benefit from the latest round of funding, with a grant to install batteries to complement existing PV solar panels that were installed in September 2020. Battery storage will allow the community group to conserve solar electricity generated during the day for the evenings, when the centre sees frequent use.

£25,000 was awarded to Pembrokeshire FRAME to support the creation of a plastic-free zero-waste store in Pembroke Dock. The store, which will be located on existing FRAME premises, hopes to turn the tide on plastic pollution by adopting a zero-waste approach and encouraging the redesign and reuse of materials and products.

The store itself will be plastic- and packaging-free and will stock items that assist with living a zero-waste lifestyle, including dry food, washing detergents, bamboo toothbrushes, shampoo and cloth bags.

The third project to receive a Sustainable Development Grant was Ffynnone Community Resilience in north-east Pembrokeshire to assist with its Sow It to Grow It project. Aiming to support community activities around food production and wellbeing in the Cilgerran and Blaenfoss areas, the scheme will involve planting and expanding the growing space, and delivering three two-day courses on food production, growing and regenerative horticultural skills. A community wellbeing day is also part of the plan, and it’s hoped that improvements will enable users of the local foodbank to enjoy the garden with volunteers.

If you are seeking funding for a project in Pembrokeshire that contributes towards a reduction in carbon and helps respond to the climate emergency, the SDF may be for you.

Information about eligibility, how to apply and the application form can be found at https://www.pembrokeshirecoast.wales/about-the-national-park-authority/sustainable-development-fund/.

The next deadline for applications is 12 noon on Friday 25 February 2022.

The Sustainable Development Fund is money allocated from the Pembrokeshire Coast National Park Authority and the Welsh Government Sustainable Landscapes Sustainable Places Fund.

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...