Last Chance to Have Your Say

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Image courtesy of Brian Jackson

 

 

Cyfle olaf i roi eich barn ar amrywiaeth o ganllawiau cynllunio

Rydyn ni’n atgoffa aelodau’r cyhoedd bod y dyddiad cau ar gyfer rhoi adborth ar amrywiaeth o ganllawiau cynllunio atodol sy’n cael eu cynnig ar gyfer Sir Benfro yn prysur agosáu.

Mae canllawiau cynllunio atodol yn nodi gwybodaeth fanylach ar sut y bydd polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu rhoi ar waith mewn amgylchiadau neu ardaloedd penodol.

Mae ymgynghoriad ar y cyd rhwng Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar Effaith Gronnus Tyrbinau Gwynt yn berthnasol i Sir Benfro gyfan.

Fodd bynnag, mae Awdurdod y Parc hefyd yn cynnal ymgynghoriadau cydamserol ar sawl dogfen arall o fewn y canllawiau cynllunio atodol sy’n berthnasol i leoliadau Parciau Cenedlaethol yn unig. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Ansefydlogrwydd Tir – Hen Weithfeydd Glo
  • Colli Gwestai
  • Safle Geoamrywiaeth o Bwys Rhanbarthol
  • Parthau Diogelu Mwynau
  • Ardaloedd Cadwraeth yn Angle, Caerfarchell, Ynys Bŷr, Little Haven, Maenorbŷr, Trefdraeth, Portclew, Porthgain, Saundersfoot, Solfach, Tyddewi, Dinbych-y-pysgod a Threfin.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar gyfer pob dogfen yn dod i ben am 4.30pm ddydd Gwener 15 Ebrill 2022.

I gael rhagor o wybodaeth ac i lwytho ffurflen ymateb i lawr, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/dweud-eich-dweud.

Gallwch anfon ffurflenni ymateb wedi’u llenwi drwy e-bost at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk neu eu hanfon drwy’r post/â llaw at: Cyfeiriad y Parc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro,                                                                                                                                                                           Sir Benfro, SA72 6DY.

Planning guidance deadline approaches

Members of the public are being reminded that the deadline to provide feedback on a range of supplementary planning guidance (SPG) being proposed for Pembrokeshire is fast approaching.

Supplementary planning guidance sets out more detailed information on how the Local Development Plan (LDP) will be applied in certain areas or under particular circumstances.

A joint consultation between Pembrokeshire County Council and the Pembrokeshire Coast National Park Authority on the cumulative impact of wind turbines is relevant to the whole of Pembrokeshire.

However, the Park Authority is also running concurrent consultations on several other SPG documents, which apply only to National Park locations. These include:

  • Land instability – former coal workings
  • Loss of hotels
  • Regionally important geodiversity site
  • Safeguarding minerals zones
  • Conservationareas at Angle, Caerfarchell, Caldey, Little Haven, Manorbier, Newport, Portclew, Porthgain, Saundersfoot, Solva, St Davids, Tenby and Trefin.

The consultation period for all documents will come to a close at 4.30pm on Friday 15 April 2022.

To find out more and download a response form, visit www.pembrokeshirecoast.wales/have-your-say.

Completed response forms can be sent via email to devplans@pembrokeshirecoast.org.uk or posted/hand-delivered to: Park Direction, Pembrokeshire Coast National Park Authority, Llanion Park, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6DY.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...