Visitor Centre Goes Mobile

This is a bilingual message from Penbrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Caption: Park Authority Ranger Richard Vaughan and Summer Ranger Megan Holt with the new information van at Poppit Sands.

Canolfan ymwelwyr symudol newydd yn barod i helpu ymwelwyr i baratoi ar gyfer Arfordir Penfro

Efallai y bydd pobl sy’n ymweld â rhai o brif draethau a digwyddiadau Sir Benfro yn dod ar draws canolfan wybodaeth symudol newydd cyn bo hir, gyda fan wedi’i haddasu’n arbennig yn barod i fynd ar y ffordd a helpu pobl i fwynhau ymweld â’r ardal.

Bydd fan wybodaeth newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dod i leoliadau glan môr a digwyddiadau lleol poblogaidd, a bydd Parcmyn wrth law i roi cyngor i’r rheini sydd angen help ac i awgrymu gweithgareddau am ddim i’r rheini sy’n awyddus i ddarganfod bywyd gwyllt yr ardal.

Dywedodd Libby Taylor, Rheolwr Gwasanaethau Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Bydd y cerbyd newydd hwn yn helpu ein staff i ddarparu amrywiaeth o wybodaeth mewn lleoliadau sy’n boblogaidd iawn â phobl sy’n mwynhau’r Parc Cenedlaethol.

“Yn ogystal â helpu pobl i ddysgu mwy am yr ardal a’r gwahanol ffyrdd y gallan nhw fanteisio i’r eithaf ar eu hymweliad, gall pobl hefyd ddarganfod sut mae gwneud yn siŵr nad ydyn nhw’n cael gormod o effaith ar y Parc yn ystod eu hymweliad.

“Yn ogystal â lloches adlen, mae’r fan hefyd yn cynnwys lle ar gyfer paneli magnetig y gellir eu newid fel bod modd darparu’r wybodaeth sydd fwyaf perthnasol i’r lleoliad neu’r digwyddiad.”

Y cwmni lleol, Poppit Campers sydd wedi trawsnewid y cerbyd, sydd hefyd yn cynnwys panel solar, a fydd yn helpu i bweru dau iPad, i roi cyfle i aelodau’r cyhoedd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am bynciau fel teithiau cerdded ac adnabod bywyd gwyllt yn yr ardal.

Roedd modd prynu ac addasu’r cerbyd diolch i gymorth Llywodraeth Cymru.

People visiting some of Pembrokeshire’s top beaches and events may soon encounter a new mobile information centre, with a specially converted van ready to hit the road and help people enjoy their visit.

The new information van will be set up at seaside locations and popular local events, with rangers on hand to give advice to those who need help and suggest free activities for those looking to discover the area’s wildlife.

National Park Authority ranger service manager Libby Taylor said: “This new vehicle will help our staff provide a range of information at locations where we know many people head to enjoy the National Park.

“As well as helping people learn more about the area and the different ways they can make the most of their visit, people can also find out how they can make the least impact on the park during their stay.

“As well as having an awning to provide shelter, the van also includes space for magnetic panels that can be changed so the information that’s most relevant to the location or event can be provided.”

The vehicle, which has been converted by local company Poppit Campers, also includes a solar panel, which will help to power two iPads, which will give members of the public a chance to find further information on subjects such as nearby walks and wildlife identification.

The purchase and conversion of the vehicle was made possible through the support of the Welsh Government.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...