New Newport Walking Route Officially Opened

This is a bilingual message. Scroll down for the English version.

National Park Authority ranger Richard Vaughan, access and rights of way manager Anthony Richards, members Cllr Mike James and Paul Harries and chief executive Tegryn Jones with Meleri Ennis of Llwyngwair Manor

 

Agor llwybr cerdded newydd Trefdraeth yn swyddogol

Ar 12 Mai, agorwyd llwybr troed newydd yng Ngogledd Sir Benfro sy’n rhoi cyfle i gerddwyr weld amrywiaeth o dirweddau gan gynnwys coetiroedd a dolydd derw, yn ogystal â thirnodau lleol nodedig sy’n cynnwys Carningli, Traethau Trefdraeth a Thrwyn Dinas.

Cafodd Llwybr Pwll Cornel ei greu yn 2021, yn dilyn cydweithrediad rhwng staff, gwirfoddolwyr ac Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a chyda chaniatâd y tirfeddianwyr lleol Mr a Mrs Evans o Fferm Berryhill a pherchnogion Maenordy Llwyngwair, a oedd yn ddigon caredig i ganiatáu sefydlu’r llwybr dros eu tir.

Mae’r darn newydd o lwybr troed sy’n 1.1 milltir o hyd wedi’i enwi ar ôl y pwll cornel ar Afon Nyfer y mae’r llwybr yn edrych drosto.

Meddai Carol Owen, Parcmon Ardal y Gogledd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Cafodd y llwybr ei greu gan Wardeniaid Awdurdod a Pharcmyn gyda chymorth gan dîm bychan o wirfoddolwyr o amrywiaeth o grwpiau lleol.

“Mae llethrau serth yn y goedwig ar y daith ond mae’n werth yr ymdrech gyda golygfeydd gwych o’r aber,  Carningli a’r arfordir i lawr i Ben Dinas.

“Yn ogystal â bod yn daith gerdded fer bleserus yn ei rhinwedd ei hun, mae hefyd yn darparu cysylltiadau â’r rhwydwaith ehangach o lwybrau cyhoeddus yn yr ardal hon, gan roi cyfle i bobl ychwanegu’r llwybr hwn at eu teithiau cerdded arferol.”

Cafodd y gwaith hwn ei ariannu drwy Gynllun Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru.

I weld mwy o wybodaeth am y llwybr ac i lawrlwytho map, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/pethau-iw-gwneud/cerdded-yn-y-parc/teithiau-gwe/llwybr-pwll-cornel-trefdraeth/.

Gallwch hefyd weld y daith gerdded hon wedi’i rhestru ochr yn ochr â theithiau cerdded eraill yn ardal Trefdraeth drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/teithiau-cerdded-trefdraeth/.

A Llwybr Pwll Cornel view

A new North Pembrokeshire footpath that gives walkers a chance to see a variety of landscapes, including oak woodland and meadows, as well notable local landmarks including Carningli, Newport Sands and Dinas Head, was officially opened on 12 May.

The Llwybr Pwll Cornel route was created in 2021, following a collaboration Pembrokeshire Coast National Park Authority staff, volunteers and members and with the permission of local landowners Mr and Mrs Evans of Berryhill Farm and the owners of Llwyngwair Manor, who kindly permitted the establishment of the path over their land.

The new mile-long stretch of footpath is named after Pwll Cornel, the corner pool on the River Nevern (Afon Nyfer) which the path overlooks.

National Park Authority North Area ranger Richard Vaughan said: “The route was created by Authority wardens and rangers with a great deal of support from a small army of volunteers from a variety of local groups.

“The woodland section of the walk has some steep gradients, but the walker is rewarded with some great views of the estuary, Carningli and the coastline down to Dinas Head.

“As well as being an enjoyable short walk in its own right, it also provides links to the wider network of public paths in this area, giving people the chance to add this route to their usual walks.”

The work was funded by the Welsh Government’s Access Improvement Grant.

To view more information about the route and download a map, visit www.pembrokeshirecoast.wales/things-to-do/walking-in-the-park/web-walks/llwybr-pwll-cornel-newport/.

You can also find this walk listed alongside other walks in the Newport area by visiting www.pembrokeshirecoast.wales/newport-walks.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...