Sandy Bear Is Back

This is a bilingual message . Please scroll down for the English version.

Diwrnod Hwyl Sandy Bear yn dychwelyd i Gastell Caeriw

Bydd Castell Caeriw yn cynnal Diwrnod Hwyl Sandy Bear ddydd Sul am yr ail flwyddyn yn olynol.

Nod y Diwrnod Hwyl yw codi proffil yr elusen profedigaeth i blant, ynghyd â chodi rhywfaint o arian y mae mawr ei angen i gefnogi eu gwaith hanfodol.

Bydd rhaglen lawn o weithgareddau hwyliog yn cael ei chynnal yn atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod y dydd, gyda rhywbeth sy’n addas i bobl o bob oedran a diddordebau. Bydd yr adloniant yn cynnwys gweithdai cerddoriaeth a dawns gyda Tickle Tunes, adrodd straeon, helfa tedis, cerbydau gwasanaeth brys, cerddoriaeth fyw gan Gôr Vision Arts a Samba Doc, peintio wynebau, ffair hen ffasiwn a swigod enfawr. Bydd hefyd cyfle i gael tynnu llun gyda Sandy Bear ei hun, a helpu i godi arian ar gyfer yr achos arbennig hwn.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Castell Caeriw: “Roedd Diwrnod Hwyl Sandy Bear yng Nghaeriw y llynedd yn llwyddiant ysgubol, gyda dros 100 o blant a’u teuluoedd yn bresennol. Rydyn ni mor falch o allu cefnogi’r elusen ysbrydoledig hon, ac rydyn ni’n gobeithio gweithio gyda nhw eto yn y dyfodol.”

Codir tâl mynediad arferol ar gyfer y Castell, a bydd Ystafell De Nest ar agor ar gyfer detholiad o ginio ysgafn a danteithion blasus rhwng 10.30am a 4pm.

Bydd Diwrnod Hwyl Sandy Bear yn cael ei gynnal yng Nghastell Caeriw ddydd Sul 24 Gorffennaf rhwng 10am a 4pm, a bydd rhagor o wybodaeth ar gael drwy ffrydiau cyfryngau cymdeithasol Sandy Bear ar Facebook @sandybearbereavement, Twitter @SandyBearPembs ac ar LinkedIn.

I gael rhagor o wybodaeth am Sandy Bear a’r gwaith mae’r elusen yn ei wneud i wella a chryfhau iechyd a llesiant emosiynol pobl ifanc 0-18 oed (a’u teuluoedd) sydd wedi profi marwolaeth rhywun annwyl, ewch i www.sandybear.co.uk.

I gael rhestr lawn o’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yng Nghastell Caeriw a lleoliadau eraill ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod yr haf, ewch i www.arfordirpenfro/cymru/digwyddiadau

Carew Castle will play host to the Sandy Bear Family Fun Day this Sunday 24 July for the second year running.The aim of the Fun Day is to raise the profile of the children’s bereavement charity, along with some much-needed funds to support its work.

A fun-packed programme of activities will take place during the day, with something to suit all ages and interests. Entertainment will include music and dance workshops with Tickle Tunes, storytelling, a teddy bear hunt, emergency service vehicles, live music from Vision Arts Choir and Samba Doc, face painting, a vintage funfair and giant bubbles. Those attending will also have the opportunity to get their photo taken with Sandy Bear himself, and help raise money for this cause.

Manager of Carew Castle Daisy Hughes said: “‘Last year’s Sandy Bear Family Fun Day at Carew went incredibly well, with over 100 children and their families in attendance. We are so happy to support Sandy Bear, an inspirational charity, and we very much hope to work with them again in the future.”

Normal castle admission fees apply, and Nest Tearoom will be open between 10.30am and 4pm.

The Fun Day is from 10am to 4pm, with further information available via Sandy Bear’s social media feeds on Facebook @sandybearbereavement, Twitter @SandyBearPembs and on LinkedIn.

To find out more about Sandy Bear and the work it does in improving and strengthening the emotional health and wellbeing of young people (and their families) who have experienced the death of a loved one, visit www.sandybear.co.uk.

For a full list of summer events being held at Carew Castle and other locations throughout the Pembrokeshire Coast National Park, go to www.pembrokeshirecoast.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...