Outdoor Play Project is a Major Success

This is a bilingual message. Please scroll down for the English version

 

Over coming weeks, there will be an excursion to Freshwater East

 

Prosiect chwarae yn yr awyr agored yn cyrraedd carreg filltir chwe mis

Mae prosiect chwarae yn yr awyr agored a sefydlwyd gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dathlu chwe mis o gefnogi rhieni a gofalwyr plant cyn oed ysgol i gael mynediad at fyd natur a’r awyr agored.

Sefydlwyd y prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf i gyflwyno rhieni a phlant ifanc o rai o rannau mwyaf difreintiedig y sir i fanteision iechyd a llesiant treulio amser yn yr awyr agored.

Hyd yma, mae Kelly Davies, Gweithiwr Chwarae Awyr Agored Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, wedi bod yn bresennol mewn wyth grŵp chwarae, gan ddwyn budd i 24 o oedolion a 104 o blant. Darparwyd gweithgareddau awyr agored hefyd ar gyfer digwyddiad a gynhaliwyd gan brosiect lleol Plant Dewi, a fynychwyd gan dros 80 o deuluoedd

Dywedodd Kelly Davies: “Mae’r adborth ar y sesiynau chwarae dwy awr yn yr awyr agored wedi bod yn gadarnhaol dros ben, gyda llawer o’r rhieni’n sôn am y diddordeb a ddangoswyd gan eu plant yn y gweithgareddau, a oedd yn cynnwys adeiladu cuddfannau, adeiladu nythod a hela chwilod. Hefyd, cafodd arweinwyr grŵp syniadau am sut i ddefnyddio’r offer maen nhw’n berchen arno’n barod a sut i ddefnyddio mannau gwyrdd o fewn pellter cerdded i’w lleoliad.”

Cynhaliwyd sesiynau hefyd yn Oriel VC yn Noc Penfro, lle cafodd rhieni a phlant dan ddwy oed gyfle i gymdeithasu drwy chwarae yn yr awyr agored. Dros yr wythnosau nesaf, bydd y grŵp yn cael ei gyflwyno i lefydd a phrofiadau newydd, gan gynnwys chwilota’r ddôl ar gwrs golff, picnic yn y Parc a gwibdeithiau i Ardd Goedwig Colby a Thraeth Dwyrain Freshwater.

Dros chwe mis nesaf y prosiect, disgwylir i wyth lleoliad grwp chwarae Blynyddoedd Cynnar ac o bosibl 12 meithrinfa Dechrau’n Deg arall gymryd rhan yn y prosiect.

Dywedodd Elsa Davies, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Er bod 1,000 diwrnod cyntaf bywyd plentyn yn hanfodol i siapio eu dyfodol, ychydig o gefnogaeth sydd wedi bod yn yr ardal leol hyd yma i’r grŵp oedran hwn a’u teuluoedd gael mynediad i’r awyr agored gyda’i gilydd.

“Rydyn ni bellach hanner ffordd drwy’r cynllun peilot hwn, ac mae hi eisoes wedi bod yn werth chweil gweld ei effaith ar blant ifanc a’u teuluoedd ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at y chwe mis nesaf.”

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf, cysylltwch â kellyd@arfordirpenfro.org.uk.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen sydd wedi ymrwymo i gadw popeth sy’n arbennig ac yn unigryw am dirwedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yma i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

Mae arian ychwanegol ar gyfer y prosiect hwn wedi cael ei roi’n hael gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Elusennol CLA a’r Loteri Cod Post.

 

An outdoor play project set up by Pembrokeshire Coast National Park Trust has celebrated six months of supporting parents and carers of pre-school children to access nature and the outdoors.

The First 1000 Days project was set up to introduce parents and young children from some of the most disadvantaged parts of the county to the health and wellbeing benefits of spending time in the great outdoors.

So far, eight playgroup settings have been attended by Kelly Davies, outdoor play worker at Pembrokeshire Coast National Park Authority, benefiting 24 adults and 104 children. Outdoor activities were also provided for an event run by local project Plant Dewi, which was attended by more than 80 families

Kelly said: “Feedback on the two-hour outdoor play sessions has been extremely positive, with many of the parents commenting on how engaged and interested their children were in the activities, which included den-building, nest-building and bug hunting. Group leaders were also given ideas on how to use kit they already own and how to make use of green spaces within walking distance of their setting.”

Sessions have also taken place at the VC Gallery in Pembroke Dock, where parents and children under the age of two were given the opportunity to socialise through outdoor play. Over coming weeks, the group will be introduced to new places and experiences, including a meadow sweep on a golf course, a picnic in the Park, and excursions to Colby Woodland Garden and Freshwater East.

Over the next six months of the project, eight more Early Years playgroup settings and potentially another 12 Flying Start nurseries are expected to participate in the project.

Elsa Davies, chair of Pembrokeshire Coast National Park Trust, said: “Although the first 1,000 days of a child’s life are crucial in shaping their future, there has been little support in the local area up until now for this age group and their families to access the outdoors together.

“At the halfway point of this pilot scheme, it’s been extremely rewarding to see its impact on young children and their families and we are very much looking forward to the next six months.”

To find out more about the First 1000 Days project, contact kellyd@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...