Success Story of Beach Wheelchairs

This article is in Welsh and English. Scroll down to read the English version

Mae cadeiriau olwyn y traeth a chymhorthion symudedd eraill bellach ar gael o 14 lleoliad gwahanol o gwmpas y Parc.

 

Cynllun poblogaidd Cadeiriau Olwyn y Traeth yn dathlu 15 mlynedd o wella hygyrchedd

Mae cynllun sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, i wella hygyrchedd traethau Sir Benfro i’r rheini sydd â phroblemau symudedd, bellach yn dathlu 15 mlynedd ers ei sefydlu, ac mae’n grymuso mwy o bobl nag erioed i archwilio’r arfordir godidog.

Sefydlwyd cynllun Cadeiriau Olwyn y Traeth yn 2007 gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Diolch i haelioni busnesau lleol sy’n cadw’r cadeiriau ac yn sicrhau eu bod ar gael i aelodau o’r cyhoedd, mae llawer mwy ohonynt wedi bod ar gael dros y 15 mlynedd diwethaf. Bellach mae cadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd eraill ar gael o 14 lleoliad gwahanol o gwmpas y Parc.

Gellir llogi cadeiriau olwyn y traeth maint safonol nawr gan:

 • Crwst, Traeth Poppit
 • Caffi The Wavecrest, Bae Gorllewin Angle
 • Windswept Watersports, Traeth Dale
 • Jack’s at the Longhouse, Dwyrain Freshwater
 • Caffi Dennis, Traeth y Castell, Dinbych-y-pysgod
 • The Stone Crab, Traeth Saundersfoot
 • Caffi Mawr, Traeth Mawr Trefdraeth
 • YHA, Gogledd Aberllydan
 • Sunlounger and Deckchair Hire, Porth Mawr.

 

Mae cadeiriau olwyn y traeth i blant ar gael yn:

 • Crwst, Traeth Poppit
 • Jack’s at the Longhouse, Dwyrain Freshwater
 • Salty’s, Traeth Dinbych-y-pysgod (De)
 • Good Trails, Traeth Coppet Hall
 • Joe’s Diner, Traeth Dinbych-y-pysgod (Gogledd).

Ar rai traethau, gall hefyd fod yn bosibl i’r rhai sydd angen cynorthwyydd i drefnu i gael cymorth gan wirfoddolwr.

Mae cadair olwyn y traeth ychwanegol ym Mhencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Noc Penfro (benthyciadau wedi’u trefnu ymlaen llaw a systemau rhagflas yn unig), ac mae cadeiriau olwyn ‘Push’ pob tir gan Mountain Trike hefyd ar gael yng Nghastell Caeriw.

Mae’r cadeiriau wedi’u cynllunio ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadair olwyn a’r rheini sy’n ei chael yn anodd cerdded ar draethau tywodlyd. Er eu bod yn cefnogi llawer o bobl i gael gwell mynediad, nid oes arnynt unrhyw harneisiau ychwanegol, ar wahân i’r gwregys glin. O ganlyniad, bydd angen i ddefnyddwyr allu mynd i mewn ac allan o’r gadair heb fod angen teclyn codi na chymorth i sefyll arnynt.

Dywedodd Sarah Beauclerk, Cydlynydd Cadeiriau Olwyn y Traeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae traethau Sir Benfro wedi dod yn rhai o’r traethau mwyaf hygyrch yng Nghymru, ac mae’r dyfodol yn edrych yn fwy disglair fyth.

“Yn ddiweddar, rydyn ni wedi sicrhau cyllid gan y Pethau Pwysig, a fydd yn ein galluogi i gyflwyno Mountain Trike arall i’n fflyd sy’n tyfu, yn ogystal â llwybrau sy’n rolio allan, fframiau cerdded ar olwynion, a theclyn codi symudol.

“Mae’r adborth rydyn ni wedi’i gael gan ddefnyddwyr wedi bod yn anhygoel. I lawer o bobl, mae wedi bod yn gyfnod hir ers iddyn nhw allu mwynhau golygfeydd a synau ar draethau, ac mae defnyddio’r cadeiriau olwyn wedi bod yn brofiad cyffrous ac emosiynol iddyn nhw.

“Ni fyddai dim o hyn yn bosibl heb gefnogaeth y busnesau lleol sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun, a hoffem ddiolch iddyn nhw unwaith eto am wneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl.”

Ar wahân i gadair olwyn Porth Mawr, y gallwch ei chasglu o’r safle am ffi fechan, ac ar yr amod ei bod ar gael, gellir archebu pob cadair olwyn ymlaen llaw nawr, ar-lein yn https://beachwheelchairs.simplybook.it/v2/#book. Mae hyn yn sicrhau y bydd cadair sydd wedi’i chadw ar gael pan fyddwch yn cyrraedd.

I gael rhagor o wybodaeth am Fynediad i Bawb ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys gwybodaeth am gadeiriau olwyn y traeth, ewch i https://www.arfordirpenfro.cymru/pethau-iw-gwneud/mynediad-i-bawb/.

Beach wheelchairs and other mobility aids now available from 14 different locations 

 A Pembrokeshire Coast National Park Authority-run scheme to improve the accessibility of beaches for those with mobility problems is now in its 15th year and is empowering more people to explore the magnificent coastline than ever before.

The Beach Wheelchair scheme was set up in 2007 with funding from the Welsh Government. Thanks to the generosity of local businesses which host the chairs and make them available to members of the public, availability has increased significantly over the past 15 years, with wheelchairs and other mobility aids now available from 14 different locations around the Park.

Standard-size beach wheelchairs can be hired from:

 • Crwst, Poppit Sands
 • The Wavecrest Café, West Angle Bay
 • Windswept Watersports, Dale Beach
 • Jack’s at the Longhouse, Freshwater East
 • The Dennis Café, Tenby’s Castle Beach
 • The Stone Crab, Saundersfoot Beach
 • Caffi Mawr, Newport Sands
 • YHA, Broad Haven North
 • Sunlounger and Deckchair Hire, Whitesands

Children’s beach wheelchairs are available at:

 • Crwst, Poppit Sands
 • Jack’s at the Longhouse, Freshwater East
 • Salty’s, Tenby South Beach
 • Good Trails, Coppet Hall Beach
 • Joe’s Diner, Tenby North Beach.

On some beaches, it may also be possible for those in need of a helper to arrange for volunteer support.

An additional beach wheelchair is located at Pembrokeshire Coast National Park Authority’s HQ in Pembroke Dock (pre-arranged loans and preview systems only), and all-terrain ‘Push’ wheelchairs by Mountain Trike are also available at Carew Castle.

The chairs are designed for wheelchair users and those who struggle to walk on sandy beaches. While supporting improved access for many, they do not come with any additional harnesses, other than the lap belt. As a result, users will need to be able to get in and out of the chair without the need of a hoist or stand aid.

National Park Authority Beach wheelchair coordinator Sarah Beauclerk said: “Over the past 15 years, Pembrokeshire’s beaches really have become some of the most accessible in Wales, and the future looks brighter still.

“We have recently secured Brilliant Basics funding, which will enable us to introduce another Mountain Trike to our growing fleet, as well as rollout trackways, all-terrain rollators and a mobile hoist.

“The feedback we’ve received from users has been incredible. For many, it’s been a long time since they were able to enjoy the sights and sounds of a beach, and using the wheelchairs has been an exhilarating and emotional experience.

“None of this would be possible without the support of the local businesses enrolled in the scheme, and we’d like to extend our thanks to them once again for making such a difference to people’s lives.”

With the exception of the Whitesands wheelchair, which can be picked up on site, subject to availability and a small charge, all wheelchairs can now be booked online in advance at https://beachwheelchairs.simplybook.it/v2/#book. This ensures that a reserved chair will be available on arrival.

To find out more about Access for All in the Pembrokeshire Coast National Park, including information on beach wheelchairs, visit www.pembrokeshirecoast.wales/access-for-all.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...