Celebration of Walkability in the Woods

Cymerodd dros 60 o bobl ran yn y te parti pen-blwydd yn 70 oed a cherdded yng Nghoed Canaston

 

This is a bilingual message in Welsh and English. Please scroll down for the English version

 

Grwpiau cerdded yn dathlu pen-blwydd y Parc Cenedlaethol yn 70 oed gyda thaith gerdded a the parti mewn coetir gwyllt

Cafodd ymwelwyr gryn dipyn o sioc wrth ymweld â Choedwig Canaston yn ddiweddar, wrth i’r coetir hynafol gynnal y daith gerdded iechyd a lles fwyaf a welodd Sir Benfro erioed, gyda dros 60 o bobl yn cymryd rhan.

Trefnwyd y digwyddiad i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 70 oed ac roedd MIND Sir Benfro, Value Independence, VC Gallery a Grŵp Cerdded er Budd Lles Arberth yn bresennol.

Mae’r Prosiect Walkability, sy’n cael ei redeg gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, bellach wedi bod ar waith ers dros ddegawd, gan helpu pobl o bob gallu sy’n byw yn Sir Benfro i fwynhau’r arfordir a’r cefn gwlad godidog o’u cwmpas.

Yn ystod y digwyddiad, dysgodd y cyfranogwyr sut mae chwilota am fwyd yn gyfrifol a sut mae adnabod planhigion coetiroedd brodorol y gellir eu defnyddio i wneud te. Daeth y profiad synhwyraidd hwn i ben drwy roi’r cyfle iddynt flasu gwahanol flasau o de, fel Chwyn pinafal/Camri gwyllt, Palalwyfen a Helyglys Hardd, a elwir fel arall yn Ivan chai.

Roed gan lawer o’r rhai a oedd yn bresennol ddiddordeb mawr yn y byd naturiol ac roeddent wrth eu boddau yn darganfod mwy amdano drostynt eu hunain.

Dywedodd Richard, a ymunodd â’r digwyddiad ar y diwrnod ac a fu’n cymryd rhan yn y cynllun Walkability: “Mae llawer o deithiau cerdded hygyrch a phleserus i’w cael yn Canaston. Rydw i’n mwynhau gwylio adar, felly mae hwn yn lle gwych i ddod.”

Ychwanegodd Emma, sydd eisoes wedi bod yn ymwneud ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol fel Parcmon Ifanc: “Y peth gorau am y teithiau cerdded hyn yw gallu mynd allan a chwrdd â phobl newydd yn yr awyr iach. Mae’n dda gweld llwybrau newydd yn cael eu hadeiladu gyda defnyddwyr cadeiriau olwyn mewn golwg, ac mae’n gwneud gwahaniaeth mawr.”

Fodd bynnag, mae mynd allan a threulio amser yng nghanol byd natur wedi golygu llawer iawn mwy nag awyr iach a chyfleoedd i wylio bywyd gwyllt i rai o gyfranogwyr Walkability, gan arwain at welliannau dramatig yn eu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol.

Dywedodd Sam Evans, Cydlynydd y Prosiect Walkability: “Mae pawb yn gwybod bod treulio amser yng nghanol y byd natur yn gwneud gwyrthiau i’n hiechyd a’n lles, a braint oedd gweld yr effaith mae’r teithiau cerdded hyn wedi’i chael ar y rheini sydd wedi bod yn rhan o’r cynllun, a’u staff gofal ymroddedig, sydd wedi gweithio mor galed yn ystod y pandemig i gadw gwasanaethau i fynd – gan aberthau cymaint yn y broses. Rwy’n edmygu’r ffordd maen nhw wedi ymddwyn yn ystod y cyfnod anodd hwn ac mae wedi bod yn fraint gallu rhoi rhywbeth yn ôl.

“Roedd y Te Parti yn ddathliad ym mhob ystyr o’r gair – yn llawn chwerthin, canu a’r pleser pur o allu cael mynediad at y mannau gwyllt hardd sydd gan y Parc Cenedlaethol i’w cynnig.

“Fodd bynnag, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth ein gwirfoddolwyr gwych, a byddwn yn annog unrhyw un sydd ag amser rhydd ac sy’n dymuno gwneud gwahaniaeth i gysylltu â ni.”

Daeth y Te Parti i ben gyda phawb yn cyd-ganu ambell i gân adnabyddus yn yr awyr agored, gan gynnwys Rockin’ All Over the World, Delilah a Daydream Believer. Er nad oedd bagiau rhoddion ar gael, rhoddwyd taflenni lliwgar a luniwyd gan Sam Evans a Vicky Sewell, Parcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol, i bawb oedd yn bresennol. Roedd y taflenni hyn yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y te, gan gynnwys cyfarwyddiadau ar sut y gallent fynd ati i wneud eu te eu hunain.

I ddysgu mwy am grwpiau Walkability ledled y sir, ewch i www.pembrokeshirecoast.wales/walkability, neu cysylltwch â Sam Evans drwy ffonio 01646 624880 neu drwy anfon e-bost i same@pembrokeshirecoast.org.uk.

Mae rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gael yn https://www.arfordirpenfro.cymru/cymryd-rhan/gwirfoddoli/.

 

Participants learned about responsible foraging and were introduced to the sights and smells of woodland plants that can be used to make tea

Visitors to Canaston Woods may have had a big surprise recently, as the ancient woodland played host to Pembrokeshire’s largest health and wellbeing walk ever, with more than 60 people in attendance.

The event was arranged to celebrate the Pembrokeshire Coast National Park’s 70th anniversary and was attended by MIND Pembrokeshire, Value Independence, the VC Gallery and Narberth Walking for Wellbeing group.

Run by the National Park Authority, the Walkability Project has now been in operation for over a decade, helping people of all abilities who live in Pembrokeshire to enjoy the spectacular countryside and coast around them.

During the event, participants learned about responsible foraging and were introduced to the sights and smells of native woodland plants that can be used to make tea. The sensory experience was then completed by the opportunity to sample a variety of these teas, which included pineapple weed/wild chamomile, lime tree and rosebay willow herb, otherwise known as Ivan chai.

Many of those in attendance had an enormous interest in the natural world and were delighted to be able to discover more about it first-hand.

Richard, who joined the event on the day and has been a participant in the Walkability scheme, said: “There are lots of accessible walks at Canaston that are all very enjoyable. I enjoy watching birds, so this is a great place to come.”

Emma, who has already been involved with the National Park Authority as a youth ranger, said: “The best thing about these walks is being able to get out and meet new people in the fresh air. It’s good to see new paths being built with wheelchair-users in mind, and it makes a big difference.”

For some of the Walkability participants, however, the benefits of getting outside and spending time in nature have run far deeper than fresh air and wildlife-spotting opportunities, and have brought about dramatic improvements in communication and social skills.

Walkability project co-ordinator Sam Evans said: “It’s well known that spending time in nature is wonderful for health and wellbeing, and it’s been a privilege to observe the effects these walks have had on those who have been a part of the scheme, and also their dedicated care staff, who’ve worked so hard during the pandemic to keep services going – often at great personal sacrifice. I am in awe of how they have conducted themselves during these difficult times and it’s been an honour to be able to give something back.

“The Tea Party was a celebration in every sense of the word – filled with the sound of laughter, singing and the sheer joy of being able to access the beautiful wild places our National Park has to offer.

“However, none of this would be possible without the support of our fabulous volunteers, and I would encourage anyone who has time to spare and a desire to make a difference to consider getting in touch.”

To learn more about Walkability groups throughout the county, visit www.pembrokeshirecoast.wales/walkability or contact Sam Evans on 01646 624880 or  same@pembrokeshirecoast.org.uk.

Further information about the wide range of volunteering opportunities at the Pembrokeshire Coast National Park Authority can be found at www.pembrokeshirecoast.wales/volunteering.

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...