Sleeping Beauty Returns

This item is in Welsh and English. Please scroll down to read in English

Mae’r panto eleni yn Theatr y Torch yn mynd i fod yn llwyddiant ysgubol! Yn un o’n hoff straeon tylwyth teg
traddodiadol, mae gan Sleeping Beauty rywbeth at ddant pawb. Tywysog golygus, Tywysoges brydferth,
Tylwythen Deg hudolus a dyn eithriadol o ddrwg…
Caiff Sleeping Beauty ei berfformio o ddydd Gwener 16 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr yn Theatr y
Torch, Aberdaugleddau gyda pherfformiadau prynhawn a gyda’r hwyr, gan gynnwys dau berfformiad
hamddenol.
Yn llawn dop o’r holl bethau y byddech chi’n eu disgwyl o’r panto – caneuon gwreiddiol, jôcs chwerthinllyd,
gwisgoedd gwych a llawer o gyfranogiad gan y gynulleidfa – mae’r stori hyfryd hon yn berffaith i deuluoedd o
bob oed. O, ydy mae e! P’un a ydych yn 2 neu’n 102 oed mae rhywbeth yma i chi. A bydd ambell syrpreis
arbennig a hiwmor cyfoes hefyd!
Yn llawn wynebau cyfarwydd a newydd-ddyfodiaid dawnus mae ein cast yn sicr o ddifyrru a phlesio. Efallai y
byddwch hyd yn oed yn gweld rhai ohonyn nhw allan yn Aberdaugleddau gan fod Fanny the Nanny wedi colli ei
blwmers a bydd angen eich help chi i ddod o hyd iddyn nhw! Mae’n bosibl iawn y gwelwch aelodau o’r cast yn
crwydro Sir Benfro dros yr wythnosau nesaf.
Byddwn hefyd yn croesawu dros 25 o grwpiau ysgol i’r theatr ar gyfer ein perfformiadau ysgol ymroddedig o
29 Tachwedd, lle byddwn yn darparu profiad hudolus a deunyddiau addysgol ychwanegol i gefnogi ein dysgwyr
lleol. Mae rhai llefydd cyfyngedig ar gael i ysgolion a grwpiau cymunedol, felly cysylltwch â ni i drefnu eich
ymweliad.
Tra bod pantomeimiau fel arfer yn hapus, yn swnllyd ac yn llawn bloeddio, fe fydd ychydig o dristwch yn
Sleeping Beauty eleni yma yn y Torch, gan mai dyma fydd pantomeim olaf y Cyfarwyddwr Artistig Peter Doran
yn y Torch. Bydd yn ymddeol ar ddiwrnod y perfformiad olaf.
Sleeping Beauty yw’r 16eg pantomeim y mae Peter wedi’i gyfarwyddo yma, a’i 50fed sioe i’r Torch ac mae’n
agos iawn at ei galon. Dywedodd wrthym:
“Rwyf wrth fy modd mai fy sioe olaf yw Sleeping Beauty. O’r holl sioeau mae James Williams a minnau wedi’u
hysgrifennu, mae’n un o fy ffefrynnau. Mae’n debyg bod ganddo’r dihiryn Panto gorau yn Maleficent ac mae
ganddo olygfeydd cegin traddodiadol hynod ddoniol. Rwy’n llwyr fwriadu gwneud fy un olaf, yr un gorau.”
Estynnwn groeso cynnes i’r Torch i bawb ddod i fwynhau’r pantomeim eleni. Mae wedi bod yn dipyn o amser
ers y panto diwethaf oherwydd y pandemig, felly bydd hon yn sioe arbennig iawn.

 

 

This year’s panto at the Torch Theatre, Milford Haven, is going to be Sleeping Beauty. It will run from Friday 16 December through to Saturday 31 December
with afternoon and evening performances, including two relaxed performances.
The theatre says: “Whether you’re aged two or 102, there’s something here for you. And there’ll be some special surprises and up-to-date topical humour too.
“Full of familiar faces and talented newcomers, our cast is certain to entertain and delight. You may even spot some of them out and about in Milford Haven as Fanny the Nanny has lost her bloomers and will need your help to find them.
“We’ll also be welcoming more than 25 school groups into the theatre for our dedicated schools performances from 29 November, where we will provide a magical experience and extra educational materials to support our local learners. There are some limited spaces available for schools and community groups, so get in touch to arrange your visit.
Sleeping Beauty will be tinged with a little sadness this year for us, as it’s artistic director Peter Doran’s last show – he retires on the day of
the final performance.”
This will be his 16th pantomime, and his 50th show for the Torch.
He said: “I’m delighted that my last show is Sleeping Beauty. Of all the shows James Williams and I have written, it’s one of my favourites. It’s probably got the best panto villain in Maleficent and has wonderfully funny traditional kitchen scenes. I fully intend to make my last one the best one.”

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...