Financial Boost for Woodland Charity

This is a bilingual message. Please scroll down for the English version…

Mae Tir Coed yn falch iawn o gyhoeddi dau lwyddiant codi arian o Wobr Cymunedau Gwydn Cyfoeth Naturiol Cymru 2022-24, yr un am flwyddyn.

Mae cyfraniad o £123,094 tuag at Brosiect AnTir Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro a £93,630 tuag at AnTir Ceredigion a Phowys yn galluogi’r elusen ddysgu a lles i weithio gyda dros 1000 o bobl i wella coetiroedd, gerddi cymunedol a mannau sy’n agored i’r cyhoedd ar gyfer natur a chymunedau lleol, wrth wella hyder a sgiliau cyfranogwyr a dyfarnu unedau achrededig.

Mae AnTir yn ehangu darpariaeth coetir Tir Coed i gynnwys tyfu bwyd sy’n gyfeillgar i natur, arferion adfywio fel adfer perthi, dolydd neu berllannau – a sgiliau treftadaeth ehangach.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cath Seymour: “Mae hyn yn newyddion gwych – ac yn achubiaeth wirioneddol i Tir Coed! Mae’n golygu y gallwn barhau i gefnogi pobl ddifreintiedig, gan hyfforddi’r rheini sy’n dymuno symud ymlaen i swyddi neu wirfoddoli yn yr awyr agored, a gwella mannau cymunedol er budd pawb.  Mae’n golygu ein bod ni’n gallu cyfrannu ein rhan fach ni i helpu cymunedau lleol i ddod yn fwy gwydn – yn wyneb newid hinsawdd, yr argyfwng natur, heriau iechyd corfforol a meddyliol a nawr yr argyfwng costau byw hefyd!”

Er bod angen i Tir Coed godi rhagor o arian i gyflawni’r prosiect AnTir uchelgeisiol, mae Cath yn dweud bod cyllid grant CNC yn gwneud eu targedau “yn llawer mwy cyraeddadwy.”

Dywedodd Sarah Coakham, Uwch Swyddog (Cyllid) Tîm Pobl a Lleoedd CNC, Canolbarth Cymru, “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Tir Coed ar y prosiect hwn, gan gysylltu pobl â’u hamgylchedd wrth gynyddu sgiliau, gwella iechyd, lles a’r amgylchedd. Bydd y Grant Cymunedau Gwydn yn rhoi’r cyfleoedd i gymunedau adfer a gwella byd natur yn eu hardaloedd lleol, yn enwedig yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru a’r rhai nad oes ganddynt fawr ddim mynediad at natur, gan ein helpu ni i gyd i ymateb i heriau’r argyfwng hinsawdd a gwrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth.”

Mae AnTir yn cysylltu pobl â’u hamgylchedd, wrth gynyddu sgiliau, gwella iechyd a lles, a datblygu mannau cymunedol ar gyfer pobl leol a natur.  Mae cyrsiau achrededig Agored Cymru Tir Coed (e.e. Rheoli Coetir yn Gynaliadwy, Tyfu Bwyd Organig, Crefftau Treftadaeth) yn helpu cyfranogwyr i gyflawni eu nodau dysgu a chyflwyno sgiliau ymarferol sy’n adeiladu gwydnwch lleol ac unigol.  Mae ein model dilyniant yn galluogi cyfranogwyr i greu a dilyn llwybrau dilyniant i waith awyr agored, gwirfoddoli, lleoliadau neu hyfforddiant pellach. Mewn coetiroedd, gerddi cymunedol, ffermydd neu leoedd gwyllt, mae AnTir yn rhoi cyfleoedd i gymunedau adfer a gwella natur, mynd i’r afael â heriau’r argyfwng hinsawdd a gwrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth.  Bydd gweithgareddau ymgysylltu a darpariaeth hyfforddiant AnTir yn cael eu darparu yn ardaloedd gwledig mwyaf difreintiedig Ceredigion, Powys, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Gwybodaeth Bellach

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan dev.director@tircoed.org.uk, rhif ffôn 01970 636909 / 07938 518451.

 

Learning and wellbeing charity Tir Coed has announced two fund-raising successes from the Natural Resources Wales (NRW) Resilient Communities Award 2022-24, each for one year. A contribution of £123,094 towards the AnTir Carmarthenshire and Pembrokeshire Project, and £93,630 towards AnTir Ceredigion and Powys enables the charity to work with more than a thousand people improving woodlands, community gardens and publicly accessible spaces for nature and local communities, while enhancing confidence and skills for participants and awarding accredited units.

Tir Coed connects people with land (Tir) and woods (Coed) by delivering outdoor training, learning and wellbeing programmes across Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and Powys.

AnTir expands Tir Coed’s woodland-based provision to include nature-friendly food growing, regenerative practices such as hedge, meadow or orchard restoration, and broader heritage skills.

Operations director Cath Seymour said: “This is fantastic news – and a real lifeline for Tir Coed. It means that we can keep on supporting disadvantaged people, training those who wish to progress into outdoor jobs or volunteering, and improving community spaces for the benefit of all. It means we can contribute our small part to help local communities become more resilient – in the face of climate change, the nature crisis, physical and mental health challenges and now the cost of living crisis too.”

Although Tir Coed still has fundraising to do to deliver the ambitious AnTir project, Cath says NRW’s grant funding makes its targets “much more achievable”.

NRW’s Sarah Coakham, senior officer (funding) people and places team, Mid Wales, said: “We are delighted to be working with Tir Coed on this project, connecting people with their environment while increasing skills, improving health, wellbeing and the environment. The Resilient Communities grant will provide communities with the opportunities to restore and enhance nature in their local areas, particularly in Wales’ most disadvantaged communities and those with little access to nature, helping us all respond to the challenges of the climate emergency and reverse the decline in biodiversity.”

Further information from dev.director@tircoed.org.uk, phone 01970 636909 / 07938 518451.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...