Safety First at Newport Sands

This is a message from Pembrokeshire Coast National Park in Welsh and English. Scroll down for the English version.

Troi’r llanw ar draddodiad parcio ar y traeth i wneud Traeth Mawr yn fwy diogel i bawb

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn rhoi diwedd ar barcio ar y traeth yn Nhraeth Mawr ger Trefdraeth, mewn ymateb i bryderon cynyddol ynghylch diogelwch ac ar ôl degawdau o niwed i’r amgylchedd naturiol.

Yn ddiweddar, mae Awdurdod y Parc wedi prynu’r tir a oedd yn cael ei ddefnyddio gan bobl i barcio eu cerbydau ar y traeth gan y Newport Links Golf Resort, ar ôl i gyfarfodydd gael eu cynnal i geisio datrys problemau parcio ar y traeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Er mwyn sicrhau diogelwch pawb, bydd yr Awdurdod yn cyfyngu mynediad i gerbydau ar y traeth i’r gwasanaethau brys a’r rheini sydd angen mynediad hanfodol.

Dywedodd Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Tegryn Jones: “Er bod newidiadau mawr fel hyn yn gallu bod yn heriol, bydd y cam hwn yn helpu i ddiogelu pobl a’r amgylchedd, gan greu profiad mwy diogel i bawb ar y traeth.

“Mae’r Awdurdod wedi gweithredu ar ôl i’r perchnogion blaenorol ac aelodau o’r cyhoedd godi pryderon ynghylch diogelwch, felly rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn deall ac yn cefnogi’r ymgyrch i wneud Traeth Mawr yn draeth sy’n rhydd o geir.

“Bydd y cam hwn hefyd yn helpu i barhau â’r drafodaeth ynghylch ein heffaith ar yr hinsawdd, ac yn annog pobl i ystyried ai car yw’r ffordd orau o gyrraedd y traeth bob amser.”

Ychwanegodd Chris Noot o Newport Links Golf Resort: “Fe wnaeth y Clwb Golff drefnu cyfarfod gyda Heddlu Dyfed-Powys, Awdurdod y Parc a’n cynghorwyr sir lleol yn 2022, yn dilyn o leiaf ddau ddigwyddiad lle’r oedd gyrwyr anghyfrifol wedi anwybyddu ein staff ac wedi gyrru ar y traeth heb stopio. Ar o leiaf un o’r achlysuron hyn, bu bron i agwedd ddi-hid y gyrrwr achosi damwain yn ymwneud â phlentyn ifanc.

“Mae’r Clwb Golff yn hynod ddiolchgar i Awdurdod y Parc am gynnig rheoli’r traeth ac am ei gymorth gyda hyn.”

I gefnogi’r newidiadau i’r mannau parcio yn yr ardal, bydd nifer y llefydd parcio i bobl anabl yn y maes parcio cyfagos yn dyblu o 3 i 6. Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn darparu cadair olwyn ar y traeth a fydd ar gael i’w llogi gan Glwb Syrffio Traeth Mawr o ganol mis Mehefin ymlaen.

Bydd bws arfordirol Roced Poppit, sy’n stopio yn Nhraeth Mawr, yn gweithredu ei amserlen ar gyfer yr haf rhwng 30 Mai a 30 Medi. Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Penfro gyda chyfraniadau gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  www.arfordirpenfro.cymru/traeth-mawr.

Capsiwn: Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwneud Traeth Mawr yn draeth heb geir i wella diogelwch y cyhoedd a bioamrywiaeth.

Pembrokeshire Coast National Park Authority is making Newport Sands a car-free beach to boost public safety and biodiversity

Pembrokeshire Coast National Park Authority is putting an end to beach parking at Newport Sands in response to growing safety concerns and following decades of damage to the natural environment.

The Park Authority recently purchased the land that has traditionally been used by people to park their vehicles on the beach from Newport Links Golf Resort, after meetings were held to seek a solution to beach parking incidents and antisocial behaviour.

To provide safe access for all, the Authority will be limiting vehicular access to the beach to emergency services and those requiring essential access.

National Park Authority chief executive Tegryn Jones said: “Although big changes like this can be challenging, this move will help protect people and the environment, creating a safer beach experience for all.

“The Authority has acted after safety concerns were raised by the previous owners and members of the public, so we are hopeful people will understand and support the drive to make Newport Sands car-free.

“This move will also help continue the conversation over our collective climate impact and encourage people to consider whether a car is always the best way to get to the beach.”

Chris Noot of Newport Links Golf Resort said: “The Golf Club called a meeting with Dyfed-Powys Police, the Park Authority and our local county councillors in 2022 following at least two incidents where irresponsible drivers ignored our operatives and just drove onto the beach without stopping. On at least one of these occasions this reckless attitude nearly caused an accident involving a young child.

“The Golf Club is extremely grateful to the Park Authority for offering to take control of the beach management and for its assistance in this matter.”

To support the changes to parking in the area, the number of disabled parking spaces in the nearby car park will be doubled from three to six. A beach wheelchair provided by the National Park Authority will be available to hire from Newport Sands Surf Club from mid-June.

The Poppit Rocket coastal bus, which stops at Newport Sands, will begin operating on its summer timetable from 30 May until 30 September. This service is provided by Pembrokeshire County Council with contributions from the National Park Authority.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...