Trauma Laid Bare

Scroll down for English version

Sioe am beth yw byw mewn corff benywaidd mewn byd llawn trais

Mae sioe un fenyw newydd Bethan Dear yn herio’r ffordd y mae menywod yn cael eu cynrychioli a’u trin o fewn ein diwylliant. Mae hi’n gofyn i ni ystyried pam ein bod yn cuddio ochr hyll iechyd meddwl yn ei sioe yn Theatr y Torch nos Iau 22 Mehefin am 7.30pm.

Mae How to be Well in a World that is Sick? yn sioe 70 munud bwerus a phwysig sy’n archwilio sut y gall agweddau ein cymdeithas tuag at drawma ac iechyd meddwl fod yn brifo pob un ohonom. Mae’r stori gan Theatr Jackdaw ar y cyd â New Pathways yn edrych ar blymio i dywyllwch, ymladd cythreuliaid y tu mewn a’r tu allan, codi’n ôl eto, ac ail-ddarganfod y golau.

Yn dilyn ei gweithiau clodwiw blaenorol gyda Jackdaw Theatre (Hindle Wakes, Ten Women, Harlesden High Street), mae Bethan yn tynnu ar ei phrofiadau personol o lywio effeithiau hirdymor trawma. Mae hi’n cydweithio â New Pathways, un o’r asiantaethau mwyaf yng Nghymru sy’n darparu cymorth am ddim i bobl ifanc ac oedolion sydd wedi’u heffeithio gan drais neu gam-drin rhywiol.

Gan berfformio canol llwyfan, bydd Bethan yn mynd â’r gynulleidfa ar daith gyfareddol gan ddefnyddio tafluniad ffilm, symudiad, clown a’r gair llafar i rannu ei phrofiadau.

Hola’r darn nifer o gwestiynau: Sut ydyn ni’n gwella o effeithiau trais? I ble yr awn â’r canlyniad? Sut mae llywio byd sydd ar yr un pryd yn peri trais ac yn tawelu ei ddioddefwyr? Mewn delwedd o obsesiwn, sut ydym ni’n aros yn dda?

“Dechreuais archwilio’r themâu hyn oherwydd fy mod yn teimlo’n gryf am y ffordd y mae menywod a’u cyrff yn cael eu cynrychioli yn ein diwylliant. Rwy’n teimlo’n angerddol ac yn ddig ynglŷn â sut rydyn ni’n cael ein portreadu a sut mae hyn yn gysylltiedig â’r lefel gyson o drais a cham-drin y mae llawer o fenywod yn ei ddioddef. Rwy’n teimlo bod gennnym ffordd bell i fynd i ddeall yr effaith wirioneddol y mae’r trais hwn yn ei gael o ran PTSD, trawma a brwydrau iechyd meddwl hirdymor,” esboniodd Bethan.

Ychwanegodd: “Wrth greu’r gwaith hwn, rwy’n dal i ofyn i mi fy hun ar gyfer pwy ydw i’n gwneud hwn? A yw ar gyfer unrhyw un sydd wedi profi trais domestig a rhywiol? A yw’n benodol ar gyfer menywod sydd wedi profi trais ar sail rhywedd? Ai i unrhyw un sy’n gwybod beth yw hi i ddioddef a chael trafferth gydag anawsterau iechyd meddwl? Ai dathlu a chydnabod yr hyn yr wyf wedi ei orchfygu? Efallai ei fod ar gyfer yr holl bethau hyn a’r holl bobl hyn.”

Dywedodd Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol New Pathways, Mike Wilkinson: “Mae portread Bethan o unigolyn sy’n ceisio dod i delerau â phrofiadau o drawma a chamdriniaeth yn bwerus ac yn ysgogi’r meddwl. Ac eto mae hefyd yn llawn hiwmor, cryfder, ac yn y pen draw yn stori o obaith. Rydym yn falch iawn o gefnogi’r prosiect hwn gan y bydd yn ddi-os yn annog eraill sydd wedi cael eu cam-drin i ddod ymlaen a cheisio cymorth.”

Bydd How to be Well in a World that is Sick? yn teithio ar draws Cymru yn ystod mis Mehefin. Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol, gyda chefnogaeth gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Clwyd a Chanolfan Gelfyddydau Chapter.

Mae’r sioe yn cynnwys noethni corff llawn a chyfeiriadau at drais rhywiol a domestig, iselder, ôl-fflachiau, teimlo’n hunanladdol, PTSD, trawma, a brwydrau iechyd meddwl eraill. Ni fydd unrhyw ddisgrifiadau manwl na darluniau uniongyrchol o gam-drin, trais rhywiol neu ddomestig yn y sioe. Os oes angen rhagor o wybodaeth a chymorth ar bobl, caiff cymorth ei gynnig o amgylch y perfformiad ac mewn lleoliadau.

Yn dilyn y perfformiad, bydd Sgwrs Ôl-Sioe a chefnogir gan New Pathways, un o’r asiantaethau mwyaf yng Nghymru sy’n darparu cymorth am ddim i bobl ifanc ac oedolion sydd wedi’u heffeithio gan drais neu gam-drin rhywiol.

Bydd How To Be Well In A Word That Is Sick yn ymweld â Theatr y Torch ar nos Iau 22 Mehefin am 7.30pm. Tocynnau’n £14 / Consesiwn: £10. Gellir prynu tocynnau o Swyddfa Docynnau Theatr y Torch ar 01646 695267 neu torchtheatre.co.uk.

 

 

Bethan Dear’s new one-woman show challenges the way women are represented and treated within our culture. And she asks us to consider why we hide the ugly side of mental health in her show at the Torch Theatre, Milford Haven, on 22 June.

How To Be Well In A World That Is Sick? is a 70-minute show that examines how our society’s attitudes towards trauma and mental health may be hurting us all. It looks at falling into darkness, fighting demons inside and out, getting back up again, and re-finding the light.

Following her previous acclaimed works with Jackdaw Theatre (Hindle Wakes, Ten Women, Harlesden High Street), Bethan draws on her personal experiences of navigating the long-term impacts of trauma. She is collaborating with New Pathways, one of the biggest agencies in Wales providing free support for young people and adults who have been affected by sexual violence or abuse.

Bethan will take the audience on a journey using film projection, movement, clowning and spoken word to share her experiences.

The piece asks many questions: How do we heal from the impacts of violence? Where do we take the aftermath? How do we navigate a world that simultaneously engenders violence and silences its victims? In an image obsessed, capitalist, consumer machine, how do we stay well?

Bethan said:“I started exploring these themes because I feel strongly about the way women and their bodies are represented in our culture. I feel passionate and angry about how we are portrayed and how this is linked to the consistent level of violence and abuse many women suffer and endure. I feel we have a long way to go in understanding the real impact this violence has in terms of PTSD, trauma and long-term mental health struggles.

“It still feels taboo to talk about mental health, and domestic and sexual violence, and I feel strongly that this collective voice is still massively underrepresented in our culture. I want this show to remind the world that this is still happening, it hasn’t gone away. Domestic abuse and sexual violence increased during covid and we are not talking about that.”

Deputy chief executive officer of New Pathways Mike Wilkinson said: “Bethan’s portrayal of an individual trying to come to terms with experiences of trauma and abuse is both powerful and thought-provoking. Yet it is also full of humour, strength, and is ultimately a tale of hope. We are delighted to support this project as undoubtedly it will encourage others who have suffered abuse to come forward and seek help.”

How To Be Well In A World That Is Sick? will be touring across Wales during June. The show includes nudity and references to sexual and domestic violence, depression, flashbacks, feeling suicidal, PTSD, trauma and other mental health struggles. There will be no detailed descriptions or direct depictions of abuse, or sexual or domestic violence, in the show. Support will be offered around the performance and at venues.

Following the performance, there will be a Post Show Talk supported by New Pathways.

How To Be Well In A Word That Is Sick?, Torch Theatre, 22 June, 7.30pm. Tickets £14 / concessions £10; 01646 695267 or torchtheatre.co.uk.

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...