Seaside Visitors Urged to Plan Ahead

The following article is in Welsh and English. Scroll down for the English version

 

Awdurdod y Parc yn annog pobl i gynllunio ymlaen llaw wrth i’r gwyliau ysgol ddechrau

Mae pobl yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw os ydyn nhw’n bwriadu ymweld â thraethau ac atyniadau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf yma.

Yn ogystal ag atgoffa pobl o’r camau y gallan nhw eu cymryd i sicrhau eu bod yn mwynhau eu hymweliad, mae’r Awdurdod yn tynnu sylw at newidiadau diweddar mewn lleoliadau penodol ac yn cynghori ymwelwyr â’r Parc i gadarnhau’r trefniadau cyn teithio.

Dywedodd James Parkin, Cyfarwyddwr Natur a Thwristiaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Wrth i ni baratoi i groesawu pobl i’r gornel brydferth hon o Gymru, rydyn ni’n rhoi rhywfaint o gyngor i sicrhau bod pawb yn manteisio i’r eithaf ar eu cyfnod ar Arfordir Penfro yr haf yma.

“Mae’r blynyddoedd yn dilyn pandemig Covid-19 wedi rhoi pwysau ychwanegol ar leoliadau a oedd eisoes yn boblogaidd dros ben yn ystod misoedd yr haf, felly rydyn ni’n annog pobl i gynllunio ymlaen llaw a gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw gynllun wrth gefn rhag ofn bod y gyrchfan roedd ganddyn nhw mewn golwg yn rhy brysur.

“Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddigon o drysorau cudd sy’n aros i gael eu darganfod oddi wrth y ‘mannau mwyaf poblogaidd’, o gildraethau tawel i fryniau braf a dyfrffyrdd a dyffrynnoedd ‘cudd’.”

Mae nifer o newidiadau wedi cael eu cyflwyno o amgylch y sir ar gyfer tymor 2023, gan gynnwys cyfyngiadau parcio ar Draeth Mawr. Ni chaiff cerbydau barcio ar y traeth nawr ond bydd cerddwyr, pobl sy’n defnyddio cadair olwyn a’r rheini sy’n lansio cychod bach â llaw yn dal i allu mynd i’r traeth ar hyd y ddwy lithrfa.

Bydd gwasanaethau bysiau Fflecsi yn cymryd lle gwasanaethau bysiau Gwennol Strymbl a’r Pâl Gwibio’r tymor yma. Rhaid archebu tocynnau Fflecsi ymlaen llaw, naill ai drwy’r ap, sydd ar gael i’w lwytho i lawr o https://www.fflecsi.cymru/locations/sir-benfro/ neu drwy ffonio 0300 234 0300 yn ystod yr oriau agor.

Mae’r Awdurdod hefyd yn cynghori pobl i ddefnyddio traethau lle mae achubwyr bywydau a phacio picnic gan mai dyma’r ffordd fwyaf diogel o fwyta ar y traeth, a pheidio â defnyddio barbeciws ar draethau gan eu bod yn gallu arwain yn ddamweiniol at gynnau tanau glaswellt.

Dylai perchnogion cŵn sicrhau eu bod yn parchu’r cyfyngiadau ar draethau lleol a chadw eu hanifeiliaid anwes ar dennyn ar hyd Llwybr yr Arfordir, yn ogystal ag o gwmpas da byw er mwyn osgoi unrhyw ddigwyddiadau diangen.

People are being urged to plan ahead if they are intending to take a trip to the Pembrokeshire Coast National Park’s beaches and attractions.

The Authority is highlighting recent changes in specific locations and advising visitors to check ahead of travelling.

Director of nature and tourism James Parkin said: “While we prepare to welcome people to this beautiful corner of Wales, we’re providing some advice to ensure everyone makes the most of their time on the Pembrokeshire coast this summer.

“The few years following the pandemic have placed additional pressure on locations that were already extremely popular in the summer months, so we are encouraging people to plan ahead and make sure they have a Plan B in place in case their destination of choice is too busy.

“The National Park has plenty of hidden gems just waiting to be discovered, away from the key hot spots, from secluded coves to sweeping hills and ‘secret’ waterways and valleys.”

Several changes have been introduced around the county for the 2023 season, including restrictions to parking on Newport Sands / Traeth Mawr beach. Vehicles can no longer park on the beach, but people on foot, wheelchair-users and those launching small vessels by hand will still be able to access the beach via the two slipways.

The Strumble Shuttle and Puffin Shuttle coastal bus services have been replaced this season by the Fflecsi bus services. Fflecsi tickets must be booked in advance, either via the app, which is available to download via https://www.fflecsi.wales/locations/pembrokeshire/, or by calling 0300 234 0300 during opening hours.

The Authority is also advising people to use lifeguarded beaches, pack picnics as the safest way to snack on the sand, and avoid using barbecues on beaches, which can accidentally lead to fires being started.

Dog owners should ensure they respect the restrictions on local beaches and that they keep their pet on a lead on the Coast Path, as well as around livestock.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...