Green Scheme Grants Available

Image by bess.hamiti@gmail.com at Pixabay

 

Ariannu dyfodol byd natur: Ailagor cynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur

 Mae croeso i gyfathrebiadau, mudiadau a busnesau yn Sir Benfro gyflwyno cais i gynllun poblogaidd sy’n ceisio cefnogi cadwraeth gadarnhaol a gweithredu amgylcheddol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac o’i gwmpas.

Cafodd y cynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur ei sefydlu yn 2021 gan Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro. Mae’n cynnig grantiau o hyd at £4,000 i brosiectau yn y gymuned leol sydd naill ai’n cefnogi bioamrywiaeth, yn creu mannau gwyrdd newydd, neu sy’n cyflawni ar gadwraeth neu newid hinsawdd.

Roedd nifer o ysgolion lleol a chlwb pêl-droed ymysg y grwpiau cymunedol a oedd wedi elwa o’r rownd ddiwethaf o gyllid. Roedd y prosiectau llwyddiannus yn cynnwys creu gerddi llesiant addas i fywyd gwyllt, adeiladu gwelyau uchel ar gyfer cynnyrch tymhorol, creu safle gweirglodd ac amrywiol gynlluniau adfer cynefinoedd.

Dywedodd Katie Macro, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro: “Rydyn ni’n falch iawn o’r hyn mae cymunedau lleol wedi’i gyflawni o ganlyniad i grantiau bach Gweithredu dros Natur. Mae cryn ddiddordeb wedi bod yn y cynllun ers ei lansio ac mae’r amrywiaeth eang o brosiectau sydd wedi cael eu cynnal yn dangos ymrwymiad ac angerdd pobl sir Benfro i greu newid amgylcheddol cadarnhaol.”

10am ddydd Gwener 25 Awst yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau a bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud cyn pen pedair wythnos o’r dyddiad hwnnw.

Rhaid cwblhau’r prosiect erbyn dydd Mercher 28 Chwefror 2024, ac nid oes angen arian cyfatebol. Mae’r ffurflen gais ar gael, yn Gymraeg a Saesneg, drwy anfon neges at support@pembrokeshirecoasttrust.wales a dylid dychwelyd y ffurflenni i’r un cyfeiriad.

Daw’r cyllid ar gyfer y grant o’r Gronfa Lleoedd Lleol ar gyfer Natur (a weinyddir gan CGGC) gyda chefnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ogystal â’r arian a godwyd gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Gweithredu dros Natur, cofrestrwch i gael newyddion Ymddiriedolaeth Arfordir Penfro drwy fynd i https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/dechrau-sgwrs-gyda-ni/.

Image by Mabel Amber

Organisations and businesses in Pembrokeshire are invited to submit their applications to a scheme that aims to support positive conservation and environmental actions within and around the Pembrokeshire Coast National Park.

Set up in 2021 by the Pembrokeshire Coast Charitable Trust, the Force for Nature mini-grant scheme offers grants of up to £4,000 to projects in the local community that either support biodiversity, create new green spaces, or deliver on conservation or climate change.

Several local schools and a football club were among the community groups to benefit from the last round of funding. Successful projects included the creation of wellbeing and wildlife-friendly gardens, building raised beds for seasonal produce, creating a meadow site and various habitat restoration schemes.

Katie Macro, director of the Trust, said: “We are incredibly proud of what local communities have achieved as a result of Force For Nature mini-grants. Interest in the scheme has been extremely high since its launch, and the wide variety of projects undertaken highlights the commitment and passion of Pembrokeshire people in bringing about positive environmental change.”

The deadline for submissions is Friday 25 August at 10am, and decisions will be made within four weeks of the application deadline.

To find out more, go to www.pembrokeshirecoasttrust.wales/get-in-touch.

The project must be completed by Wednesday 28 February 2024, and no match funding is required. Interested parties can access the application form, available in Welsh and English, and submit it via email to support@pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...