Get Creative at the Torch This Autumn

Scroll down for English version

 

 

 

Byddwch yn greadigol yr Hydref hwn yn Theatr y Torch

 

 Mae gan Theatr y Torch, Aberdaugleddau hydref cyffrous ar y gweill gyda llawer o ffyrdd o gymryd rhan a bod yn greadigol. Ym mis Medi bydd yr holl weithgareddau rheolaidd i oedolion a phobl ifanc yn cael eu hail-lansio, yn ogystal â rhai digwyddiadau newydd i bawb gymryd rhan ynddyn nhw.

Mae’n bleser gan y Torch gyhoeddi y bydd ei chyfranogwyr theatr ieuenctid yn cymryd rhan mewn dwy raglen genedlaethol. Bydd y plant saith i 11 oed yn gweithio ar ddwy ddrama newydd wych a gomisiynwyd fel rhan o Positive Stories for Difficult Times ar y cyd â Wonder Fools, Traverse a Youth Theatre Arts Scotland. Tra bydd pobl ifanc 15 i 18 oed yn cymryd rhan yn y rhaglen National Theatre Connections ar draws y DU, sy’n cynnwys perfformio drama newydd sbon a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer eu grŵp oedran.

Mae Theatr Ieuenctid y Torch ar gyfer pobl ifanc rhwng saith ac 18 oed ac mae’n cyfarfod bob wythnos yn ystod y tymor. Maen nhw’n chwarae gemau, yn creu straeon, ac yn rhannu gwaith ar lwyfannau’r Torch. I nifer o’r bobl ifanc sy’n mynychu dyma’r tro cyntaf iddyn nhw ymwneud â’r theatr ac mae eu hyder yn cynyddu trwy gydol yr wythnosau gan weithgareddau lle caiff eu lleisiau a’u barn eu gwerthfawrogi.

Mae’r Torch yn adnabyddus am ei gwaith gyda phobl ifanc, ond mae hefyd yn cynnig gweithgareddau gwych i oedolion yn ein cymuned hefyd.

O ddiwedd mis Medi ymlaen, bob nos Iau bydd côr Lleisiau’r Torch yn llenwi’r ystafell ymarfer gyda’u halawon bendigedig. Mae’r côr cymunedol hwn yn agored i bob lefel o brofiad ac mae’n fan lle gall pobl gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd ochr yn ochr â datblygu eu sgiliau canu. Mae croeso bob amser i aelodau newydd, ac nid oes angen unrhyw brofiad – y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw  brwdfrydedd a synnwyr o hwyl.

Yn ogystal, mae’r Torch yn cynnig cwrs byr newydd mewn ysgrifennu creadigol ar gyfer perfformio. Bydd y sesiynau bob pythefnos hyn yn cael eu cynnal ar nos Iau ac yn cael eu harwain gan dîm mewnol proffesiynol y Torch, gan helpu awduron ar bob lefel o brofiad i ddarganfod beth yw ysgrifennu ar gyfer y llwyfan.

Yn olaf, os oes gennych chi unrhyw ddarpar ddylunwyr ffasiwn yn eich tŷ, efallai yr hoffent roi cynnig ar gystadleuaeth ‘Dylunio ffrog ar gyfer Belle’ yn Theatr y Torch. Hoffai’r Tîm Creadigol weld pa gynlluniau gwych y gall pobl ifanc fyny tan 18 eu creu. Bydd un enillydd lwcus yn gweld eu dyluniad yn cael ei drawsnewid yn ffrog wirioneddol Belle ar y llwyfan ar gyfer pantomeim eleni sef Beauty and the Beast.

Goruchwylir y nifer eang hwn o gyfleoedd gan Tim Howe, sef Uwch Reolwr Theatr y Torch – Ieuenctid a Chymuned. Dim ond ers mis Ionawr y mae Tim wedi bod yn Aberdaugleddau, ac mae wedi dod ag egni a brwdfrydedd nid yn unig i Theatr y Torch ond hefyd i gymuned Sir Benfro.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch: tim@torchtheatre.co.uk / 01646 694192.

 

Tim Howe, Torch Theatre’s senior manager – youth and community

The Torch Theatre, Milford Haven, has an exciting autumn coming up with lots of ways to get involved and be creative. September sees the re-launch of all regular activities for adults and young people, as well as some new events for everyone to take part in.

The Torch says its youth theatre participants will be involved in two national programmes. The seven- to 11-year-olds will be working on two new plays commissioned as part of Positive Stories for Difficult Times in association with Wonder Fools, Traverse and Youth Theatre Arts Scotland. Those aged 15-18 will be taking part in the UK-wide National Theatre Connections programme, which involves the performance of a brand-new play written specifically for their age group.

Torch Youth Theatre meets each week during term time. For many of the young people who attend, it is their first time getting involved with theatre and their confidence grows throughout the weeks of activities in which their voices and opinions are valued.

The Torch is well known for its work with young people, but also offers activities for adults. From late September, each Thursday evening, the Torch Voices choir meets. It’s open to all levels of experience and is a place where people can have fun and make new friends alongside developing their singing skills. New members are always welcome, and no experience is necessary – you just need bundles of enthusiasm and a sense of fun.

In addition, the Torch is offering a new short course in creative writing for performance. These fortnightly sessions will take place on a Thursday evening and will be led by the Torch’s professional in-house team, helping writers at all levels of experience discover what it is to write for the stage.

Finally, budding fashion designers might like to try the Torch Theatre’s ‘Design a dress for Belle’ competition. The Creative Team would like to see what fantastic designs young people up to the age of 18 can come up with. One lucky winner will see their design transformed into Belle’s actual costume on stage for this year’s pantomime, Beauty and the Beast.

This wide-ranging number of opportunities is overseen by Tim Howe who is Torch Theatre’s Senior Manager – Youth and Community. Tim has only been in Milford Haven since January, and he has bought energy and enthusiasm not only to the Torch Theatre but also to the Pembrokeshire community.

Further information: tim@torchtheatre.co.uk / 01646 694192.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...