Special Hours at the Castle

Scroll down for Welsh version

Carew Castle’s Nest Tearoom – Bydd Ystafell De Nest Castell Caeriw

Sensory-friendly sessions at Carew Castle’s tearoom are aimed at enabling visitors with additional needs to enjoy a welcoming and accommodating environment tailored to their requirements.

As part of an initiative to boost engagement with a more diverse audience, the castle, run by the Pembrokeshire Coast National Park Authority, will be running a Quiet Hour and Power Hour at Nest Tearoom on the second Monday of each month.

The Quiet Hour, designed to provide a safe space for anyone who feels anxious or overwhelmed when out in public, will take place between 9am and 10am, before the Castle opens. Bright lighting and noise will be kept to a minimum and visitors will be able to enjoy quieter activities in a relaxing environment.

The Power Hour is scheduled for 4.30pm to 5.30pm and offers an “energetic and engaging session, tailored to promote physical movement and social engagement”. The aim is to create an opportunity for individuals who thrive in more active settings to connect with others, without concern for excessive noise or social interaction.

The manager of Carew Castle, Daisy Hughes, said: “We are thrilled to introduce these new sensory-friendly sessions at Carew Castle, as part of our ongoing commitment to accessibility and inclusivity.

“The Quiet Hour and Power Hour sessions aim to cater to the specific needs of our visitors, providing them with an environment where they can truly be themselves. As well as being able to use the café facilities, visitors will be able to explore the castle garden. For those who wish to explore the castle, entry is free with a Carers Card. Otherwise, normal entry fees apply.”

The castle, which was named Pembrokeshire Visitor Attraction of the Year in last year’s Croeso Awards, isn’t the only Park Authority-run site to adapt the visitor experience to accommodate more diverse audiences. A Sunday morning Quiet Hour was introduced at Castell Henllys Iron Age Village in 2019 to encourage people who would not otherwise have visited the site to come along and discover more about the lives of their ancient ancestors.

More about the sensory-friendly sessions and to plan a visit: 01646 651782 or www.carewcastle.com.

Further information about Castell Henllys’ Quiet Hour: www.pembrokeshirecoast.wales/castell-henllys/about-castell-henllys/accessibility-2/.

 

Image from Aristal at Pixabay

Ystafell de yng Nghastell Caeriw yn cynnal sesiynau newydd sy’n ystyriol o’r synhwyrau

 Bydd sesiynau newydd sy’n ystyriol o’r synhwyrau’n cael eu cynnal mewn ystafell de boblogaidd yn y Castell a fydd yn galluogi ymwelwyr sydd ag anghenion ychwanegol i fwynhau amgylchedd croesawgar a chynnes sydd wedi’i deilwra i’w gofynion penodol.

Fel rhan o fenter i ymgysylltu mwy â chynulleidfa fwy amrywiol, bydd Castell Caeriw, sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn cynnal Awr Dawel ac Awr Fawr newydd yn Ystafell De Nest ar ail ddydd Llun bob mis.

Bydd yr Awr Dawel, sydd wedi’i chynllunio i ddarparu lle diogel i unrhyw un sy’n teimlo’n bryderus neu wedi’i llethu pan fyddant allan yn gyhoeddus, yn cael ei chynnal rhwng 9am a 10am, cyn i’r Castell agor. Bydd cyn lleied â phosibl o olau llachar a sŵn, a bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau gweithgareddau tawelach mewn amgylchedd ymlaciol.

Mae’r Awr Fawr wedi’i threfnu rhwng 4.30pm a 5.30pm ac mae’n cynnig sesiwn egnïol a difyr, wedi’i theilwra i hyrwyddo symudiad corfforol ac ymgysylltiad cymdeithasol. Y nod yw creu cyfle i unigolion sy’n ffynnu mewn lleoliadau mwy gweithredol gysylltu ag eraill, heb boeni am sŵn gormodol na rhyngweithio cymdeithasol.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Castell Caeriw: “Rydyn ni’n falch iawn o gyflwyno’r sesiynau newydd hyn sy’n ystyriol o’r synhwyrau yng Nghastell Caeriw, fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i fod yn hygyrch a chynhwysol.

“Nod y sesiynau Awr Dawel ac Awr Fawr yw darparu ar gyfer anghenion penodol ein hymwelwyr, gan ddarparu amgylchedd lle gallan nhw fod yn nhw eu hunain go iawn. Yn ogystal â defnyddio cyfleusterau’r caffi, gall ymwelwyr grwydro o gwmpas gardd y Castell. I’r rheini sy’n dymuno crwydro’r Castell, cewch fynediad am ddim gyda Cherdyn Gofalwr. Codir ffioedd mynediad arferol fel arall.”

Nid y Castell, a gafodd ei enwi’n Atyniad Ymwelwyr y Flwyddyn Sir Benfro yng Ngwobrau Croeso y llynedd, yw’r unig safle sy’n cael ei redeg gan Awdurdod y Parc i addasu’r profiad i ymwelwyr er mwyn darparu ar gyfer cynulleidfaoedd mwy amrywiol. Cyflwynwyd Awr Dawel fore Sul ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys yn 2019 i annog pobl na fyddent fel arall wedi ymweld â’r safle i ddod draw i ddysgu mwy am fywydau eu hynafiaid.

I gael mwy o wybodaeth am y sesiynau sy’n ystyriol o’r synhwyrau ac i gynllunio eich ymweliad, cysylltwch â Chastell Caeriw yn uniongyrchol ar 01646 651782 neu ewch i www.castellcaeriw.com. Mae mwy o wybodaeth am Awr Dawel Castell Henllys ar gael yn www.arfordirpenfro.cymru/castell-henllys/gwybodaeth-am-gastell-henllys/hygyr

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...