Party with the Puffins

The following article is in Welsh and English

 

Menter codi arian ‘Parti Pâl’ yn dychwelyd am flwyddyn arall

 Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro yn gwahodd pobl i gynnal Parti Pâl ym mis Gorffennaf eleni, i ddathlu pen-blwydd yr Ymddiriedolaeth yn 6 oed ac i godi arian hanfodol.

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi codi dros £380,000 o amrywiaeth o ffynonellau ers 2018, gan gynnwys prosiectau fel Pobl, Llwybrau a Phryfed PeillioCreu Mwy o Ddolydd a Gwyllt am Goetiroedd.

Mae hefyd wedi darparu Grantiau Gweithredu dros Natur i helpu grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol i roi hwb i fioamrywiaeth, gweithredu ar newid yn yr hinsawdd neu addysgu eraill ar y pynciau pwysig hyn.

Ychwanegwyd y Parti Pâl at y rhestr o weithgareddau codi arian yr haf diwethaf, ac roedd mor boblogaidd nes ei fod yn dychwelyd am flwyddyn arall.

Dywedodd Katie Macro, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro: “Rydyn ni wrth ein bodd o weld y Partïon Pâl yn dychwelyd. Mae’r digwyddiadau hyn nid yn unig yn ein helpu i godi arian hanfodol ond hefyd yn dod â’r gymuned at ei gilydd i ddathlu ein hamgylchedd naturiol hardd.

“Unwaith eto, mae digon o ysbrydoliaeth wrth law i’ch helpu i ddechrau arni, gan gynnwys cardiau ryseitiau bwyd parti (gydag opsiynau iachach ar gael), templedi gwahoddiadau a syniadau ar gyfer gweithgareddau’r parti.

“Rydyn ni’n annog pawb i gymryd rhan a’n helpu ni i ddathlu drwy drefnu te parti, bore coffi neu stondin gacennau gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr neu’r gymuned leol yn ystod mis Gorffennaf. Yn ogystal â chael hwyl, byddwch yn gwneud gwahaniaeth o ran gwarchod ein harfordir trawiadol a’i ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Mae’r adnoddau dathlu, gan gynnwys templedi’r gwahoddiadau, y cardiau ryseitiau newydd, a thempledi a chyfarwyddiadau’r gweithgareddau crefft ar gael i’w lawrlwytho yn https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/sut-gallwch-chi-helpu/partipal/.

I gael rhagor o wybodaeth, i fynegi eich diddordeb ac i gael gafael ar fanylion y dathliad arbennig, ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

 

Vizettely/Pixabay

Pembrokeshire Coast Charitable Trust is inviting people to host a Puffin Party in July to celebrate the trust’s sixth birthday and raise vital funds.

The trust has raised more than £380,000 from a range of sources since 2018, including projects such as People, Paths and Pollinators, Make More Meadows, and Wild About Woodlands.

It has also provided Force for Nature grants to help community groups and local organisations boost biodiversity, act on climate change or educate others on these topics.

Puffin Parties were added to the list of fundraising activities last summer, and proved so popular that they are being brought back for another year.

Trust director Katie Macro said: “We are delighted to see the return of the Puffin Parties. These events not only help us raise essential funds but also bring the community together in celebration of our beautiful natural environment.

“Once again, there’s plenty of inspiration on hand to get you started, including some party food recipe cards (with healthier options available), invitation templates and some ideas for party activities.

“We encourage everyone to get involved and help us celebrate by arranging a tea party, coffee morning or cake sale with friends, family, colleagues or the local community during July. As well as having fun, you’ll be making a difference in protecting our stunning coastline and safeguarding it for future generations.”

Resources are available for download at https://pembrokeshirecoasttrust.wales/how-you-can-help/puffinparty.

To find out more and register your interest www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...