Home is Where Their Hearts Are

Dychwelodd Beverley a Marty Bentley-Webb i Gymru ar ol bod yn byw a gweithio yn Bermuda am nifer helaeth o flynyddoedd. Cyn symud i Bermuda r’oedd ganndyn nhw dyddyn bychan yn Horeb ger Llandysul, Ceredigion lle buon nhw yn dysgu sut i fyw mewn ffordd gynaladwyol, yn tyfu eu cynnyrch eu hunain ac yn magu moch ar raddfa fychan.
Daeth Covid a wyrion ribidires (Tri o fewn blwyddyn  – Yn ni’n galw nhw yn fabis y clo mawr)  yn gatalydd i ail-asesu blaenoriaethau a dewisiadau y math o fywyd oedde nhw yn dymuno ei gael, a gwnaethpwyd cynlluniau i ddychwelyd yn ddisymwth adre i Gymru.
R’oedd yr heriau o symud ar draws Mor yr Iwerydd ddim heb broblemau, er r’oedd cyfres o ddigwyddiadau ffodus gan gynnwys hediadau yn agor i fynu ac ymlacio rheolau o allu gweld eiddo ar werth mewn person ar eu hochor a r’oedd y ddau yn gwybod ar yr olwg gyntaf y byddai Trefechan  Wen, Llanwnda yn gartref perffaith iddyn nhw yn y lleoliad perffaith.
R’oedd eu wythnosau olaf yn Bermuda y rhai fwyaf heriol a blinedig erioed  pan oeddent yn ymadael a’u gwaith, gwerthu eu heiddo a rhan fwyaf o’u heiddo mwyaf amhrisiadwy a paratoi i fynd a chwech (ie chwech o’u cathod) i hedfan yn rhyngwlado.
Dywedodd y ddau “pan oedd y diwrnod yn brysur agoshau, r’oeddem ni yn gwbod ein bod yn rhedeg allan o amser ac y ni’n cofio gadael ein cartref dal gyda gymaint i wneud a bron heb gael cyfle i ffarwelio gyda’n hanwyliaid.”
Pedair mlynnedd yn ddiweddarach a mae Sguboriau Arfordirol Trefechan Wen wedi cyflawni eu breuddwyd o fusnes bythynnod  a maes gwersylla gwyliau, sydd wedi ei amgylchynnu gan harddwch natur, bywyd gwyllt, llwybrau cerdded ysblennydd a golygfeudd godidog.
Oes ganddyn nhw hoff le?
“D’oes nunlle yn debyg i adre. Er i ni fod wedi bod yn hynod o ffodus i fyw mewn llefydd arbennig o hardd, Cymru, ag yn arbennig Gogledd Sir Benfro yw y lle harddaf yn y byd. R’ydem ni yn teimlo fod gennym ni ddarn bychan o nefoedd yma yn Llanwnda. Penrhyn Pencaer yw un o’ llefydd mwya syfrdanol yn Sir Benfro. Mae wedi ei drwytho mewn hanes ac heb ei sbwylio mewn unrhyw ffordd, mae yn hafan o dawelwch a hedd oesol, mor gyfoethog mewn prydferthwch naturiol a gyda threftadaeth hanesyddol a diwilliannol cryf iawn.
Ar yr ochor broffesiynol, r’oedd arbenigedd Marty a Bev yn ymestyn i feusydd iechyd meddwl, gweithrediadau ariannol, y gyfraith, rheolaeth hunan adnoddau, cydraddoldeb a lletygarwch, i gyd wedi eu hadeiladu yn ystod eu gyrfaoedd amryw rhyngwladol. Ond erbyn hyn eu hangerdd yw i groesawu gwesteion i Trefechan Wen boed hynna ar y gwersyll, yn y Llaethdy  Bychan  neu yn y Sgubor.
“Mae ymroi ein sgiliau busnes, technegol a phobol i rywbeth mae’r ddau ohonom ni mor hoff ohono yn rhoi gymaint o bleser a gwerthfawrogiad i’r ddau ohonom ni. R’yn ni wedi gneud gymaint o ffrindiau ers i ni ddychwelyd adref. Mae wedi bod yn fendigedig ac y ni wedi cael gwestai o bob rhan o’r byd: mae dangos y rhan fwyaf prydferth o Sir Benfro iddyn nhw yn gwireddu breuddwyd’
Pan nad ydynt yn brysur gyda’r gwersyll, gwestai a cynnal eu heiddo, mae nhw yn ail-wylltio y gweirgloddau, gofalu ar ol fflora a ffawna cynhenid, tyfu eu llysiau a’u ffrwythau neu cerdded ar lwybrau y glannau.
Mae Bev a Marty yn  weithgar iawn gyda Gwyl AbbaGwaun sy’n prysur agoshau’r penwythnos yma – y 5ed i’r 7fed o Orffennaf  a mae’r ddau yn mwynhau gweithio gyda’r tim yn fawr iawn ar Wyl  fydd mor rhyfeddol i Abergwaun ac Wdig.  “ Mae’n mynd i fod yn wyl mor gyffroes a chynwysieidig  i’r gymuned i gyd a gymaint o sbort ac mae’n rhoi gwir deimlad o fod yn rhan o’r gymuned r’ym ni mor hapus i alw yn ‘adre’”
www.trefechanwencamping.wales

Beverley and Marty Bentley-Webb returned home to Wales in 2020 after living and working in Bermuda for many years. Before moving to Bermuda they had a smallholding in Horeb, near Llandysul, Ceredigion, where they learned to live sustainably, growing their own produce and raising pigs on a small scale.

Covid and the subsequent arrival of grandchildren (“Three within a year – we call them lockdown babies”) served as catalysts for a reassessment of priorities and lifestyle preferences, and plans were swiftly made for a return home to Wales.

The challenges of a transatlantic move during lockdowns was not without its challenges, yet a series of fortunate events including timing with flights opening up and a relaxing of rules allowing in-person property viewings was on their side and they knew Trefechan Wen, Llanwnda, would be their perfect home in the most perfect location at first sight.

Their last few weeks in Bermuda were the most challenging and exhausting ever as they wound down work, sold their property and most of their possessions, and prepared their six cats for their international flight.

They say: “As the day rapidly approached, we knew we were running out of time and we remember leaving our home there still with things yet to do and with barely a chance for goodbyes.”

Four years along, Trefechan Wen Coastal Barns has fulfilled their dream of a holiday cottage business and campsite, surrounded by the beauty of nature, wildlife, superb walking trails and stunning views.

Do they have a favourite place?

“There’s no place like home. Though we have lived in some beautiful places, Wales and particularly north Pembrokeshire is the most beautiful place in the world. We feel like we have a little piece of heaven here in Llanwnda. The Pencaer Peninsula is one of the most stunning areas in Pembrokeshire.  Steeped in history and completely unspoiled, it is a sanctuary of peace and timelessness, rich in natural beauty and with a strong cultural and historical heritage.”

On the professional front, Marty and Bev’s areas of expertise include mental health, financial operations, law, human resource management, equality and hospitality, built during their varied international careers.  But their passion now is welcoming guests to Trefechan Wen whether it’s on the campsite or in the Dairy Cottage or the Barn.

“Applying our business, technical and people skills to something we both really enjoy is so fulfilling and rewarding. We’ve made so many friends since we’ve been back home. It’s been wonderful and we’ve had guests from all over the world. Showing them the most beautiful part of Pembrokeshire is a dream come true.”

When they’re not busy with the campsite, guests and maintaining the property, they are rewilding the meadows, looking after indigenous flora and fauna, growing their own fruit and vegetables or walking on the coastal path.

Bev and Marty are involved in the upcoming AbbaGwaun weekend, 5 to 7 July, and are enjoying working with the team on this amazing festival for Fishguard and Goodwick: “It’s going to be such an exciting and inclusive event for all the community and so much fun, and gives us a real sense of involvement in the community which we are so happy to call home.”

www.trefechanwencamping.wales

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...