Outdoor Learning with the National Park

The following biingual article is from Janet O’Toole of the Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Ewch allan i’r awyr agored gyda’ch disgyblion ar Ddiwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored 5 Tachwedd         

Wrth i ddisgyblion ein sir ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth yr wythnos nesaf, mae Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro yn galw ar athrawon i gefnogi Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored ar 5 Tachwedd gyda’r thema Caru’r Awyr Agored.

Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored yn fudiad byd-eang i ysbrydoli a dathlu chwarae a dysgu awyr agored, gartref ac yn yr ysgol.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro yn rhannu syniadau sy’n ysbrydoli ar sut i symud dysgu a chwarae i’r tu allan ar dir yr ysgol, gydag adnoddau sy’n gysylltiedig â phob rhan o Gwricwlwm Newydd Cymru. Os ydych chi’n credu y dylai plant fod yn yr awyr agored bob dydd, yn chwarae, dysgu ac archwilio, yna ymunwch â’r gymuned Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored trwy eu gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Meddai Bryony Rees, Cydlynydd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro: “Mae plant yn treulio llai o amser yn yr awyr agored nag erioed o’r blaen ac mae hyn yn effeithio ar eu hiechyd a’u lles. Pan fydd plant yn cael eu trwytho yn yr awyr agored, boed hynny ar dir yr ysgol neu yn eu cymdogaethau lleol, maent yn aml yn hapusach ac yn iachach ac mae’n gwella lles disgyblion a staff.

“Mae ysgolion sydd wedi ymgorffori dysgu awyr agored yn eu rhaglenni addysgu wedi gweld gwelliant mewn cyrhaeddiad a phresenoldeb, yn ogystal â llawer o fuddion eraill ymhlith eu dysgwyr, gan gynnwys gwell sgiliau cymdeithasol a gwell gwaith tîm.”

Mae dysgu awyr agored yn rhan boblogaidd iawn o ddysgu cartref ac ysgol, ac mae’n chwarae rhan bwysig yn y dull addysgu cyfunol.

Meddai Bryony: “Hyd yn hyn mae dros naw miliwn o blant wedi cymryd rhan yn Niwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored yn fyd-eang. Pan ymunwch, cewch gyfle i roi eich ysgol neu’ch cartref ar fap y byd i ddangos eich bod chi’n rhan o’r mudiad Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored byd-eang, felly gadewch i ni roi ysgolion Sir Benfro ar y map! ”

I gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored, ewch i https://outdoorclassroomday.org.uk/

I gael mwy o wybodaeth am Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro, cysylltwch â Bryony ar bryonyr@pembrokeshirecoast.org.uk, ffoniwch 07870 488014 neu ewch i wefan Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro. Am syniadau dilynwch ni ar Twitter @PembsOutdoorSch ac ar Facebook @Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro.

Cyhoeddwyd gan Janet O’Toole, Cyfathrebu’r Parc Cenedlaethol, ffôn 01646 624823 neu e-bost janetoto@pembrokeshirecoast.org.uk.

 Pembrokeshire Outdoors Schools is calling on teachers to embrace Outdoor Classroom Day on 5 November with the theme Love the Outdoors.

A Call to Get Out and About with Pupils on Outdoor Classroom Day, 5 November   

As pupils return to the classroom next week, Pembrokeshire Outdoors Schools is calling on teachers to embrace Outdoor Classroom Day on 5 November with the theme Love the Outdoors.

Outdoor Classroom Day is a global movement to inspire and celebrate outdoor play and learning, at home and at school.

Over the coming weeks, Pembrokeshire Outdoor Schools will be sharing inspiring ideas on how to take learning and play outside in the school grounds, with resources linked to all areas of the New Curriculum for Wales. If you believe children should be outdoors every day, playing, learning and exploring, then join the Outdoor Classroom Day community via its website and on social media.

Pembrokeshire Outdoor Schools co-ordinator Bryony Rees said: “Children are spending less time outdoors than ever before and this is affecting their health and wellbeing. When children are immersed in the outdoors, whether it be in the school grounds or in their local neighbourhoods, they are often happier and healthier and it improves wellbeing for pupils and staff.

“Schools that have incorporated outdoor learning into their teaching programmes have seen attainment and attendance improve, and see many other benefits among their learners, including improved social skills and enhanced teamwork.”

Outdoor learning forms a very popular part of home and school learning, and plays an important part of the blended teaching approach.

Said Bryony: “So far over nine million children have taken part in Outdoor Classroom Day globally. When you join, you will have the opportunity to put your school or household on the world map to show you’re part of the global Outdoor Classroom Day movement, so let’s put the schools of Pembrokeshire on the map!”

For more information on Outdoor Classroom Day, visit https://outdoorclassroomday.org.uk/

For more information on Pembrokeshire Outdoor Schools, contact Bryony at bryonyr@pembrokeshirecoast.org.uk, call 07870 488014 or visit the Pembrokeshire Outdoor Schools website: http://pembrokeshireoutdoorschools.co.uk/. For ideas follow on Twitter @PembsOutdoorSch and on Facebook @Pembrokeshire Outdoor Schools

       

Issued by Janet O’Toole, National Park Communications, tel 01646 624823 or email janetoto@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...