Water Safety at Freshwater East

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Pembrokeshire Coast National Park Authority has secured the services of a slipway security guard to stop people launching personal watercraft at Freshwater East during peak hours.

Diogelwch llithrffyrdd yn dychwelyd mewn ymgais i roi hwb i ddiogelwch dŵr yn Freshwater East

Mae mesurau i gyfyngu ar lansio cerbydau dŵr personol yn Freshwater East yn cael eu rhoi ar waith eto, wrth i’r ardal baratoi ar gyfer penwythnos prysur Gŵyl y Banc a gwyliau hanner tymor.

Cyflogwyd swyddog diogelwch ar y llithrffordd am y tro cyntaf gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf diwethaf, yn dilyn sawl adroddiad ar ddigwyddiadau diogelwch dŵr yn ymwneud â’r cerbydau.

Bydd cyfyngiad ar ddefnyddio’r llithrffordd yn ystod amseroedd brig ar ddyddiadau allweddol o ddiwedd mis Mai tan o leiaf ddiwedd mis Awst, er mwyn helpu i sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau eu hymweliad â’r traeth yn ddiogel. Bydd pobl sy’n lansio cychod a cherbydau eraill yn dal i gael defnyddio’r llithrffordd.

Dywedodd Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Tegryn Jones: “Rydym yn apelio ar bawb sydd eisiau ymweld â’r Parc Cenedlaethol i gynllunio ymlaen llaw, i droedio’n ofalus a pharchu’r tir, y gymuned a’i gilydd.

“Dim ond un enghraifft yw’r fenter hon lle rydyn ni’n rhoi adnoddau ychwanegol ar waith i helpu i atgyfnerthu’r negeseuon hyn er mwyn i bawb allu mwynhau eu hunain, p’un ai a ydyn nhw’n chwilio am weithgaredd cyffrous neu heddwch a llonyddwch.

“Yn dilyn prawf llwyddiannus y llynedd, rydym yn hyderus y bydd y cynllun hwn yn annog mwy o ddefnyddwyr cerbydau dŵr personol i ddefnyddio mannau lansio addas oddi wrth draethau prysur fel Freshwater East.

“Bydd y swyddog diogelwch hefyd yn gallu tynnu sylw at yr ardal acwabatics ddynodedig ar Ddyfrffordd Aberdaugleddau a rhoi arweiniad ar sut y gellir tarfu cyn lleied â phosibl ar fywyd gwyllt.”

Bydd y llithrffordd yn Freshwater East, sy’n berchen i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, dan ofal cynrychiolydd o Diogel Security o ddydd Sadwrn 29 ymlaen.

Measures to limit the launching of personal watercraft at Freshwater East are being put back in place as the area sees a busy bank holiday weekend and half-term holiday.

A security guard was first employed by the Pembrokeshire Coast National Park Authority on the slipway last summer, following several reports of water safety incidents relating to the vessels.

Use of the slipway will be restricted at peak times on key dates from the end of May until at least the end of August to help ensure people are able to enjoy their visit to the beach safely. People launching boats and other vessels will still be allowed to use the slipway.

National Park Authority chief executive Tegryn Jones said: “We are appealing to everyone who wants to visit the National Park to plan ahead, to tread lightly and respect the land, the community and each other.

“This initiative is just one example of where we are putting additional resources in place to help reinforce these messages so that everyone can enjoy themselves, whether they’re seeking a high-octane activity or peace and tranquillity.

“Following last year’s successful trial, we are confident this scheme will encourage more personal watercraft users to use suitable launching points away from busy beaches such as Freshwater East.

“The security guard will also be able to highlight the designated aquabatics area on the Milford Haven Waterway and provide guidance on how disturbance to wildlife can be minimised.”

The slipway at Freshwater East, which is owned by the National Park Authority, will be manned by a representative from Diogel Security.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...