Campaign to Make More Meadows

Scroll down for English version

Dyddiad i’r dyddiadur – Ymgyrch y Gronfa Green Match ym mis Ebrill

 

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ymgyrch Cronfa Green Match y Big Give yn 2021, mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn falch iawn o gymryd rhan unwaith eto yn 2022, gan dderbyn £2 am bob £1 sy’n cael ei gyfrannu i’w helusen gofrestredig ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gynefinoedd mewn dolydd yn y Parc Cenedlaethol.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gofyn i’w chefnogwyr presennol a darpar gefnogwyr i gyfrannu a dyblu effaith eu rhodd i’w hymgyrch rhwng 22 Ebrill (Diwrnod y Ddaear y Byd) a 29 Ebrill gan ddefnyddio’r ddolen https://donate.thebiggive.org.uk/campaign/a056900002EFHwLAAX.

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Jessica Morgan: “Bydd pob cyfraniad yn mynd tuag at yr apêl Creu Mwy o Ddolydd i warchod, adfer a chreu dolydd newydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

“Gyda’ch help chi, ein bwriad yw creu mwy o ddolydd – ein targed yw codi £10,000 i allu creu 77 hectar o ddolydd (neu 191 cae pêl-droed) i geisio gwyrdroi’r effeithiau niweidiol ar rywogaethau a chynefinoedd sy’n dirywio.”

Mae’r DU wedi colli dros 95% o ddolydd blodau gwyllt yn ystod y 75 mlynedd diwethaf a’r dolydd sy’n weddill yw rhai o’r cynefinoedd mwyaf agored i niwed yn y Parc Cenedlaethol; amcangyfrifir bod 30% o garbon tir y byd yn cael ei storio mewn dolydd, sy’n dangos eu pwysigrwydd yn yr argyfwng hinsawdd.

Mae dolydd a meysydd yn darparu hafan heb ei hail i fywyd gwyllt, gan gynnwys miloedd o bryfed, mamaliaid, adar, ymlusgiaid a mwy. Mae’r gwrychoedd sy’n amgylchynu dolydd hefyd yn darparu paill, neithdar, ffrwythau, hadau a lloches i lawer o famaliaid, adar a phryfed.

“Bydd yr ymgyrch yn dechrau am hanner dydd ar Ddiwrnod y Ddaear (dydd Gwener 22 Ebrill) ac yn gorffen wythnos yn ddiweddarach, ddydd Gwener 29 Ebrill am hanner dydd.

I gyfrannu ar-lein ac i gael gwybod mwy am yr Ymgyrch Creu Mwy o Ddolydd, ewch i: https://donate.thebiggive.org.uk/campaign/a056900002EFHwLAAX

 

Pembrokeshire Coast National Park Trust is appealing for cash donations to help create more meadows in the county.

Following the success of the Big Give Green Match Fund Campaign in 2021, the trust says it is thrilled to be involved once again in 2022, receiving £2 for every £1 donated to its registered charity, and to be making a difference to meadow habitats in the National Park.

The trust is asking supporters to donate and double the impact of their giving to its online campaign between 22 April (World Earth Day) and 29 April using the link https://donate.thebiggive.org.uk/campaign/a056900002EFHwLAAX.

Trust director Jessica Morgan said: “All donations will go towards the Make More Meadows appeal to protect, restore and create new meadows in the Pembrokeshire Coast National Park.

“With your help we will literally make more meadows – our target is to raise £10,000 which will support 77 hectares of meadow (or 191 football fields) to address the detrimental impact to habitat and species decline.”

The UK has lost over 95% of wildflower meadows in the past 75 years with remaining meadows being one of most vulnerable habitats in the National Park; it is estimated that 30% of the world’s land carbon is stored in meadows, giving meadows a role to play in the climate emergency crisis.

A meadow provides an unrivalled haven for wildlife, including thousands of insects, mammals, birds and reptiles. The hedges that often surround meadows also provide vital pollen, nectar, fruits and seeds and shelter to many mammals, birds and insects.

To donate online and to find out more about the Make More Meadows campaign visit: https://donate.thebiggive.org.uk/campaign/a056900002EFHwLAAX

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...